Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru

Vzory tlačív: 

Dokumenty na stiahnutie:

rok 2020

 • zverejnené dňa 13.10.2020: Verejná vyhláška, oznámenie OU-ZH-OSZP-2 020/000431-043 (PDF, 204 kB) a príloha (PDF, 123 kB) o začatí konania podľa  § 73 ods. 4, 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len vodný zákon) a podľa  § 61  ods.  1  zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním súvisiacich (stavebný zákon) o začatí konania vo veci: povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c ) vodného zákona, dodatočného povolenia vodnej  stavby – čistiarne odpadových vôd podľa § 88a stavebného zákona na pozemku parcela 848/1 v k.ú. Pitelová, povolenia na realizáciu vodnej  stavby kanalizácie a vsakovacieho objektu na pozemku parcela 848/1 v k.ú. Pitelová podľa § 26 stavebného zákona,  odstránenia stavby časti kanalizácie, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela CKN  847/1, 846 a 843 podľa § 88a ods.2 stavebného zákona a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 8.10.2020: Oznámenie OU-ZH-OSZP-2020/010423 (PDF, 608 kB), o zmene navrhovanej činnosti Výstavba a zlepšenie  bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 1. etapa, I/9 Ladomerská Vieska - most nad železnicou ev.č.50-158 - oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia v zmysle §33 ods.2 zákona o správnom konaní.  
 • zverejnené dňa 8.10.2020: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2020/009243-025 (PDF, 793 kB), Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pitelová.
 • zverejnené dňa 1.10.2020: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2020/009509 (PDF, 463 kB), Strategický dokument " Zmeny a doplnky č.7 Územného plánu Mesta Žiar nad Hronom"
 • zverejnené dňa 25.9.2020: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2020/000136-011 (PDF, 461 kB), dažďová kanalizácia Obec Bzenica.
 • zverejnené dňa 25.9.2020: oznámenie o začatí konania OU-ZH-OSZP-2020/010996-002 (PDF, 1 MB), vo veci vydania povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „Vyhne – splašková kanalizácia“. Zmena stavby sa má realizovať na pozemkoch parcela č. CKN 290/4, 290/1, 294/2, 293/1, 293/3 (EKN 779/8), 296/1, 296/2, 297, 300 a 301 v k.ú Vyhne. Stavebníkom je obec Vyhne. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli.
 • zverejnené dňa 9.9.2020:OU-ZH-OSZP-2020/010423 (DOC, 99 kB), Informácia pre verejnosť - výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 1.etapa, I/9 Ladomerská Vieska. 
 • zverejnené dňa 26.8.2020: OU-ZH-OSZP-2020/009243 (DOC, 93 kB), žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, Sklené Teplice.
 • zverejnené dňa 26.8.2020:OU-ZH-OSZP-2020/009995 (DOC, 95 kB), žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, Ján Mádel.
 • zverejnené dňa 24.8.2020: OU-ZH-OSZP-2020/008304 (PDF, 219 kB), Urbársky a pasienkový spolok, pozemk. spoločenstvo Ihráč  - trasa krížovej cesty  - oznámenie.
 • zverejnené dňa 19.8.2020: Informácia pre verejnosť OU-ZH-OSZP-2020/009509 (RTF, 48 kB), Zmeny a doplnky č.7 Územného plánu Mesta Žiar nad Hronom.
 • zverejnené dňa 19.8.2020: Informácia pre verejnosť OU-ZH-OSZP-2020/009243 (RTF, 55 kB), Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pitelová.
 • zverejnené dňa 7.8.2020: Rozsah hodnotenia OU-ZH-OSZP-2020/002705 (PDF, 396 kB), Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica. 
 • zverejnené dňa 30.7.2020: Rozhodnutie vydané po ukončení zisťovacieho konania OU-ZH-OSZP-2020/006228-025 (PDF, 1 MB), náhrada kotla K7 v prevádzke teplárne v Priemyselnom areáli mesta Žiar nad Hronom. 
 • zverejnené dňa 02.7.2020: OU-ZH-OSZP-2020/006228 (PDF, 1 MB) Náhrada kotka K7-Veolia -Upovedomenie účastníkov o podkladoch rozhodnutia. Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.
 • zverejnené dňa 05.6.2020: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2020/002705 (PDF, 3 MB), zo zisťovacieho konania, protipovodňová ochrana na potoku Kopernica.
 • zverejnené dňa 26.5.2020: Informácia pre verejnosť (DOC, 99 kB) 05-006228- 2020 - Náhrada kotla K7
 • zverejnené dňa 26.5.2020: Zverejnenie - Stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia používajúce organické rozpúšťadlá za okres Žiar nad Hronom, za rok 2019 (PDF, 195 kB)
 • zverejnené dňa 12.5.2020: Oznámenie OU-ZH-OSZP-2020/005576 (DOC, 263 kB), Allocca Sean Francis, BUDMERICE  vyrub  Kremnica. 
 • zverejnené dňa 20.4.2020:04-003792- 2020- UPD  Obce Krahule, ZaD č. 3 -  RZK (PDF, 668 kB)
 • zverejnené dňa 20.4.2020:04-002704 -002705- 2020- Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica - ONEXO s r o (PDF, 1 MB)  - Upovedomenie účastníkov o podkladoch rozhodnutia -doplnené
 • zverejnené dňa 16.3.2020: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2020/002083-12 (PDF, 208 kB), kolaudačné rozhodnutie na stavbu - objekty„SO 02 Čistiareň priemyselných odpadových vôd“, „PJ 10.02 Zneškodňovacia stanica“ a „PJ 10.04 Prevádzkové potrubie“, ktoré sa realizovali v rámci stavby „Linka na galvanické pokovovanie – monea coin technology, s.r.o.“ v jestvujúcom priemyselnom areáli Mincovne Kremnica, š.p., Štefánikovo nám., 25/24, 967 15 Kremnica na pozemkoch parcela CKN 1177/2, 1177/3 a 1177/19 v k.ú. Kremnica.
 • zverejnené dňa 16.3.2020: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bzenica OU-ZH-OSZP-2020/004451 (DOC, 264 kB).
