Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru  |  Register pozemkových spoločenstiev

Dokumenty na stiahnutie:

 

 

rok 2020 

 • zverejnené dňa 14.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO1-2020/011556-003 (PDF, 656 kB), Rozhodnutie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov  n a r i a ď u j e pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Klastava v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb., z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona. Zverejnené od 14.10.2020 po dobu 15 dní.
 • zverejnené dňa 9.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO1-2020/000497 (PDF, 239 kB)schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu JPÚ v k. ú. Rudno nad Hronom, lokalita Dolné lúky. Zverejnené od 9.10.2020 po dobu 15 dní.
 • zverejnené dňa 8.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO1-2020/000034-015 (PDF, 2 MB), podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Psiare" zverejnené po dobu 15 dní od 09.10.2020 do 24.10.2020
 • zverejnené dňa 8.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO1-2020/001031-005 (PDF, 2 MB), pozemkové úpravy v k.ú. Hronský Beňadik, zverejnenie rozhodnutia od 09.10.2020 na 15 dní.
 • zverejnené dňa 8.10.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutieOU-ZH-PLO1-2020/011561-001 (PDF, 866 kB), pozemkové úpravy v k.ú. Bartošová Lehôtka - Nariadenie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bartošova Lehôtka podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.
 • zverejnené dňa 7.10.2020:  OU-ZH-PLO-2020/007982-012 (PDF, 2 MB) Upovedomenie ostatných účastníkov konania   o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu č.OU-ZH-PLO-2020/007982-010 zo dňa 28.08.2020, podaného účastníkom konania:  Roman Cerulík. Výzva ostatných účastníkov konania, aby sa k nemu vyjadrili. Zverejnené   v termíne od 08.10.2020 - do 23.10.2020.   
 • zverejnené dňa 6.10.2020: Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev - výzva na odstránenie nedostatkov podania OU-ZH-PLO2-2020/008544-005 (PDF, 194 kB)- verejná vyhláška.
 • zverejnené dňa 3.9.2020: Rozhodnutie č. OU-ZH-PLO-2020/007982-010 (PDF, 1 MB) vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa – lokalite Oslany“.   Zverejnené v termíne od 03.09.2020 - do 18.09.2020.   
 • zverejnené dňa 29.7.2020: OU-ZH-PLO-2020/007982-007 (DOC, 128 kB), Upovedomenie účastníkov konania o lehote pre rozhodnutie vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa – lokalite Oslany“.   Zverejnené v termíne od 29.07.2020 - do 13.08.2020.   
 • zverejnené dňa 16.7.2020: OU-ZH-PLO1-2020/000497 (PDF, 423 kB), Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rudno nad Hronom, lokalita Doolné lúky. 
 • zverejnené dňa 14.7.2020: OU-ZH-PLO2-2020/008544 (PDF, 611 kB), Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spolčenstiev - oznámenie o začatí konania - verejnou vyhláškou - výzva na odstránenie nedostatkov podania.
 • zverejnené dňa 02.7.2020: OU-ZH-PLO-2020-007982-4 (PDF, 237 kB)Upovedomenie o začatí správneho  konania, nariadenie ústneho konania, správne konanie vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v k.ú. Hrabičov, Píla, Veľké Pole a Župkov v zmysle §5 ods.1 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: "Vedenie 2x 400KV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" Zverejnené v termíne od 02.07.2020 - do 17.07.2020.
 • zverejnené dňa 15.4.2020: Verejná vyhláška, OU-ZH-PLO1 2020/000497 (PDF, 350 kB) a protokol (PDF, 410 kB), zásady umiestnenia pozemkov v obvode projektu JPÚ v k.ú. Rudno nad Hronom, lokalita Dolné Lúky - oznámenie o platnosti. Zverejnené od 15.4.2020 po dobu 15 dní.  
 • zverejnené dňa 24.2.2020: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO-2020/000099 (PDF, 2 MB) a zoznam účastníkov, poverenie vykonávať ochranu poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver v poľovnom revíri Janova Lehota.  
