Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých – žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi.

Upozorňujeme  držiteľov papagájov sivých – žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi, že uvedené druhy budú  preradené z prílohy B do prílohy A nadobudnutím  účinnosti  novely  nariadenia Rady (ES) č. 338/97.  Európska  komisia predpokladá  nadobudnutie účinnosti tejto zmeny koncom januára/začiatkom februára 2017. Preradenie vyššie uvedených druhov do prílohy A predstavuje pre držiteľov týchto exemplárov zavedenie nových povinností  v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.

V súvislosti  s vyššie uvedenými zmenami dávame do pozornosti nasledovné odkazy:

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/pozor-zmena-povinnosti-drzitelov-papagajov-sivych-gekonov-druhu-lygodactylus-williamsi.pdf

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/informacia-mzp-sr-k-zmenam-povinnosti-drzitelov-papagajov-sivych-gekonov-druhu-lygodactylus-williamsi.pdf

Slovenský Národný Emisný Informačný Systém NEIS – ochrana ovzdušia

http://www.air.sk/

Informácie pre držiteľov exemplárov CITES k novele zákona a vyhlášky CITES

V súvislosti s novelou zákona č.15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín  reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon CITES) a vyhlášky MŽP SR č.110/2005 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona CITES od 01.01.2019  dávame do pozornosti nižšie uvedený odkaz, na ktorom sa nachádzajú  novela zákona a vyhlášky CITES, informácia pre verejnosť, postupy, žiadosti,  vzory tlačív a ďalšie informácie v súvislosti s platnou novelou:  

http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/