Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Oznamy a Dokumenty na stiahnutie:

 

OZNAMY

Občan má možnosť na organizačnom odbore Okresného úradu Žiar nad Hronom v zmysle uvedených činností:

 

  • podať sťažnosť v zmysle § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
  • podať petíciu v zmysle § 5  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
  • žiadať informácie v zmysle § 2 ods. 1) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • na základe obdržanej výzvy predložiť doklady preukazujúce existenciu povinného zmluvného poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  • požiadať registratúrne stredisko Okresného úradu Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti o:

                    nahliadnutie do spisov

                    vydanie výpisu alebo odpisu (fotokópie)

                    vydanie zápočtu odpracovaných rokov

                    vydanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia

 

Písomná žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje požadovaného registratúrneho záznamu, na základe ktorých je možné ho vyhľadať. Takými údajmi sú najmä číslo spisu, vec, dátum  vydania, adresát a názov úradu, ktorý registratúrny záznam vydal. Písomné žiadosti je možné  zasielať elektronicky na mailovú adresu   podatelna.zh@minv.skalebo poštou na adresu:

Okresný úrad

organizačný odbor

Námestie Matice slovenskej 8

965 01  Žiar nad Hronom

 

Súčasťou spravovanej registratúry úradu je aj mzdová a personálna agenda bývalých zamestnancov právnych predchodcov terajšieho okresného úradu. Týmto bývalým zamestnancom okresný úrad vydáva zápočet odpracovaných rokov a evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia.

Vyhotovovanie odpisov (fotokópií), výpisov a písomných informácií sa uskutočňuje v súlade  so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: