Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci

Okresný úrad Poltár, odbor  starostlivosti o životné prostredie podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje verejnosť  o doručených strategických dokumentoch a navrhovaných činnostiach predložených na posúdenie podľa zákona. Informácia o doručených strategických dokumentoch a navrhovaných činnostiach na stiahnutie.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poltár verejnou vyhláškou, zverejnené dňa 27.4.2020 (1,5 MB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 23 zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), zverejnené dňa 17.2.2020 (80,2 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 odseku 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 10.1.2020 (113,0 kB) rtf
Ochrana prírody a krajiny -Žiadosť o vydanie vyjadrenia podľa § 9 ods. 1 písm. b), c), d, e) a f) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 16.10.2019 (93,3 kB) rtf
Ochrana prírody a krajiny -Žiadosť o vydanie vyjadrenia podľa § 9 ods. 1 písm. k), r) a s) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 16.10.2019 (86,4 kB) rtf
Ochrana prírody a krajiny -Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 9 odsek 2 zákona č. 5 43/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – povinná príloha pre NFP, zverejnené dňa 16.10.2019 (43,5 kB) rtf
Ochrana prírody a krajiny -Žiadosť o vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 9 odsek 2 zákona č. 5 43/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zverejnené dňa 16.10.2019 (44,6 kB) rtf
Žiadosť o náhradu škody podľa § 100 odsek 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 16.10.2019 (61,2 kB) rtf
Ovzdušie- Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137-2010 Z.z. o ovzduší, zverejnené dňa 9.9.2019 (92,2 kB) rtf
Ovzdušie- Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii podľa zákona 137-2010 Z.z. o ovzduší, zverejnené dňa 9.9.2019 (63,1 kB) rtf
Ovzdušie- Žiadosť o schválenie postupu výpočtu emsie podľa zákona č. 137-2010 Z.z o ovzduší, zeverejnené dňa 9.9.2019 (82,6 kB) rtf
SEA žiadosť o vyjadrenie vrámci odbornej činnosti k strategickému dokumentu podľa zákona č. 24-2006 Z.z., zverejnené dňa 9.9.2019 (92,1 kB) rtf
EIA- Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona č. 24-2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zverejnené dňa 9.9.2019 (75,5 kB) rtf
EIA- Žiadosť o vydanie vyjadrenia vrámci odbornej pomoci k navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24-2006 Z.z., zverejnené dňa 9.9.2019 (95,9 kB) rtf
Odpady- Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79-2015 Z.z., zverejnené dňa 9.9.2019 (82,3 kB) rtf
Odpady- Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla, zverejnené dňa 9.9.2019 (60,5 kB) rtf
Odpady- Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch, zverejnené dňa 9.9.2019 (599,8 kB) pdf
Oznámenie o prerokovani SD - ÚPN obce Utekáč, zverejnené dňa 23.8.2019 (293,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o zmenách v zákone č. 15/5005 Z. z. a o zmenách vo vyhláške č. 110/2005 Z. z., platných od 01. 01. 2019, zverejnené dňa 15.1.2019 (746,3 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku podľa §21 zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), zverejnené dňa 8.4.2019 (98,3 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), zverejnené dňa 8.4.2019 (88,5 kB) rtf
Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia a o vydanie povolenia na súvisiace osobitné užívanie vôd, zverejnené dňa 8.4.2019 (120,6 kB) rtf
Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia bez vydania povolenia na súvisiace osobitné užívanie vôd, zverejnené dňa 8.4.2019 (52,6 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364-2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), zverejnené dňa 8.4.2019 (61,8 kB) rtf