Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako  príslušný  orgán štátnej  ochrany prírody  a krajiny podľa

§ 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon OPaK“)  

Vám v zmysle § 54 zákona OPaK  o z n a m u j e, že

 

dňom 27. 10. 2014

 

začína prerokovanie a schvaľovacie konanie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Svidník (ďalej len „R-ÚSES“).

 

So spracovaným R-ÚSES sa môžete oboznámiť na webstránke Slovenskej agentúry životného prostredia http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2318.

 

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás žiada o zaslanie stanoviska k R-ÚSES v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Na pripomienky uplatnené po uplynutí určenej lehoty sa nebude prihliadať.

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Iveta  Sluťaková

                                                                                                             vedúca odboru