Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  CITES

Oznámenie o výrube drevín - SVP - 21.9.2020 (PDF, 813 kB)

Správa o hodnotení - Územný plán Pastuchov (PDF, 674 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 7.8.2020 (PDF, 369 kB)

Rozhodnutie zo dňa 29.7.2020 (PDF, 584 kB)

Ohlásenie Saneca Pharmaceuticals - 8.7.2020 (PDF, 406 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 2.7.2020 (PDF, 486 kB)

Oznámenie o začatí konania zo dňa 11.6.2020 (PDF, 228 kB)

Rozhodnutie zo dňa 8.6.2020 (PDF, 546 kB)

Oznámenie o plánovanom výrube drevín - Transpetrol (PDF, 900 kB)

Rozsah hodnotenia zo dňa 17. 4.2020 (PDF, 261 kB)

Rozhodnutie zo dňa 7. 4.2020 (PDF, 643 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 3. 4.2020 - Oznámenie zámeru schválenia dokumentu RÚSES Hlohovec (PDF, 521 kB)

Materiál RÚSES Hlohovec (ZIP, 43 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 19.03.2020 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky - NDS (PDF, 349 kB)

Oznámenie - ekorem - 12.3.2020 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania zo dňa 26.2.2020 (PDF, 226 kB)

Oznámenie - Transpetrol (PDF, 3 MB)

Žiadosť o výrub náletových drevín - TAVOS (PDF, 405 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania zo dňa 22.1.2020 (PDF, 227 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska - vzor, tlačivo (PDF, 178 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 21.01.2020 - Oznámenie o začatí stavebného konania - NDS - vodovod (PDF, 394 kB)

Oznámenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (RTF, 69 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom (RTF, 61 kB)

Žiadosť na vydanie súhlasu na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (RTF, 70 kB)

Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok podľa §26 ods. 3 písm b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (RTF, 75 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu o umiestnení stavby/ o povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. (RTF, 75 kB)

Žiadosť o vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny, k stavbe (RTF, 42 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku z hľadiska ochrany prírody a krajiny (PDF, 28 kB)