 • zverejnené dňa 24.2.2020: Verejná vyhláška OU-ZH-PLO-2020/000497 (DOC, 83 kB), Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v projekte jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rudno nad Hronom, lokalita Dolné Lúky, zásady (textová časť) (DOCX, 31 kB), zásady (grafická časť) (PDF, 376 kB) umiestnenia nových pozemkov. Zverejnené od 24.2.2020 po dobu 15 dní.
 • zverejnené dňa 18.2.2020: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2020/000977 (PDF, 5 MB), návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo - Urbárska pozemková spoločnosť Jalná.  
 • zverejnené dňa 07.02.2020: Verejná vyhláška OU-ZH-PLO-2020/000099 Poverenie na vykonanie ochrany poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver - oznámenie o začatí konania a zoznam účastníkov.
 • zverejnené dňa 8.1.2020: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2020/000497, dodatok č.1 v obvode projektu JPÚ v katastrálnom území Rudno nad Hronom, lokalita Dolné Lúky. Uverejnené od 8.1 2020 po dobu 15 dní.

rok 2019 

 • zverejnené dňa 12.12.2019: Potvrdenie OU-ZH-PLO-2019/011905, pozemkové spoločenstvo Vyhne je vedené v registri pozemkových spoločenstiev pod číslom R-0075/ZC.
 • zverejnené dňa 04.12.2019: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2019/010997 (PDF, 234 kB) - o poverení vykoním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Janova Lehota.
 • zverejnené dňa 19.11.2019: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2019/012537 (PDF, 238 kB) - dočasné vyňatie a obmedzenie využívania lesných pozemkov v zmysle § 5 ods.1 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: "8123 - REpište - Vyhne - prepoj VNV č.372." Zverejnené od 19.11.2019 do 04.12.2019. 
 • zverejnené dňa 15.11.2019: Oznámenie OU-ZH-PLO-2019/000462 (DOC, 91 kB), o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia dodatok č.1 projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rudno nad Hronom lokalita Dolné Lúky a vzfuu Rudno nad Hronom dodatok č.1 (PDF, 191 kB). 
 • zverejnené dňa 13.11.2019: Rozhodnutie o prerušení konania PS Vyhne, OU-ZH-PLO-2019/011905-5 (PDF, 2 MB).
 • zverejnené dňa 13.11.2019: Výzva na odstránenie nedostatkov podania PS Vyhne OU-ZH-PLO-2019/011905-4 (PDF, 3 MB). 
 • zverejnené dňa 12.11.2019: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2019/012654 (PDF, 1 MB), prerušené konanie vo veci návrhu na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo - Urbárska pozemková spoločnosť Jalná. 
 • zverejnené dňa 11.11.2019: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-PLO-2019/010997 (PDF, 571 kB), o poverení vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri Janova Lehota - upovedomenie o odvolaní a odvolanie voči rozhodnutiu (PDF, 1 MB).  
 • zverejnené dňa 07.11.2019: OU-ZH-PLO-2019/012654 (PDF, 1 MB), Návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev.
 • zverejnené dňa 29.10.2019: Oznámenie o začatí správneho konania OU-ZH-PLO-2019/012537 (PDF, 66 kB) - nariadenie ústneho pojednávania vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v zmysle §5 ods.1 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: " 8123 - REpište - Vyhne - prepoj VNV č.372." Zverejnené od 29.10. 2019 do 13.11.2019.
 • zverejnené dňa 29.10.2019: Rozhodnutie o zastavení konania vydané pod č.: OU-ZH-PLO-2018/000054 - upovedomenie o podaní odvolania (PDF, 260 kB).
 • zverejnené dňa 29.10.2019: Rozhodnutie o zastavení konania vydané pod č.: OU-ZH-PLO-2018/000055 - upovedomenie o podaní odvolania (PDF, 239 kB). 
 • zverejnené dňa 22.10.2019:OU-ZH-PLO-2019/011905-3 (PDF, 646 kB), Oznámenie o začatí konania vo veci návrhu na zápis pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev. "Pozemkové spoločenstvo - VYHNE"
 • zverejnené dňa 17.10.2019: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2019/010997 (PDF, 3 MB), poverenie vykonávať ochranu poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver v poľovnom revíri Janova Lehota.