 • zverejnené dňa 27.2.2020: Informácia pre verejnosť OU-ZH-OSZP-2020/003792 (RTF, 46 kB), stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní zmeny strategického dokumentu Územný plán Obce Krahule, zmeny a doplnky č.3.
 • zverejnené dňa 26.2.2020: Oznámenie OU-ZH-OSZP-2020/003619 (DOC, 262 kB), žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bzenica.  
 • zverejnené dňa 13.2.2020: OU-ZH-OSZP-2020/002807 (DOC, 262 kB), žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín obec Bzenica. 
 • zverejnené dňa 11.2.2020: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2020/000731-N (DOC, 339 kB), Pripravovaný strategický dokument začatie obstarávania Územného plánu Obce Dolná Trnávka.
 • zverejnené dňa 10.2.2020: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2020/000682 (DOC, 484 kB), Polyfunkčný bytový dom v Žiari nad Hronom.
 • zverejnené dňa 3.2.2020: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu (PDF, 487 kB) - objekty „SO 02 Čistiareň priemyselných odpadových vôd“, „PJ 10.02 Zneškodňovacia stanica“ a „PJ 10.04 Prevádzkové potrubie“, ktoré sa mali realizovať v rámci stavby „Linka na galvanické pokovovanie – monea coin technology, s.r.o.“ v jestvujúcom priemyselnom areáli Mincovne Kremnica, š.p., Štefánikovo nám., 25/24, 967 15 Kremnica na pozemkoch parcela CKN 1177/2, 1177/3 a 1177/19v k.ú. Kremnica.

 

rok 2019

 • zverejnené dňa 20.12.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2019/012276-N (PDF, 972 kB), vo veci Strategický dokument "Územný plán obce Bzenica - Zmeny a doplnky č. 3".
 • zverejnené dňa 12.12.2019: Polyfunkčný bytový dom zámer - tabuľka. (PDF, 154 kB)
 • zverejnené dňa 12.12.2019: 12 - ÚPN obce D.Trnávka oznámenie informácia pre verejnosť. (RTF, 49 kB)
 • zverejnené dňa 13.11.2019: Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia OU-ZH-OSZP-010099/2019-015 (PDF, 738 kB), vo veci uvedenia vodnej stavby do prevádzky Bzenica, úprava Vyhnianskeho potoka. 
 • zverejnené dňa 31.10.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2019/008551-N (DOC, 424 kB), protipovodňová ochrana na potoku Kopernica - zastavenie konania. 
 • zverejnené dňa 31.10.2019: Informácia pre verejnosť,OU-ZH-OSZP-2019/012276 (RTF, 49 kB), Územný plán Obce Bzenica - zmeny a doplnky č.3. 
 • zverejnené dňa 27.09.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-010099-008/2019 (PDF, 3 MB), Bzenica, úprava Vyhnianskeho potoka.
 • zverejnené dňa 20.09.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-008497/2019-014 (PDF, 8 MB) zverejnenie kolaudačného rozhodnutia vo veci uvedenia vodných stavieb do prevádzky, priemyselný areál a logistický park Šašovské Podhradie.
 • zverejnené dňa 16.09.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2019/009105-N (PDF, 7 MB), k strategickému dokumentu Územný plán obce Prestavlky, zmeny a doplnky č.3
 • zverejnené dňa 11.09.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-000171-29/2019 (PDF, 2 MB), odvolanie proti rozhodnutiu č.OU-ZH-OSZP-000171-015/2019-B zo dňa 17.7.2019.
 • zverejnené dňa 20.08.2019: Upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu OU-ZH-OSZP 000171-20/2019 (PDF, 2 MB), vo veci odstránenia vodnej stavby - čistiarne odpadových vôd VH 4L, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela číslo CKN  848/1  k.ú. Pitelová a súvisiacej kanalizácie, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela číslo CKN  848/1, 847/1, 846 a 843  v k.ú. Pitelová pri rodinnom dome č. 353
 • zverejnené dňa 02.08.2019: Informácia pre verejnosť, OÚ-ZH-OSZP-2019/009105 (RTF, 49 kB), územný plán obce Prestavlky - zmeny a doplnky č.3. 
 • zverejnené dňa 30.07.2019: Informácia pre verejnosť, OU-ZH-OSZP-2019/008551 (DOC, 97 kB), protipovodňová ochrana na potoku Kopernica v k.u. Lutila, zámer tabuľka.
 • zverejnené dňa 24.07.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-006343-05/2019-B (PDF, 458 kB), vo veci zmeny termínu ukončenia stavby „SO Vodovod“ a „SO Splašková Kanalizácia“, ktorá sa mala realizovať v rámci stavby „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“ na pozemkoch parcela číslo CKN 2295/1 (EKN 1470, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 2610/1 a 2761/1), CKN 2054/3, 2054/4, 2054/5, 2054/6, 2054/7, 2054/9, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2054/13, 2053/2, 2053/3, 2053/12, 2053/13, 2053/14 a 2053/15v k.ú.  Kremnica.
 • zverejnené dňa 24.07.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-000171-15/2019B (PDF, 340 kB), vo veci odstránenia vodnej stavby - čistiarne odpadových vôd VH 4L, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela číslo CKN  848/1  k.ú. Pitelová a súvisiacej kanalizácie, ktorá bola zrealizovaná na pozemku parcela číslo CKN  848/1, 847/1, 846 a 843  v k.ú. Pitelová pri rodinnom dome č. 353.
 • zverejnené dňa 15.07.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-007578/2019-R-014 (PDF, 4 MB), rozšírenie verejného vodovodu a zásobovanie priemyselného a logistického parku v k.ú. Šašovské Podhradie pitnou vodou. 
 • zverejnené dňa 15.07.2019: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - zverejnenie kópie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia OU-ZH-OSZP-008497/2019 (PDF, 2 MB), v rámci stavby Priemyselný areál a logistický park Šašovské Podhradie I.etapa Výrobno-skladová hala B v k.ú. Šašovské Podhradie.
 • zverejnené dňa 25.06.2019: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia ou-zh-oszp-007578-005/2019 (PDF, 1 MB) zverejnenie kópie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia, rozšírenie verejného vodovodu a prípojka vodovodu v rámci stavby priemyselný areál a logistický park v k.ú. Šašovské Podhradie. 
 • zverejnené dňa 20.06.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-006062-06/2019-B (PDF, 325 kB), o uvedení stavby  SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu“, ktorá sa mala realizovať na pozemkoch parcela CKN 632/6 a 464 (EKN 310/2 a 305/2) v k.ú. Hronská Dúbrava do užívania.
 • zverejnené dňa 18.06.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2019/005978-N (PDF, 5 MB), Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2016-2020.
 • zverejnené dňa 18.06.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-00171-12/2019 (PDF, 548 kB),oznámenie o možnosti nahliadnuť do spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia v konaní o nariadení odstránenia stavby postavenej v rozpore so stavebným povolením v zmysle § 88a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien. Na pozemku parcela číslo CKN 848/2 v  k.ú. Pitelová bola zrealizovaná na pozemku parcela číslo CKN  848/1 v k.u. Pitelová čistiareň odpadových vôd a na pozemkoch parcela CKN 848/1, 847/1, 846 a 843 súvisiaca kanalizácia.
 • zverejnené dňa 11.06.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-000504-55/2019-B (PDF, 361 kB) o dodatočnom stavebnom povolení stavby „Rozšírenie vodovodu Krahule“. Zároveň týmto rozhodnutím bolo rozhodnuté o užívaní stavby. Stavba bola zrealizovaná na pozemkoch parcela CKN 665, 682, 688, 687/1, 686, 701/1, 701/2, 376/3, 376/1, 381/34, 381/35, 381/52, 381/51, 381/50, 381/49, 381/48, 381/2, 693, 381/23, 381/41, 381/45, 381/6, 381/24, 381/3, 358/4, 358/5 (EKN 2548/1), 706, 707, 418/2, 420/7, 708, 420/6, 412/1, 411/1, 709, 327/1 (EKN 429/1), 318 ( EKN 429/1, 420/1, 2658/1), 391/2 (EKN 420/1, 421, 424/1, 426/1, 457), 390/8 (EKN 457, 2463/1, 486, 2659/1), 390/6, 390/1 (EKN 488), 384/10 (EKN 488, 482/1, 483), 289/13 (EKN 483), 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 288/1 (EKN 539, 534, 2639), 385/1 (EKN 2639, 525/1 a 518/1) a 2660 v k.ú.Krahule.
 • zverejnené dňa 05.06.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-006343-03/2019 (PDF, 307 kB),  oznámenie o začatí konania vo veci zmeny termínu ukončenia stavby  „SO Vodovod“ a „SO Splašková Kanalizácia“, ktorá sa mala realizovať v rámci stavby „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“ na parcelách  CKN 2295/1 (EKN 1470, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 2610/1 a 2761/1), CKN 2054/3, 2054/4, 2054/5, 2054/6, 2054/7, 2054/9, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2054/13, 2053/2, 2053/3, 2053/12, 2053/13, 2053/14 a 2053/15v k.ú.  Kremnica.
 • zverejnené dňa 23.05. 2019: Informácia o predĺžení strategického dokumentu OU-ZH-OSZP-2019/005978 (RTF, 58 kB), Program odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2016-2020.
 • zverejnené dňa 23.05.2019: Stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia používajúce rozpúšťadlá  - rok 2018 (PDF, 2 MB).
 • zverejnené dňa 14.05.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-0006062-02/2019 (PDF, 309 kB), oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stavbu „SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu“, ktorá sa mala realizovať na pozemkoch parcela CKN 632/6 a 464 (EKN 310/2 a 305/2) v k.ú. Hronská Dúbrava
 • zverejnené dňa 30.04.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-002769-08/2019-B (PDF, 462 kB), „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod“  v k.ú. Trnavá Hora a k.ú. Pitelová.
 • zverejnené dňa 26.04.2019: Informácia pre verejnosť, OU-ZH-OSZP-2019/005337 (RTF, 56 kB), oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2019-2030 obce Jastrabá.
 • zverejnené dňa 12.04.2019: Verejná vyhláška, OU-ZH-OSZP-2019/003673-N (PDF, 11 MB), rozhodnutie k strategickému dokumentu " Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu Mesta Kremnica."
 • zverejnené dňa 09.04.2019: Verejná vyhlaška, OU-ZH-OSZP-000666/2019-R-005 (PDF, 4 MB), rozhodnutie vo veci "Čistiareň odpadových vôd VH TECH-VH6" v k.ú. Žiar nad Hronom. 
 • zverejnené dňa 18.03.2019: Verejná vyhláška, OU-ZH-OSZP-000771/2019-R-004 (PDF, 2 MB), rozhodnutie k obecnej kanalizácii okolo cesty III/06517 v k.ú. Bzenica a v k.ú. Bukovina. 
 • zverejnené dňa 12.03.2019: Informácia pre verejnosť, OU-ZH-OSZP-2019/003673 (RTF, 50 kB), stanoviská verejnosti o vypracovaní oznámenia o zmene strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu Mesta Kremnica".
 • zverejnené dňa 11.03.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-000872-004/2019 (PDF, 3 MB), doručenie rozhodnutia o povolení orgánu štátnej vodnej správy na realizáciu vodnej stavby "Čistiareň odpadových vôd VH6" v k.ú. Lovčica Trubín. 
 • zverejnené dňa 05.03.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-002769-05/2019 (PDF, 1 MB), oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia podľa § 67 a § 69 zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním súvisiacich (ďalej len stavebný zákon) a konania vo veci zmeny termínu ukončenia stavby podľa § 68 stavebného zákona na stavbu „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod“  v k.ú. Trnavá Hora a k.ú. Pitelová. 
 • zverejnené dňa 26.02.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-000666-004/2019 (PDF, 3 MB), doručenie oznámenia o začatí konania na realizáciu vodnej stavby "čistiareň odpadových vôd VH TECH-VH6" pri rodinnom dome v k.ú. Žiar nad Hronom. 
