Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Ochrana ovzdušia

Správa o prevádzke a kontrole stacionárneho zdroja - zariadenia na spoluspaľovanie odpadov za rok 2019 CRH (Slovensko) a.s., Závod Rohožník (PDF, 12 MB)

(PDF, 12 MB)

Oznamovanie údajov  - florovane skleníkové  plyny (RTF, 46 kB) (RTF, 46 kB)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie (zmeny) zdroja znečisťovania ovzdušia podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (RTF, 43 kB) (RTF, 43 kB)
Žiadosť o schválenie postupu  výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok podľa § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. (RTF, 68 kB) (RTF, 68 kB)
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie zdroja (po zmene) podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (RTF, 44 kB) (RTF, 44 kB)
Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia (RTF, 44 kB) (RTF, 44 kB)

 Odpadové hospodárstvo

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla (PDF, 187 kB)

(PDF, 187 kB)

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (RTF, 304 kB)

(RTF, 304 kB)

Žiadosť o registráciu podľa §98 zákona (PDF, 160 kB)

(PDF, 160 kB)

Vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ku kolaudácii stavby (RTF, 46 kB)

(RTF, 46 kB)

Vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby (RTF, 47 kB)

(RTF, 47 kB)

Vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. alebo 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní stavby (ak sa neuskutočnilo územné konanie – zlúčené územné a stavebné konanie stavby) (RTF, 51 kB)

(RTF, 51 kB)

Ochrana vodných tokov

(RTF, 38 kB)

Žiadosť o súhlas podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov( vodný zákon ) (RTF, 39 kB)

(RTF, 39 kB)
Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) (RTF, 53 kB) (RTF, 53 kB)
Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (RTF, 39 kB) (RTF, 39 kB)

 

 Ochrana prírody a krajiny

(PDF, 140 kB)

(PDF, 143 kB)

(PDF, 128 kB)