 • zverejnené dňa 30.09.2019: Poverenie OU-ZHPLO-2019/010997 (PDF, 1 MB) na vykonanie ochrany poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver - oznámenie o začatí konania.
 • zverejnené dňa 28.06.2019: Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s príslušnými linkami na okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.
 • zverejnené dňa 05.06.2019: Rozhodnutie OU-BB-OOP4-2019/018036-02 (PDF, 881 kB), o určení lesného celku Antol.
 • zverejnené dňa 29.04.2019: OU-ZH-PLO-2019/004816 (PDF, 414 kB), Zmena údajov schváleného projektu pozemkových úprav v k.ú. Horné Hámre - Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení spisového materiálu odvolaciemu orgánu, zverejnené od 29.4.2019 do 14.5.2019.
 • zverejnené dňa 25.04.2019: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2019/000471 (PDF, 2 MB)„ podľa § 42 c zákona č. 330/1991 Zb. pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov o zmene údajov schváleného projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč ",  zverejnené od 25.4.2019 - 10.5.2019.
 • zverejnené dňa 08.04.2019: Odvolanie k.č. OUZHPLO2018/000481 (PDF, 1 MB), Zmena údajov schváleného projektu PPÚ v k.ú. Horné Hámre (DOC, 127 kB)- Upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania voči rozhodnutiu OÚ Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru č.OU-ZH-PLO-2018/000481 zo dňa 6.12.2018. zverejnené od 8.4.2019 - do 23.4.2019. 
 • zverejnené dňa 22.03.2019: Verejná vyhláška OU-BB-OOP4-2019/012474-2 (PDF, 1 MB), Vyhotovenie programu starostlivosti o lesy v obvode lesných celkov Zvolen, Kozelník a Banská Belá na obdobie rokov 2020-2029 - oznámenie a pozvánka. 
 • zverejnené dňa 22.01.2019: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/000442 (PDF, 520 kB), Rozhodnutie podľa § 42 s, zákona č. 330/1991 Zb. v katastrálnom území Bukovina, zverejnené od 22.1.2019 - do 6.2.2019.
 • zverejnené dňa 18.01.2019: Oznámenie OU-BB-OOP4-2019007174, (PDF, 393 kB)Skončenie platnosti programu starostlivosti o lesy vyhotoveného pre lesný celok Antol na obdobie rokov 2011-2020. Uverejnené od 18.1.2019-2.2.2019.   
 • zverejnené dňa 16.01.2019: Rozhodnutie OU-BB-OOP4-2019/004414 (PDF, 2 MB), Program starostlivosti o lesy vyhotovený spoločnosťou EuroForest s.r.o. Zvolen pre lesný celok Žarnovica / kód plánu EF080/ na obdobie rokov 2018-2027, zverejnené od 16.1.2019 - do 31.1.2019.

rok 2018

 •  zverejnené dňa 28.12.2018: Predloženie rozhodnutia č.OU-ZH-PLO-2018/009506 (PDF, 441 kB)zo dňa 02.11.2018 spolu s výsledkami doplnkového konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu. Upovedomenie o tom účastníkov konania. Zverejnené od 28.12.2018 po dobu 15 dní.
 • zverejnené dňa 13.12.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/000481 (PDF, 7 MB), o zmene údajov schváleného projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre. Zverejnené od 13.12.2018 do 28.12.2018.
 • zverejnené dňa 04.12.2018: Verejná vyhláška, upovedomenie ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu č.OU-ZH-PLO-2018/009506 (PDF, 736 kB) z dňa 02.11.2018. Výzva ostatných účastníkov konania, aby sa k nemu vyjadrili. Zverejnené od 4.122018 do 19.12.2018.
 • zverejnené dňa 03.12.2018: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-BB-OOP4-2018/033844-3 (PDF, 1 MB), Program starostlivosti o lesy vyhotovený spoločnosťou EuroForest s.r.o. Zvolen pre lesný celok Šášov /kod plánu EF 082/ na obdobie rokov 2018-2027. Zverejnené od 3.12.2018 do 18.12.2018.