 • zverejnené dňa 14.02.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-000504-42/2019-B (PDF, 2 MB), o prerušení konania vo veci vydania dodatočného stavebného povolenia na stavbu " Rozšírenie vodovodu Krahule " a vo veci udelenia tejto stavby do užívania v k.ú. Krahule.
 • zverejnené dňa 16.01.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-000771-002/2019 (PDF, 393 kB), žiadosť o predĺženie stavebného povolenia a zmeny termínu ukončenia stavby, obecná kanalizácia okolo cesty III./06517 v k.ú. Bzenica a v k.ú. Bukovina.
 • zverejnené dňa 10.01.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-000111-07/2019-B (PDF, 2 MB), Stavba „SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela CKN 632/6 a 464 (EKN 310/2 a 305/2) v k.ú. Hronská Dúbrava.
 • zverejnené dňa 09.01.2019: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2018/010690-N (PDF, 16 MB), ťažba bentonitu v dobývacom priestore Hliník nad Hronom II.
 • zverejnené dňa 07.01.2019: Rozšírenie vodovodu Krahule (PDF, 1 MB), Oznámenie o pokračovaní v konaní vo veci dodatočného povolenia realizácie vodnej  stavby, vo veci uvedenia vodnej stavby  do  prevádzky  a pozvanie na ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním a prehľadná situácia (PDF, 213 kB) navrhovaného vodovodu.

 

rok 2018

 • zverejnené dňa 30.11.2018: Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 je zverejnený na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 • zverejnené dňa 26.11.2018: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-OSZP-010780-04/2018-B (PDF, 1 MB), Vyhne – splašková kanalizácia, ktorá sa má realizovať na pozemkoch v k.ú. Vyhne - rozhodnutie vo veci zmeny stavby pred jej dokončením.
 • zverejnené dňa 12.11.2018: Verejná vyhláška, OU-ZH-OSZP-011453-05/2018 (PDF, 1 MB), Stavba „SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela CKN 632/6 a 464 (EKN 310/2 a 305/2) v k.ú. Hronská Dúbrava - oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania.
 • zverejnené dňa 12.11.2018: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-OSZP-009763/2018-R-006 (PDF, 1 MB), stavba: Kanalizačný zberač Žiar nad Hronom.
 • zverejnené dňa 09.10.2018: Informáci apre verejnosť, OU-ZH-OSZP-2018/ 010690 (DOC, 71 kB), navrhovaná činnosť - ťažba bentonitu v dobývacom priestore Hliník nad Hronom II. 
 • zverejnené dňa 09.10.2018: Verejná vyhláška, oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania OU-ZH-OSZP-010780-02/2018 (PDF, 2 MB), Vyhne – splašková kanalizácia, ktorá sa má realizovať na pozemkoch v k.ú. Vyhne.
 • zverejnené dňa 09.10.2018: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-OSZP-009763-002/2018 (PDF, 2 MB), Žiadosť o vyhlásenie pásma ochrany verejnej kanalizácie, Žiar nad Hronom. 
 • zverejnené dňa 26.09.2018: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-007760/20187-R-005 (PDF, 3 MB), Realizácia SO.05 Areálová dažďová kanalizácia cez ORL v rámci stavby polyfunkčný objekt, pozemok p.č. CKN531/19, v k.ú. Žiar nad Hronom. 
 • zverejnené dňa 13.09.2018: Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí OU-ZH-OSZP-2018/007616-N (PDF, 865 kB) z 20.7.2018 /Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia spoločnosti Fagor Ederland Slovensko a.s./ 
 • zverejnené dňa 06.09.2018: Verejná vyhláška, Oprava (PDF, 2 MB) zrejmej chyby v písaní v písomnom vyhotovení oznámenia č.s. OU-ZH-OSZP-007830-004/2018 z 21.8.2018.  
 • zverejnené dňa 23.08.2018: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2018/008386-N (PDF, 7 MB), k strategickému dokumentu Územný plán Obce Ladomerska Vieska, Zmeny a doplnky č.2.
 • zverejnené dňa 23.08.2018: Verejná vyhláška, Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ, žiadosť OU-ZH-OSZP-007830-004/2018 (PDF, 3 MB) o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby.
 • zverejnené dňa 22.08.2018: Žiadosť ou-zh-oszp-007760-002/2018 (PDF, 2 MB)o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby - areálová dažďová kanalizácia cez ORL, v rámci stavby polyfunkčný objekt v k.ú. Žiar nad Hronom.
 • zverejnené ďňa 21.08.2018: Rozhodnutie ou-zh-oszp 008854-4/2018 (PDF, 1 MB), vo veci vodovodná prípojka k občasne využívanému objektu v športovo turistickom areáli pri kúpeloch Vyhne. 
 • zverejnené dňa 21.08.2018: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ou-zh-oszp 008854/2018 (PDF, 1 MB) na vodnú stavbu, vodovodná prípojka k občasne využívanému objektu v športovo turistickom areáli pri kúpeloch Vyhne. 
 • zverejnené dňa 17.08.2018: Rozhodnutie OUZH-OSZP-007125/2018-R007 (PDF, 2 MB), Bzenica - úprava Vyhnianskeho potoka v k.ú. Bzenica a Vyhne.
 • zverejnené dňa 15.08.2018: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2018/ 007358-N (PDF, 6 MB), Žiar nad Hronom, protipovodňové opatrenia na Prímestskom potoku.
 • zverejnené dňa 13.08.2018: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2018/ 007682-N (PDF, 17 MB), zmeny a doplnky č.6 Územného plánu Mesta Žiar nad Hronom.
 • zverejnené dňa 08.08.2018: Verejná vyhláška ou-zh-plo-2018/000372, zásady umiestnenia nových pozemkov (PDF, 355 kB) v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rudno nad Hronom, lokalita Dolné lúky oznámenie o platnosti (DOCX, 67 kB), protokol (DOC, 131 kB).
 • zverejnené dňa 03.08.2018: Rozhodnutie ou-zh-oszp-2018/007616-N (PDF, 6 MB), Zmena navrhovanej činnosti, "Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko a.s."
