Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. august 2019, štvrtok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť,     že oznámenie o strategickom dokumente „ZMENY a DOPLNKY 03/2018 Územného plánu obce Veľké Kostoľany“  je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „ZMENY a DOPLNKY 03/2018 Územného plánu obce Veľké Kostoľany“ je možné predkladať v súlade s § 6 ods. 6 zákona najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:

Okresný úrad Piešťany
odbor starostlivosti o životné prostredie
Krajinská 5053/13
921 25 Piešťany

e-mail: Eva.Kovacova3@minv.sk

tel. kontakt: 033/7330 560

 

Zároveň Vám oznamujeme, že na uvedenej adrese je možné vykonať konzultácie podľa § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín.    

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Štátna vodná správa

Štátna správa ochrany prírody a krajiny

Štátna správa ochrany ovzdušia

Štátna správa odpadového hospodárstva