 • zverejnené dňa 22.11.2018: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-BB-OOP4-2018/026766-5 (PDF, 2 MB), Program starostlivosti o lesy vyhotovený spoločnosťou EuroForest s.r.o. Zvolen pre lesný celok Brod /kod plánu EF 081/ na obdobie rokov 2018-2027. Zverejnené od 22.11.2018 do 07.12.2018.
 •  zverejnené dňa 21.11.2018: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-BB-OOP4-2018/032820 (PDF, 1 MB), Program starostlivosti o lesy vyhotovený spoločnosťou EuroForest s.r.o. Zvolen pre lesný celok BŠ2 /kod plánu EF 79/ na obdobie rokov 2018-2027. Zverejnené od 21.11.2018 do 06.12.2018.
 • zverejnené dňa 12.11.2018: Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu OU-ZH-PLO-2018/000372 (PDF, 313 kB) vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozmkových úprav  v k.ú. Rudno nad Hronom, lokalita Dolné lúky.
 • zverejnené dňa 09.11.2018: Rozhodnutie OÚ Žiar nad Hronom, PLO č. OU-ZH-PLO-2018/009506 (PDF, 1 MB) zo dňa 2.11.2018: Zastavenie konania poľa §30 ods.1 písmeno d. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov podľa §5 ods.1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely stavby: "8123 - Repište - Vyhne - prepoj VNV č.372". Vyvesené od 9.11.2018 po dobu 15 dní.
 • zverejnené dňa 16.10.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/01387 (PDF, 843 kB), poverenie výkonom ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver, Lovecký spolok Hôrka, v Poľovnom revíri Janova Lehota.
 • zverejnené dňa 12.10.2018: Verejná vyhláška, rozhodnutie OU-ZH-OSZP- 007830/2018-R-012 (PDF, 15 MB), k uskutočneniu vodnej stavby Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ. 
 • zverejnené dňa 05.10.2018: Schvaľovanie programu starostlivosti o lesy vyhotoveného pre lesný celok Žarnovica (PDF, 2 MB) – oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutie. Vyvesené od 05.10.2018 do 19.10.2018
 • zverejnené dňa 05.10.2018: Schvaľovanie programu starostlivosti o lesy vyhotoveného pre lesný celok Brod (PDF, 2 MB) – oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutie. Vyvesené od 05.10.2018 do 19.10.2018
 • zverejnené dňa 05.10.2018: Schvaľovanie programu starostlivosti o lesy vyhotoveného pre lesný celok Banská Štiavnica II (PDF, 1 MB) – oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutie. Vyvesené od 08.10.2018 do 22.10.2018
 • zverejnené dňa 05.10.2018: Schvaľovanie programu starostlivosti o lesy vyhotoveného pre lesný celok Nová Baňa (PDF, 2 MB) – oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutie. Vyvesené od 05.10.2018 do 19.10.2018
 • zverejnené dňa 25.09.2018: Rozhodnutie OÚ Žiar nad Hronom pozemkového a lesného odboru č. OU-ZH-PLO-2018/009506 (PDF, 635 kB) zo dňa 24.09.2018 vo veci prerušenia konania do 31.10.2018 v riešení dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov poľa § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 ZZ o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby : "8123-Repište-Vyhne-prepoj VNVč. 372" Zverejnené v čase od 25.09.2018 do 10.10.2018.
 • zverejnené dňa 12.09.2018: verejna vyhlaska ou-bb-oop4-2018/027649-1 (PDF, 1 MB), Oznámenie o predĺžení lehôt pre vydanie rozhodnutí vo veci schválenia Programov starostlivosti o lesy vyhotovených na obdobie rokov 2018-2027. Zverejnené od 12.9.2018 - 27.9.2018
 • zverejnené dňa 10.09.2018: Rozhodnutie OÚ Žiar nad Hronom pozemkového a lesného odboru č.OU-ZH-PL-2018/009128 (PDF, 3 MB) zo dňa 5.9.2018 dočasné vyňatie a obmedzenie využívania lesných pozemkov v zmysle §5 ods.1 zákona č.326/2005 z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely stavby: " 8219 - Hliník nad Hronom - Vyhne - rek. VN vedenia č.372 úsek 84" zverejnené od 10.9. 2018 do 25.9.2018
 • zverejnené dňa 31.08.2018: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov (PDF, 447 kB) v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 ZZ o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby : "8123 - Repiste - Vyhne - prepoj VNV č.372". Nariadenie ústneho pojednávania.