 • zverejnené dňa 26.07.2018: Informácia ou-zh-oszp 2018/008386 (RTF, 50 kB), zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Ladomerská Vieska.
 • zverejnené dňa 29.06.2018: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp 2018/ 007682 (RTF, 50 kB), Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu Mesta Žiar nad Hronom.
 • zverejnené dňa 29.06.2018: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp 2018/ 007358 (DOC, 73 kB), k navrhovanej činnosti Žiar nad Hronom, protipovodňové opatrenia na Prímestskom potoku.
 • zverejnené dňa 29.06.2018: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp 2018/ 007616 (DOCX, 29 kB), Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. .
 • zverejnené dňa 21.06.2018: OU-ZH-OSZP-000491/2018-106 (PDF, 23 MB), rozhodnutie k stavbe" Malá vodná elektráreň - Lutilský potok, Žiar nad Hronom" 
 • zverejnené dňa 20.06.2018: OU-ZH-OSZP-007125-003/2018 (PDF, 1 MB), verejná vyhláška úprava Vyhnianskeho potoka - žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby , v k.ú. Bzenica a Vyhne. 
 • zverejnené dňa 30.05.2018: STACIONÁRNE ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA POUŽIVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ (PDF, 500 kB).
 • zverejnené dňa 22.05.2018: OU-ZH-OSZP-2018/ 003570 Kremnica 3 (PDF, 8 MB), Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Tisy v Kremnici, zaslanie.
 • zverejnené dňa 22.05.2018: OU-ZH-OSZP-2018/ 003570 Kremnica 2 (PDF, 8 MB), Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Dub v Kremnici, zaslanie.
 • zverejnené dňa 22.05.2018: OU-ZH-OSZP-2018/ 003570 Kremnica 1 (PDF, 8 MB), Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Lipa v Kremnici - Leopold šachta, zaslanie.
 • zverejnené dňa 22.05.2018: OU-ZH-OSZP-2018/ 003570 Kremnické Bane (PDF, 9 MB), Oznámenie zámeru na  vyhlásenie chráneného stromu Lipa v Kremnici - Staré Piargy, zaslanie.
 • zverejnené dňa 22.05.2018: OU-ZH-OSZP-2018/ 003570 Lutila 2 (PDF, 8 MB), Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Dub pri Lutile, zaslanie. 
 • zverejnené dňa 22.05.2018: OU-ZH-OSZP-2018/003570 Lutla 1 (PDF, 9 MB), Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Duglaska v Lutile, zaslanie.
 • zverejnené dňa 22.05.2018: OU-ZH-OSZP-2018/003570 Repište (PDF, 10 MB), Oznámenie zámeru na vyhlásenie chránených stromov Wilckensove pamätné stromy, zaslanie. 
 • zverejnené dňa 14.05.2018: OU-ZH-OSZP-006001-002/2018 (PDF, 2 MB), Verejná vyhláška Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie - Rekonštrukcia rozvodu pitnej vody , k.u. Ladomerská Vieska
 • zverejnené dňa 25.04.2018: OU-ZH-OSZP-2018/003850-N (PDF, 6 MB), Rozhodnutie k strategickému dokumentu Územný plán Obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie, Zmeny a doplnky č.2 Janova Lehota.
 • zverejnené dňa 11.04.2018: OU-ZH-OSZP-2018/002866-N (PDF, 13 MB), Rozhodnutie k strategickému dokumentu - Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu Mesta Kremnica.
 • zverejnené dňa 19.03.2018: OU-ZH-OSZP-2018/003570 (PDF, 4 MB), Oznámenie zámeru na zrušenie chráneného stromu Sekvoja obrovská.
 • zverejnené dňa 19.03.2018: OU-ZH-OSZP-2018/003850 (RTF, 50 kB), Informácia pre verejnosť, Územný plán obcí mikroregiónu Žiarske  Podhorie, zmeny a doplnky č.2 Janova Lehota. 
 • zverejnené dňa 01.03.2018: OU-ZH-OSZP-000142-19/2018 (PDF, 1 MB), „SO 02 Čistiareň priemyselných odpadových vôd“, „PJ 10.02 Zneškodňovacia stanica“ a „PJ 10.04 Prevádzkové potrubie“, ktoré sa majú realizovať v rámci stavby „Linka na galvanické pokovovanie – monea coin technology, s.r.o.“ – zverejnenie údajov podľa § 38 ods. 2  písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
 • zverejnené dňa 22.02.2018: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2018/001153-N (PDF, 8 MB), Dobývanie ložiska stavebného kameňa - andezitu v lome Janova Lehota - Dérerov Mlyn I.
 • zverejnené dňa 22.02.2018: Informácia pre verejnosť, ou-zh-oszp-2018/002866 (RTF, 50 kB), zmeny a doplnky č.3 územného plánuMesta Kremnica.
 • zverejnené dňa 25.01.2018: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2018/000716-N (PDF, 15 MB), Výstavba areálu firmy FF Systembau, s.r.o. v Hliníku nad Hronom.
 • zverejnené dňa 24.01.2018: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-00142-016/2018-B (PDF, 8 MB), stavba " Linka na galvanické pokovovanie - monea coin technology, s.r.o."
 • zverejnené dňa 24.01.2018: Oznámenie OU-ZH-OSZP-000142-17/2018 (PDF, 2 MB), SO 02 Čistiareň priemyselných odpadových vôd, PJ 10,02 Zneškodňovacia stanica, PJ 10,04 Prevádzkové potrubie - v rámci stavby " Linka na galvanické pokovovanie - monea coin technology, s.r.o.".
 • zverejnené dňa 19.01.2018: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2018/000693-N (PDF, 17 MB), zmena navrhovanej činnosti Čistiareň technologických odpadových vôd v spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o.
 • zverejnené dňa 15.01.2018: Informácia pre verejnosť, ou-zh-oszp-2018/001153 (DOC, 72 kB), vo veci Dobývanie ložiska stavebného kameňa - andezitu v lome Janova Lehota - Dérerov mlyn I.
