Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Oznamy Katastralného odboru

Okresný úrad Košice, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods. 1 písm. a), § 22 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Košice, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania v cudzine.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.