 • zverejnené dňa 30.08.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/009506 (PDF, 605 kB) zo dňa 27.08.2018 - Prerušenie konania podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 ZZ o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby : " 8123 - Repiste - Vyhne - prepoj VNV č.372"
 • zverejnené dňa 16.08.2018: Oznámenie OU-ZH-PLO-2018/009128 (PDF, 560 kB) o začatí správneho konania vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v k.ú. Hliník nad Hronom a Vyhne, nariadenie ústneho pojednávania. Zverejnené od 16.8.2018-31.8.2018.   
 • zverejnené dňa 18.07.2018: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov (PDF, 1 MB). Termín výzvy do 31.8.2018. (Pôdohospodárska platobná agentúra, schema minimálnej pomoci  č.DM-12/2017)
 • zverejnené dňa 04.07.2018: Verejná vyhláška ZUNP  k. ú. Rudno nad Hronom, lokalita Dolné lúky. (PDF, 5 MB)
 • zverejnené dňa 16.05.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/000372, všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (PDF, 943 kB) v obvode projektu JPU a schválenie registra pôvodného stavu projektu (PDF, 940 kB) pozemkových úprav v k.ú. Rudno nad Hronom lokalita Dolné Lúky.
 • zverejnené dňa 13.03.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/000481 (PDF, 708 kB), upovedomenie o podanom opravnom prostriedku a výzva na vyjadrenie sa k nemu, vykonanie projektu pozemkových úprav v k.ú. Horné Hámre, príloha č.1 (PDF, 1 MB), príloha č.2 (PDF, 1 MB).
 • zverejnené dňa 13.03.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/000540 (PDF, 7 MB), oprava rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ v k.ú. Lovčica č.OU-ZH-PLO-2017/000492-800 zo dňa 30.11.2017.
 • zverejnené dňa 08.03.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/000252 (DOC, 123 kB), vo veci vydania rozhodnutia v pochybnostiach, v k.ú. Bartošova Lehôtka.
 • zverejnené dňa 01.03.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/000539-159 (PDF, 5 MB), vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vyhne. 
 • zverejnené dňa 15.02.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/000481 (PDF, 21 MB), o zmene údajov schváleného projektu pozemkových úprav v k.ú. Horné Hámre.
 • zverejnené dňa 14.02.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/002751 (DOC, 131 kB), o zrušení obmedzujúcej poznámky v KN, katastrálne územie Slaská.
 • zverejnené dňa 14.02.2018: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2018/000427 (DOC, 192 kB), o zmene údajov schváleného projektu pozemkových úprav v k.ú. Revištské Podzámčie. 
 • zverejnené dňa 26.01.2018: Oznámenie OU-ZH-PLO-2018/000372 (PDF, 3 MB), o zverejnení registra pôvodného stavu Rudno nad Hronom, lokalita Dolné Lúky.

rok 2017

 • zverejnené dňa 22.12.2017: Rozhodnutie OUZH-PLO-2017/000363 (PDF, 2 MB), oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia PPÚ v k.u. Horné Hámre.
 • zverejnené dňa 12.12.2017: Rozhodnutie ou-zh-plo-2017/000477-2 (PDF, 19 MB), vykonanie PPÚ  v záhradkovej osade  Kopernica č.27-41 v k.ú. Kopernica.
 • zverejnené dňa 5.12.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000492-800 (PDF, 6 MB), vykonanie projektu pozemkových úprav v k.ú. Lovčica.
 • zverejnené dňa 20.11.2017: OU-ZH-PLO-2017/000363 (PDF, 2 MB), pozemkové úpravy, vodovod Horné Hámre. Zmena údajov schváleného projektu pozemkových úprav v k. ú. Horné Hámre § 42 c zákona č. 330/1991 Zb. / oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie, oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia /. Zverejnené  od 20.11.2017 do 04.12.2017.
 • zverejnené dňa 7.11.2017: Návrh (PDF, 4 MB) - Stanovy združenia účastníkov JPÚ v obci Rudno nad Hronom, lokalita Dolné lúky.  