 • zverejnené dňa 10.01.2018: Oznámenie o začatí konania OU-ZH-OSZP-2018/001137 (PDF, 170 kB) vo veci udelenia súhlasu podľa § 6 odsek 2 zák. č. 543/2002 Z.z.

ok 2017

 • zverejnené dňa 15.12.2017: Informácia pre verejnosť ou-zhoszp-2017/014729 (DOCX, 24 kB), Čistiareň technologických odpadových vôd v spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o.
 • zverejnené dňa 15.12.2017: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2017/014645 (DOC, 70 kB), Výstavby areálu firmy FF Systembau s.r.o. v Hliníku nad Hronom.
 • zverejnené dňa 7.12.2017: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP 2017/013208-N (PDF, 2 MB), "Zariadenie na zber a výkup odpadov " ŽP EKO QELET a.s., L.Vieska.
 • zverejnené dňa 23.11.2017: žiadosť OU-ZH-OSZP 013437/2017 (PDF, 2 MB) o vydanie stavebného - vodoprávneho povolenia  „SO 02 Čistiareň priemyselných odpadových vôd“, „PJ 10.02 Zneškodňovacia stanica“ a „PJ 10.04 Prevádzkové potrubie“, ktoré sa majú realizovať v rámci stavby „Linka na galvanické pokovovanie – Monea coin technology, s.r.o.“ v areály podniku Mincovňa Kremnica. 
 • zverejnené dňa 14.11.2017: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2017/012060-N (PDF, 6 MB), výstavba aquakultúrnej prevádzky v spoločnosti Males - Janova Lehota.
 • zverejnené dňa 14.11.2017: Informácia pre verejnosť OU-ZH-OSZP-2017/013208 (DOCX, 24 kB), zmena navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov -Ladomerská Vieska".
 • zverejnené dňa 14.11.2017: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-011446-07/2017-B (PDF, 8 MB), vo veci povolenia stavby  „Oprava oporného múru cesty po povodni v obci Horná Ves“ na pozemkoch parcela CKN 379/1 a 392 (EKN 710) v k.ú. Horná Ves.
 • zverejnené dňa 13.10.2017: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2017/010202-N (DOC, 188 kB), Rozšírenie výroby hliníkových odliatkov technológiou gravitačného a vysokotlakového odlievania - Horné Opatovce, Žiar nad Hronom.
 • zverejnené dňa 12.10.2017: Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2017/012060 (DOC, 73 kB), Výstavba aquakultúrnej prevádzky spoločnosti Males - Janova Lehota. 
 • zverejnené dňa 6.10.2017: Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou vo veci povolenia stavby  Oprava oporného múru cesty po povodni v obci Horná Ves (PDF, 4 MB)“ na pozemkoch parcela CKN 379/1 a 392 (EKN 710) v k.ú. Horná Ves.
 • zverejnené dňa 17.8.2017: Zverejnenie Rozhodnutia OU-ZH-OSZP-000394-R-034/2017 (PDF, 3 MB) "Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV"
 • zverejnené dňa 16.8.2017: Zverejnenie Rozhodnutia OU-ZH-OSZP-008575-015/2017 (PDF, 16 MB) na realizáciu vodných stavieb v rámci stavby ,,Priemyselný a logisticky park Šašovské Podhradie I. etapa - Výrobno - skladová hala B"
 • zverejnené dňa 16.8.2017: Zverejnenie stavebného povolenia OU-ZH-OSZP-008575-016/2017 (PDF, 1 MB) na realizáciu vodných stavieb v rámci stavby ,,Priemyselný a logisticky park Šašovské Podhradie I. etapa - Výrobno - skladová hala B"
 • zverejnené dňa 14.7.2017: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-008575-005/2017 (PDF, 1 MB), Priemyselný a logistický park Šašovské podhradie, I. etapa Výrobno skladová hala B.
 • zverejnené dňa 14.7.2017: Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie (PDF, 983 kB), Priemyselný a logistický park Šašovské podhradie, I. etapa Výrobno skladová hala B.
 • zverejnené dňa 30.6.2017: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-006288-005/2017-R (PDF, 3 MB), "Hlinícke Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča"
 • zverejnené dňa 22.6.2017: Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia  používajúce organické rozpúšťadlá (PDF, 503 kB)
 • zverejnené dňa 5.6.2017: ou-zh-oszp-6758 003/2017 (PDF, 3 MB), oznámenie o povolení na realizáciu vodnej stavby verejnou vyhláškou: Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňová ochrana.
 • zverejnené dňa 22.5.2017: ou-zh-oszp-006288-002/2017 (PDF, 358 kB), oznámenie o začatí konania vo veci zmena termínu ukončenia vodnej stavby Hlinícke pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča. 
 • zverejnené dňa 20.4.2017: zverejnenie verejnej vyhlášky, rozhodnutie OU-ZH-OSZP-000706-14/2017-B (PDF, 2 MB), rozhodnutie vo veci povolenia stavby “ SO Vodovod“ a „SO Splašková kanalizácia“ na pozemkoch parcela: CKN 2295/1 (EKN 1470, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 2610/1 a 2761/1), CKN 2054/3, 2054/4, 2054/5, 2054/6, 2054/7, 2054/9, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2054/13, 2053/2, 2053/3, 2053/12, 2053/13, 2053/14 a 2053/15katastrálne územie: Kremnica.
 • zverejnené dňa 13.4.2017: rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2017/002579-N (PDF, 1 MB), Koncepcia rozvoja mesta v oblasti Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky.
 • zverejnené dňa 10.4.2017: zverejnenie verejnej vyhlášky – rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2017/ 000238-B (PDF, 2 MB), vo veci povolenia stavby “Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod“, na pozemkoch parcela CKN 1099, 1098/2 (EKN 515/6, 936/1 a 519/1) a 1104 (EKN 517/3) k.ú. Pitelová a 100/1, 100/2 (EKN 592/2), 95/3 (EKN 587), 95/1 (EKN 587) a 99/1 (EKN 584, 586) v k.ú. Trnavá Hora.
