Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru

Dokumenty na stiahnutie:

rok 2020

rok 2019

 • zverejnené dňa 27.12.2019: Informácia pre verejnosť (PDF, 219 kB) a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (PDF, 1 MB) v rámci navrhovanej činnosti:  „Rozšírenie výrobných priestorov firmy NEUMAN“, ktorej navrhovateľom je:  Neuman Aluminium Industries s.r.o., Bystrická 1608, Žarnovica
 • zverejnené dňa 13.12.2019: Informácia pre verejnosť (PDF, 218 kB) a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (PDF, 837 kB) v rámci navrhovanej činnosti:  „Zmena prístavby skladovej haly na výrobnú halu“, ktorej navrhovateľom je: Cortizo Slovakia s.r.o., Železničný rad 29, 968 01  Nová Baňa
 • zverejnené dňa 11.12.2019: „Rozhodnutie zo zisťovacieho konania“ (PDF, 494 kB) v rámci navrhovanej činnosti  Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Horné Hámre“,ktorej navrhovateľom je: Design Project s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71  Horné Hámre
 • zverejnené dňa 18.11.2019: Zverejnenie dokumentu: „Dodatok č. 1 (PDF, 1 MB)“ v rámci navrhovanej činnosti  „Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Horné Hámre“, ktorej navrhovateľom je: Design Project s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71  Horné Hámre
 • zverejnené dňa 21.10.2019: Rozhodnutie OU-ZC-OSZP-2019/000831-29, verejná vyhláška pre vydaný súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. e), § 14 ods. 2 písm. a) a § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat  na voľných ležoviskách , ako aj ich ustajnenie  mimo stavieb  alebo zariadení  pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek na území Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Dunajské Luhy, k.ú. Veľké Pole a na území Prírodnej rezervácie – Bujakov vrch a v jeho ochrannom pásme, k.ú. Veľká Lehota a Nová Baňa pre spoločnosť ROĽAN, spol. s.r.o.
 • zverejnené dňa 25.09.2019: Informácia pre verejnosť (PDF, 86 kB) o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Veľká Lehota (PDF, 828 kB)“,ktorej obstarávateľom je: Obec Veľká Lehota
 • zverejnené dňa 16.09.2019: Informácia pre verejnosť (PDF, 169 kB) o predložení zámeru navrhovanej činnosti (PDF, 6 MB)  „Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Horné Hámre“+ príloha situácia EIA594X630 (PDF, 2 MB), ktorej navrhovateľom je: Design Project s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71  Horné Hámre.
 • zverejnené dňa 11.09.2019: Verejná vyhláška OU-ZH-OSZP-2019/000831-19, Vydanie súhlasu na pasenie, napájanie , preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek na území Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, k.ú. Veľké Pole a na území Prírodnej rezervácie - Bujakov vrch a v jeho ochrannom pásme, k.ú. Veľká Lehota a Nová Baňa. 
 • zverejnené dňa 24.07.2019: Verejná vyhláška OU-TN-OSZP1-2019/024694-2/DUR, Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na lety lietajúcim športovým zariadením (dronom) a povolenia výnimky zo zákazu na rušenie pokoja a ticha vrátane použitia zariadenia spôsobujúceho hlukové efekty v NPR Vtáčnik, PR Biely kameň a PR Temešská skala.
 • zverejnené dňa 19.07.2019: Zverejnenie dokumentu OU-ZC-OSZP-2019/000831-5, Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad 30 DJ a umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu na území CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy, k.ú. Veľké Pole a na území Prírodnej rezervácie – Bujakov vrch, k.ú. Nová Baňa a Veľká Lehota.
 • zverejnené dňa 04.07.2019: Zverejnenie dokumentu : Informovanie verejnosti (PDF, 207 kB)o predložení zámeru navrhovanej činnosti, zámer činnosti textová časť (PDF, 2 MB), fotodokumentácia (DOCX, 4 MB), mapa1 (PDF, 1 MB), mapa2 (PDF, 938 kB), mapa3 (PDF, 275 kB)  Obchodné centrum – Areál POZANA, Žarnovica, ktorej navrhovateľom je: F.L.R.  INVEST s.r.o., Sandrická 521/7, 966 81  Žarnovica.