 • zverejnené dňa 7.11.2017: Oznámenie OU-ZH-PLO2017/005865 (PDF, 4 MB), ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v obci Rudno nad Hronom, lokalita Dolné lúky. 
 • zverejnené dňa 2.11.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2016/011886 (DOC, 121 kB), vo veci rozhodnutia v pochybnostiach.
 • zverejnené dňa 2.11.2017: Výzva OU-ZH-PLO 2017/011886 (DOC, 124 kB) na odstránenie nedostatkov podania.
 • zverejnené dňa 31.10.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000488 (PDF, 7 MB), Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Vyhne, Mapa1 - Porovnanie (PDF, 937 kB), Mapa2 - Vlastníci (PDF, 577 kB), Mapa3 - Vytýčenie (PDF, 640 kB), Mapa4 - DP RNS (PDF, 633 kB), Mapa5 - Opatrenia (PDF, 460 kB), Technická správa (PDF, 5 MB).
 • zverejnené dňa 27.10.2017: Kvóta č.1995/2017-730 (PDF, 273 kB) lovu vlka dravého 2017/2018.
 • zverejnené dňa 27.10.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000468-246 (PDF, 15 MB), vykonanie projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade Lovčica  č.27-13, v k.ú. Lovčica.
 • zverejnené dňa 10.10.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000469-2 (PDF, 10 MB), vykonanie projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade Dérerov mlyn v k.ú. Janova Lehota. 
 • zverejnené dňa 9.10.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000496 (PDF, 20 MB), vykonanie projektových úprav v k.ú. Repište. 
 • zverejnené dňa 9.10.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/001659 (PDF, 4 MB), o odňatí poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Píla.
 • zverejnené dňa 9.10.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/011886 (PDF, 603 kB), Rozhodnutie v pochybnostiach v katastrálnom území Bartošova Lehôtka.
 • zverejnené dňa 3.10.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000488-145 (PDF, 4 MB), projekt pozemkových úprav v k.ú Vyhne.
 • zverejnené dňa 13.9.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000477 (TIF, 7 MB), projekt pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade Kopernica č.27-41, v k.ú. Kopernica. 
 • zverejnené dňa 5.9.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/001659 (PDF, 5 MB), vedenie 2x400kV H.Ždaňa -lokalita Oslany, v k.ú. Píla.
 • zverejnené dňa 5.9.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/001656 (PDF, 4 MB), vedenie 2x400kV H.Ždaňa -lokalita Oslany, v k.ú. Veľké Pole.
 • zverejnené dňa 5.9.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/001655 (PDF, 4 MB), vedenie 2x400kV H.Ždaňa -lokalita Oslany, v k.ú. Župkov.
 • zverejnené dňa 25.8.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/005865 (PDF, 2 MB), pozemkové úpravy formou JPÚ v k.ú. Rudno nad Hronom, lokalita Dolné Lúky.  
 • zverejnené dňa 25.8.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/001657 (PDF, 15 MB), pre účely výstavby "vedenie 2x400 kV H.Ždaňa - lokalita Oslany" v k.ú. Hrabičov.
 • zverejnené dňa 25.8.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/ 000469 (TIF, 6 MB), projekt pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade Dérerov mlyn, v kú. J.Lehota.
 • zverejnené dňa 22.8.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000468 (TIF, 6 MB), projekt pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade Lovčica č.27-13, v katastrálnom území Lovčica.
 • zverejnené dňa 18.8.2017: Oznámenie o zverejnení Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lovčica (PDF, 1 MB)“ spolu s prílohou „Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (PDF, 5 MB)“.
 • zverejnené dňa 31.7.2017: OU-ZH-PLO-2016/000488 (PDF, 926 kB), oznámenie o zverejnení rozdelovacieho plánu vo formeumiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektupozemkových úprav Vyhne.
 • zverejnené dňa 20.7.2017: Pozvánka (PDF, 2 MB) - vyhotovenie programov starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2018-2027 v obvode lesných celkov BŠ1, BŠ2 a Šášov.
 • zverejnené dňa 17.7.2017: Rozhodnutie OU-ZH-PLO/2017/000492-785 (TIF, 3 MB), rozdelovací plán, plán spoločných zariadení a opatrení, plán verejných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav v k.ú. Lovčica.
 • zverejnené dňa 29.6.2017: Žiadosť OU-ZH-PLO-2017/001655 (PDF, 660 kB) o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Župkov - oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia.
 • zverejnené dňa 29.6.2017: Žiadosť OU-ZH-PLO-2017/001656 (PDF, 667 kB) o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Veľké Pole - oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia.
 • zverejnené dňa 29.6.2017: Žiadosť OU-ZH-PLO-2017/001659 (PDF, 652 kB) o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Píla - oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia.  
 • zverejnené dňa 29.6.2017: Žiadosť OU-ZH-PLO-2017/001657 (PDF, 1 MB) o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Hrabičov - oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia.  
 • zverejnené dňa 30.5.2017: Predloženie rozhodnutia č. OU-ZH-PLO-2017/003182 (DOC, 3 MB) spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu. Upovedomenie o tom účastníkov konania. Zverejnené od 30.5.2017 do 14.6.2017.
 • zverejnené dňa 19.5.2017:OU-ZH-PLO/2017/004694006 (TIF, 3 MB), Rozhodnutia o zrušení obmedzujúcej poznámky v k.ú. Dolná Ždaňa, podľa § 11 ods. 20 zákona č. 330/1991 Zb. na dobu 15 dní, t.j. od 19.5.2017 do 3.6.2017.
 • zverejnené dňa 17.5.2017: ou-zh-plo/2017/004174 (PDF, 771 kB), záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia k novostavbe rodinného domu.
 • zverejnené dňa 12.5.2017: OU-ZH-PLO/2017/003182 oprava (PDF, 178 kB), Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č.OU-ZH-PLO/2017/003182. Zverejnené od 12.5.2017- 29.5.2017.
 • zverejnené dňa 12.5.2017: OU-ZH-PLO/2017/003182 upovedomenie (PDF, 2 MB), Upovedomenie ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu č.OU-ZH-PLO/2017/003182 z dňa 27.3.2017. Zverejnené od 12.5.2017- 29.5.2017. 
 • zverejnené dňa 10.5.2017: OU-ZH-PLO/2017/000469 (JPG, 439 kB), Oznámenie o zverejnení návrhu pozemkových úprav záhradkárskej osady Dérerov mlyn v k.ú. Janova Lehota. 
 • zverejnené dňa 5.5.2017: OU-ZH-PLO/2017/000492-790 (TIF, 2 MB), Oznámenie o zverejnení rozdelovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav v katastrálnom źemí Lovčica.
 • zverejnené dňa 24.4.2017: OU-ZH-PLO/2017/000477 (PDF, 81 kB), Oznámenie o zverejnení návrhu projektu pozemkových úprav záhradkovej osady Kopernica č.27-41 v k.ú. Kopernica.
 • zverejnené dňa 24.4.2017: OU-ZH-PLO/2017/000468 (PDF, 80 kB), Oznámenie o zverejnení návrhu projektu pozemkových úprav záhradkovej osady Lovčica č.27-13 v k.ú. Lovčica.
 • zverejnené dňa   6.4.2017: Rozhodnutie OÚ-ZH-PLO-2017/004694 (PDF, 129 kB), Zrušenie obmeduujúcej poznámky v k.ú. Dolná Ždaňa - oznámenie o začatí konania.
 • zverejnené dňa   4.4.2017:  Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/003182 (PDF, 1 MB)vo veci dočasného vyňatia a obmedzenie využívania lesných pozemkov podľa §5 ods.1 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby " Vedenie 2x400kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany", zverejnené od 4.4.2017-19.4.2017.