 • zverejnené dňa 3.4.2017:  Informácia pre verejnosť - verejná vyhláška – rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2016/005453 (PDF, 1 MB) vo veci dodatočného povolenia stavby „Prekrytie telesa potoka“,ktoré bolo realizované na pozemkoch v k.ú. Lúčky pri rodinnom dome č. 93.
 • zverejnené dňa 20.3.2017: Informácia pre verejnosť, OU-ZH-OSZP-2017/003830 (DOC, 72 kB), Nádstavba a prístavba budovy pre šport a rekreačné účely ZH. 
 • zverejnené dňa 10.3.2017: OU-ZH-OSZP 000706/2017 (PDF, 621 kB),verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného rozhodnutia na vodné stavby „SO Vodovod“ a „SO Splašková Kanalizácia“, ktoré sa majú realizovať v rámci stavby „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“ na parcelách  CKN 2295/1 (EKN 1470, 1475/1, 1475/2, 1475/3 a 2610/1), CKN 2054/3, 2054/4, 2054/5, 2054/6, 2054/7, 2054/9, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2054/13, 2053/2, 2053/3, 2053/12, 2053/13, 2053/14 a 2053/15v k.ú.  Kremnica.
 • zverejnené dňa 24.2.2017: Informácia pre verejnosť OU-ZH-OSZP-2017/002579 (RTF, 51 kB), stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu "Koncepcia rozvoja Mesta Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky"
 • zverejnené dňa 24.2.2017: OU-ZH-OSZP-2017/000100-N (PDF, 5 MB), Rozhodnutie k navrhovanej činnosti "Podzemná ťažba Ag - Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017-2021"
 • zverejnené dňa 17.2.2017: OU-ZH-OSZP-2017/000238 (PDF, 657 kB), Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu " Napojenie obce Pitelová časť Dolina - vodovod" na pozemkoch v k.ú. Pitelová a k.ú. Trnavá Hora. 
 • zverejnené dňa 14.2.2017: OU-ZH-OSZP-2017/0003826 (PDF, 2 MB), Rozhodnutie k navrhovanému strategickému dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Ladomerská Vieska na obdobie 2016-2022"
 • zverejnené dňa 09.2.2017: OU-ZH-OSZP-2017/000294 (PDF, 415 kB), Verejná vyhláška, oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci dodatočného povolenia stavby " Prekrytie telesa potoka ", ktoré bolo realizované na pozemkoch v k.ú. Lúčky pri rodinnom dome č.93. 
 • zverejnené dňa 24.1.2017: OU-ZH-OSZP-2017/000003-N (PDF, 1 MB), Rozhodnutie k navrhovanému strategickému dokumentu "Územný plán Obce Horná Ždaňa - Zmeny a doplnky č.3"
 • zverejnené dňa 11.1.2017: OU-ZH-OSZP-2017/000508 (DOC, 72 kB), Informácia pre verejnosť, zmena navrhovanej činnosti "Rekonštrukcia futbalového štadióna - parkovacie plochy". 

rok 2016

 • zverejnené dňa 29.12.2016: OU-ZH-OSZP-2016/014175 (RTF, 52 kB), Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Obce Ladomerská Vieska na obdobie 2016 - 2022".
 • zverejnené dňa 29.12.2016: OU-ZH-OSZP-2016/008997-N (DOC, 161 kB), Ťažba rudy v dobývacom priestore Kremnica na účely overenia technológie jej spracovania.
 • zverejnené dňa 22.12.2016: ou-zh-oszp-2016/ 013242-009 (PDF, 430 kB), žiadosť o vydanie stavebného povolenia, stavebník SDP Kremeň s.r.o.
 • zverejnené dňa 7.12.2016: rozhodnutie ou-zh-oszp-2016/012389-N (DOC, 205 kB), Športovo-turistický areál pri kúpeľoch Vyhne.
 • zverejnené dňa 24.11.2016: rozhodnutie ou-zh-oszp-2016/ 009841-B (PDF, 823 kB), v rámci stavby "Kremnica-kanalizácia a ČOV".
 • zverejnené dňa 21.11.2016: informácia pre verejnosť č.s.: OU-ZH-OSZP-2016/012917 (RTF, 49 kB), Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu " Územného plánu Obce Horná Ždaňa - Zmeny a doplnky č.3". 
 • zverejnené dňa 8.11.2016: informácia pre verejnosť č.s.: OU-ZH-OSZP-2016/012388 (RTF, 50 kB) "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Lovčica - Trubín 2016-2025".
 • zverejnené dňa 4.11.2016: odvolanie proti rozhodnutiu k stavbe "Malá vodná elektráreň - Lutilský potok, Žiar nad Hronom ou-zh-oszp-2016/000186-074 (PDF, 9 MB), upovedomenie účastníkov konania ou-zh-oszp-2016/000186-085 (PDF, 1 MB), oprava ou-zh-oszp-2016/000186-084 (PDF, 380 kB).
 • zverejnené dňa 28.10.2016: informácia pre verejnosť OU-ZH-OSZP-2016/012389 (DOC, 71 kB), Športovo turistický areál pri kúpeľoch Vyhne.
 • zverejnené dňa 13.10.2016: OU-ZH-OSZP-2016/000186-074 (PDF, 4 MB), rozhodnutie k stavbe "Malá vodná elektráreň - Lutilský potok, Žiar nad Hronom".
 • zverejnené dňa 6.10.2016: OU-ZH-OSZP-2016/009870_N (PDF, 1 MB), rozhodnutie k navrhovanému strategickému dokumentu "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Obce Prochot".
 • zverejnené dňa 30.9.2016: OU-ZH-OSZP-2016/009841-02 (PDF, 947 kB), Oznámenie o začatí vodoprávneho konania "Kremnica - kanalizácia a ČOV".
 • zverejnené dňa 28.9.2016: OU-ZH-OSZP-2016/010786 (DOC, 71 kB), informácia pre verejnosť k návrhu " Podzemná ťažba Ag - Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r.2017-2021"
 • zverejnené dňa 30.8.2016: OU-ZH-OSZP-2016/007658-N (PDF, 2 MB), rozhodnutie Zberný dvor Lovčica-Trubín.
 • zverejnené dňa 26.8.2016: OU-ZH-OSZP-2016/009870 (RTF, 257 kB), Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Obce Prochot".
