Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neeexistencii vozidla (50,4 kB) rtf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinných od. 15. januára 2015 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (192,3 kB) pdf
Žiadosť o povinné hodnotenie (87,3 kB) pdf
Žiadosť o stanovisko k navrhovanej činnosti (84,9 kB) pdf
Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia (53,8 kB) pdf
N Á V R H na vydanie kolaudačného rozhodnutia (72,5 kB) rtf
Návrh na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (62,1 kB) rtf
Ohlásenie stavebných úprav (69,2 kB) rtf
Oznámenie o zaradení podniku (712,7 kB) pdf
Zariadenia na zber odpadov v okrese Michalovce (144,1 kB) pdf
Skládky odpadov v okrese Michalovce (137,1 kB) pdf
Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla (187,9 kB) pdf
Čestné prehlásenie o motorovom vozidle (64,5 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (98,3 kB) rtf
Žiadosť na povolenie odstránenia stavby (92,1 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov (71,8 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd (80,8 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd (odber povrchových vôd) podľa § 21 ods. 1, písm. a) bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (74,5 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd (93,3 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (86,2 kB) rtf
Žiadosť o schválenie manipulačného poriadku podľa § 57 zákona č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách (52,7 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (85,5 kB) rtf
Žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (77,5 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (78,4 kB) rtf
Žiadosť o zmenu povolenia na nakladanie s vodami (86,0 kB) rtf
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (123,7 kB) rtf
Výkazy o činnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy 2015 (558,1 kB) xls
Oznámenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (58,9 kB) rtf
Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok podľa § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR 411/2012 Z.z. (83,7 kB) rtf
Žiadosť o súhlas štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 pís. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (68,2 kB) rtf
Žiadosť o súhlas štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 17 ods.1 písm. b) - g) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (70,1 kB) rtf
Žiadosť o výrub drevín (241,3 kB) pdf