 • zverejnené dňa 30.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/001657 (PDF, 1 MB) oprava, Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v k.u. Hrabičov, upovedomenie o začatí konania
 • zverejnené dňa 30.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/001656 (PDF, 844 kB) oprava, Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v k.u. Veľké Pole, upovedomenie o začatí konania
 • zverejnené dňa 30.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/000496 (PDF, 136 kB), Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Repište + prílohy Technická správa (PDF, 824 kB), Mapa1 Porovnanie (PDF, 705 kB), Mapa2 Vlastníci (PDF, 437 kB), Mapa3 vytýčenie (PDF, 468 kB), Mapa4 DPRNS (PDF, 486 kB), Mapa 5 Opatrenia (PDF, 357 kB)
 • zverejnené dňa 28.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/004174 (PDF, 899 kB), záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia - oznámenie o začatí konania - nariadenie ústneho pojednávania a miestnej obhliadky - verejná vyhláška /novostavba rodinného domu parcela C-KN 253 v k.ú. Brehy / 
 • zverejnené dňa 23.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/000491-269 časť1 (PDF, 27 MB) a časť2 (PDF, 9 MB) Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Žiar nad Hronom.
  Od 23.3.2017 - 7.4.2017
 • zverejnené dňa 20.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/001655 (PDF, 615 kB), oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia k.ú. Župkov, 20.3.-4.4.2017
 • zverejnené dňa 20.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/001657 (PDF, 1 MB), oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia k.ú. Hrabičov, 20.3.-4.4.2017
 • zverejnené dňa 20.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/001656 (PDF, 616 kB), oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia k.ú. Veľké Pole, 20.3.-4.4.2017 
 • zverejnené dňa 20.3.2017:OU-ZH-PLO-2017/001659 (PDF, 622 kB), oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia k.ú. Píla, 20.3.-4.4.2017 
 • zverejnené dňa 10.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/0002569 (PDF, 1 MB), žiadosť o vydanie rozhodnutia - upovedomenie o začatí konania, predĺženie lehoty a výzva na odstránenie nedostatkov podania. Výstavba účelovej komunikácie, prístup k rodinnému domu, Malá Lehota.
 • zverejnené dňa 01.3.2017: OU-ZH-PLO-2017/003182 (PDF, 133 kB), Upovedomenie o začatí konania, nariadenie ústneho konania, správne konanie vo veci dočasného vyňatia a obmedzenia využívania lesných pozemkov v k.ú. Hrabičov, Píla, Veľké Pole a Župkov v zmysle §5 ods.1 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre účely líniovej stavby: "Vedenie 2x 400KV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" Zverejnené v termíne od 1.3.2017 - do 16.3.2017.   
 • zverejnené dňa 21.2.2017: „Rozhodnutie o zmene údajov schváleného projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi“  číslo: OU-ZH-PLO-2017/000348 (DOC, 338 kB)
 • zverejnené dňa 17.2.2017: OU-ZH-PLO-2017/000496 (PDF, 318 kB), PPÚ Repište, rozhodnutie o schválení podľa § 13 ods. 3 a 7 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zverejnené od 17.2.2017 po dobu 15 dní..
 • zverejnené dňa 15.2.2017: Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom pozemkového a lesného odboru č.: OU-ZH-PLO-2017/001187 (PDF, 509 kB) zo dňa 8.2.2017 vo veci trvalého vyňatia lesných pozemkov v zmysle §5 ods.1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre stavbu „ Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany „ zverejnené v termíne od 15.2.-2.3.2017
 • zverejnené dňa 9.2.2017: Upovedomenie o začatí konania, oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia (TIF, 4 MB)“ – katastrálne územie Píla zverejnené v termíne od 9.2.-24.2.2017
 • zverejnené dňa 9.2.2017: Upovedomenie o začatí konania, oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia (TIF, 4 MB)“ – katastrálne územie Župkov zverejnené v termíne od 9.2.-24.2.2017
 • zverejnené dňa 9.2.2017: Upovedomenie o začatí konania, oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia (TIF, 4 MB)“ – katastrálne územie Veľké Pole zverejnené v termíne od 9.2.-24.2.2017
 • zverejnené dňa 9.2.2017: Upovedomenie o začatí konania, oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia (TIF, 13 MB)“ – katastrálne územie Hrabičov zverejnené v termíne od 9.2.-24.2.2017
 • zverejnené dňa 16.1.2017: ou-zh-plo-2017/001187 (PDF, 119 kB), Oznámenie o začatí správneho konania, nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Vedenie 2x400kV Horná Ždana - lokalita Oslany". Zverejnené v termíne od 16.-31.1.2017.

rok 2016