 • zverejnené dňa 09.07.2019: Verejná vyhláška OU-ZC-OSZP-2019/000679-10, Povolenie na výrub v k.ú. Banská Hodruša.
 • zverejnené dňa 14.06.2019: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OU-ZC-OSZP-2019/000449-27 (PDF, 497 kB), „Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja“, ktorej navrhovateľom je: Energy Edge ZC s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava
 • zverejnené dňa 07.06.2019: Verejná vyhláška OU-ZC-OSZP-2019/000679-7/PO (PDF, 1 MB), Vydanie povolenia podľa §23 ods.1 písm. a) vodného zákona na stínanie a odstraňovanie stromov v k.ú. Banská Hodruša.
 • zverejnené dňa 06.06.2019: Verejná vyhláška OU-TN-OSZP1-2019/018977-2/DUR, Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra o výnimku zo zákazov v chránených územiach v súvislosti s  projektom geologickej úlohy + upovedomenie občianskych združení + výzva na zaplatenie správneho poplatku + návrh dohody o miestnej príslušnosti + žiadosť o súčinnosť pri vyvesení verejnej vyhlášky.
 • zverejnené dňa 04.06.2019: Územný plán mesta Žarnovica OU-ZC-OSZP-2019/00148-77 (PDF, 511 kB), záverečné stanovisko.
 • zverejnené dňa 31.05.2019: Zoznam prevádzkovateľov (836_VOC_zoznam_máj (PDF, 148 kB)) používajúcich organické rozpúšťadlá.
 • zverejnené dňa 03.05.2019: Verejná vyhláška OU-ZC-OSZP-2019/000679-2/PO, Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia §23 ods.1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na stínanie stromov na pobrežných pozemkoch / k.ú. Hodruša-Hámre, Hodrušský potok.
 • zverejnené dňa 24.04.2019: Rozhodnutie (VI_437_ROZH (PDF, 388 kB)) „Budova pre obchod a služby“ ktorej navrhovateľom je: QUIX s.r.o., Ladislava Osvalda 1256/3, 966 81 Žarnovica
 • zverejnené dňa 03.04.2019: Rozhodnutie (II_505_ROZH (PDF, 490 kB)) „Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7“ obstarávateľom ktorej je: Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, Žarnovica.
 • zverejnené dňa 03.04.2019: Rozhodnutie  (V_301_ROZH (PDF, 397 kB)) „I/76 Kozárovce – most ev. č. 76-035“ ktorej navrhovateľom je: SSC IVaSC Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica.
 • zverejnené dňa 28.02.2019: Informácia pre verejnosť strategický dokument "Územný plán mesta Žarnovica, zmeny a doplnky č.7" (PDF, 85 kB), 1. oznámenie o strategickom dokumente (PDF, 282 kB), 2. územný plán sídelného útvaru Žarnovica zmeny a doplnky č.7 textova časť návrh na prerokovanie (PDF, 569 kB),  3. záväzná časť na prerokovanie (PDF, 349 kB), 4. UPNSU Žarnovica ZaDč.7 mapa širšie vzťahy na prerokovanie (PDF, 11 MB), 5. UPNSU Žarnovica ZaD č.7 legenda na prerokovanie (PDF, 3 MB). Obstarávateľ : Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33,Žarnovica.   
 • zverejnené dňa 26.02.2019: Informácia pre verejnosť oznámenie o predložení SOH (PDF, 142 kB) a konceptu " Koncept Územného plánu mesta Žarnovica (PDF, 3 MB)", správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (PDF, 4 MB) a príloha č.1 (PDF, 434 kB) k správe o hodnotení strategického dokumentu ÚP mesta Žarnovica.   
 • zverejnené dňa 18.02.2019: Informácia pre verejnosť (PDF, 218 kB) a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (PDF, 10 MB) " Energy Edge ZC s.r.o. Priemyselny areál Žarnovica - výstavba tepelného a elektrického zdroja ".
 • zverejnené dňa 12.02.2019: Informácia pre verejnosť (PDF, 216 kB) a Oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti (PDF, 728 kB) " Budova pre obchod a služby " navrhovateľa QUIX s.r.o., Ladislava Osvalda 1256/3, 96681 Žarnovica. 
 • zverejnené dňa 18.01.2019: Predložený zámer navrhovanej činnosti (PDF, 5 MB)" I/76 Kozárovce - most čv. č. 76-035" a príloha pozemky (PDF, 58 kB).
 • zverejnené dňa 14.01.2019: Informácia pre verejnosť (PDF, 358 kB), zmeny ktoré priniesla novela zákona a vyhlášky CITES.

rok 2018

rok 2017 

 rok 2016

 rok 2015