 • zverejnené dňa 26.8.2016: OU-ZH-OSZP-2016/007658-N (PDF, 2 MB), Zberný dvor Lovčica - Trubín - rozhodnutie zo zisťovacieho konania
 • zverejnené dňa 18.8.2016: OU-ZH-OSZP-2016/007296-N (PDF, 3 MB), rozhodnutie Priemyselný a logistický areál Šašovské Podhorie.
 • zverejnené dňa 17.8.2016: OU-ZH-OSZP-2016/006128-N (PDF, 2 MB), rozhodnutie Lehotský potok, protipovodňová ochrana, Janova Lehota.
 • zverejnené dňa 17.8.2016: OU-ZH-OSZP-2016/008447-002 (PDF, 483 kB), oznámenie - rekonštrukcia vodovodu pitnej a priemyselnej vody v areály spol. Slovalco a mapa (PDF, 2 MB) objektu.
 • zverejnené dňa 17.8.2016: OU-ZH-OSZP-2016/008681-002 (PDF, 261 kB), oznámenie - rekonštrukcia rozvodu pitnej vody Ladomerská Vieska. 
 • zverejnené dňa 12.8.2016: OU-ZH-OSZP-2016/006168-R-009 (PDF, 763 kB), rozhodnutie k vodnej stavbe lapač tukov, kanalizačná prípojka - Prístavba kuchyne so zázemím k pivárni "U suseda", Žiar and Hronom. 
 • zverejnené dňa 22.7.2016: OU-ZH-OSZP-2016/006783-N (PDF, 2 MB), rozhodnutie k dokumentu Program rozvoja obce Stará Kremnička na roky 2016-2020.
 • zverejnené dňa 22.7.2016: OU-ZH-OSZP-2016/007815-010 (PDF, 1 MB), Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na realizáciu vodnej stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania, Predajňa potravín Billa Žiar nad Hronom. 
 • zverejnené dňa 22.7.2016: OU-ZH-OSZP-2016/0000186-062 (PDF, 1 MB) Oznámenie o možnosti nahliadnuť do spisu a vyjadriť sa k novým podkladom rozhodnutia v konaní o dodatočnom povolení stavby Malá vodná elektráreň - Lutilský potok, Žiar nad Hronom.  
 • zverejnené dňa 12.7.2016: Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2016/005594-N (PDF, 2 MB) k strategickému dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Sklené Teplice na roky 2014-2020.
 • zverejnené dňa 14.6.2016: Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 k oznámeniu podľa zákona č.24/2006 z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Program rozvoja obce Vyhne na roky 2014-2020 (RTF, 49 kB)
 • zverejnené dňa 9.6.2016: zverejnenie na internetový portál pozemkového  a lesného odboru „Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Revištské Podzámčie (PDF, 5 MB)“ podľa § 14 ods. 4 zákona č.330/1991 Zb. v termíne od 9.6.2016 do 23.6.2016.
 • zverejnené dňa 27.5.2016: Informáci pre verejnosť podľa §24 ods.1 k oznámeniu podľa zákona č.24/2006 z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Program rozvoja obce Stará Kremnička na roky 2016-2020 (RTF, 49 kB) 
 • zverejnené dňa 25.5.2016: Rozhodnutie k strategickému dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Horná Ves na roky 2015-2021, OU-ZH-OSZP-2016/005388-N (PDF, 2 MB)
 • zverejnené dňa 25.5.2016: Rozhodnutie k Zimovisku dobytka - Kunešov, OU-ZH-OSZP-2016/004223-N (PDF, 2 MB).
 • zverejnené dňa 25.5.2016: zverejnenie „Zoznam stacionárnych zdrojov  prevádzkujúcich zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá (PDF, 103 kB)“ za okres Žiar nad Hronom za rok 2015.
 • zverejené dňa 6.5.2016: Rozhodnutie (DOC, 174 kB) k navrhovanému strategickému dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015-2024.
 • zverejené dňa 6.5.2016: Informácia pre verejnosť, oznámenie obce Sklené Teplice: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Sklené Teplice na roky 2014-2020 (RTF, 49 kB).
 • zverejnené dňa 15.4.2016:  Informácia pre verejnosť ou-zh-oszp-2016/005388 (RTF, 49 kB), strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Horná Ves 2015-2021.
 • zverejené dňa 1.4.2016:      Informácia pre verejnosť kolaudačné rozhodnutie pre stavbu: "Protipovodňové opatrenia v obci Slaská (PDF, 823 kB)" ktorá sa realizovala v k.ú. Slaská.
 • zverejené dňa 24.3.2016:    Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 k oznámeniu podľa zákona č.24/2006 Z.z., č.s.:OU-ZH-OSZP-2016/004223 (DOC, 69 kB), zámer, navrhovaná činnosť Zimovisko dobytka - Kunešov.
 • zverejené dňa 8.3.2016:      Rozhodnutie o prerušení konania  pre stavbu: Protipovodňové opatrenia v obci Slaská (PDF, 650 kB), ktorá sa realizovala v ku Slaská.
 • zverejené dňa 23.2.2016:    Oznámenie OU-ZH-OSZP - 2016 /000186-R038 (PDF, 467 kB) o začatí konania o odstránení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania. "Malá vodná elektráreň - Lutilský potok. Žiar nad Hronom".
 • zverejené dňa 20.1.2016:    Rozhodnutie OU-ZH-OSZP - 2016 /000026-N (PDF, 814 kB) Zmena navrhovanej činnosti ,"Obnova potenciálu pol'nohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení"
 • zverejené dňa 20.1.2016:    Rozhodnutie OU-ZH-OSZP -2016/000022-N (PDF, 2 MB) k navrhovanému strategickému dokumentu : "Územný plán obce Slaská ".
 • zverejnené dňa 20.1.2016:  Oznámenie opravy chyby (PDF, 344 kB) v písaní pre stavbu  „SO 201 -  Vodovod“ a „SO 203 – Kanalizácia dažďová“, ktorá sa má realizovať v rámci stavby  „Slaská – DIELY – riešenie lokality pre IBV“