Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

Oznamy odboru

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

Dňa 11.2.2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č.34/20119, podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 až 6 zákona účinnosť.

Dňom vyhlásenia nálezu okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, nebudú postupovať podľa § 6 ods. 2 až 6 zákona, ktoré upravujú konanie o vydaní osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „osvedčenie“). Okresné úrady preto

a)       nebudú prijímať žiadosti o vydanie osvedčenia,

b)      nebudú vydávať tieto osvedčenia,

c)       zastavia začaté konania o vydaní osvedčenia,

d)      zastavia konania o nevydaní osvedčenia,

e)      žiadateľovi o osvedčenie, resp. účastníkovi konania o nevydaní osvedčenia oznámia, že § 4 až 6 zákona stratili dňom vyhlásenia nálezu účinnosť, v čoho dôsledku nadobúdateľ poľnohospodárskeho pozemku nemá povinnosť podľa týchto ustanovení postupovať, najmä nie je povinný žiadať o vydanie osvedčenia, a okresný úrad nie je oprávnený viesť konanie o vydaní osvedčenia, resp. konanie o nevydaní osvedčenia.

 

Dňom vyhlásenia nálezu sa končí aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.


 JPÚ Patince - Zverejnenie registra pôvodného stavu: (Zverejnené 16. 09. 2019) 

viac informácií: tu

Začaté konania podľa § 12c Zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niekt. zákonov

viac informácií: tu (XLSX, 17 kB)

Obvyklá výška nájomného za rok 2018  (Zverejnené 01.07.2019)

viac informácií: tu 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o odvolaní- PR Mužla  - Čenkov  (Zverejnené 26. 03. 2019) 

viac informácií: tu (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie - Poverenie ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver v poľovnom revíri Čergov (Zverejnené 26. 3. 2019)

viac informácií: tu

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - Poľovný spolok Čergov  (Zverejnené 25. 02. 2019) 

viac informácií: tu

Verejná vyhláška, pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Lokalita okolo ČOV-Patince  (Zverejnené 14.12.2018) 

viac informácií: tu

Návrh stanov Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Lokalita okolo ČOV-Patince (Zverejnené 14.12.2018) 

viac informácií: tu

Nariadenie jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú Patince „Lokalita okolo ČOV- Patince“ (Zverejnené 02.11.2018)  

Dňa 29.10.2018 bolo zverejnené rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav  /JPÚ/ v časti k.ú Patince „Lokalita okolo ČOV- Patince“ pre poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch určeného obvodu. V grafickej prílohe sú znázornené riešené plochy. 

viac informácií: tu

 

Informácia o zápise projektu jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“

Projekt JPÚ Športové ihrisko Šrobárová bol zapísaný do operátu katastra nehnuteľností Katastrálneho odboru  Okresného úradu Komárno, dňa 28.9.2018 pod č. Z-1197/2018.

 

Schválenie vykonania jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Športové ihrisko Šrobárová nadobudlo právoplatnosť dňa 23.8.2018. Týmto dňom sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom. Dňa 4.9.2018 bola dokumentácia projektu odovzdaná na zápis do KN.

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“ (Zverejnené 10. 8. 2018)

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Týmto dňom  zaniknú aj nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom a zaniká zároveň aj užívanie pozemkov vyčlenených podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v rámci zjednodušených a zrýchlených postupov.

viac informácií: tu

 

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene druhu pozemku 2018/004804 – k.ú. Čičov  (Zverejnené 19. 7. 2018)

viac informácií: tu

 

Informácia o vykonaní projektu jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“  (Zverejnené 11. 5. 2018)

Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že z dôvodu ukončovania JPÚ „Športové ihrisko Šrobárová“ je možné doručovať na Okresný úrad Komárno, katasrálny odbor verejné listiny a iné listiny na zápis do KN najneskôr do 18.7.2018.
Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po 15.11.2012, Správa katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil. Zápis týchto listín do KN nebude možné vykonať, pretože dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ sa nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom a vlastnícke práva doteraz evidované v katastri zaniknú. Tento postup sa nevzťahuje na nehnuteľnosti mimo obvodu JPÚ „Športové ihrisko Šrobárová“. Táto informácia bola doručená aj Obci Šrobárová.

viac informácií: tu

 

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“  (Zverejnené 11. 5. 2018)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení  JPÚ „Športové ihrisko Šrobárová“ (3.5.2018), vydal  Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor dňa 10.5.2018 nariadenie vykonania JPÚ „Športové ihrisko Šrobárová“. Nariadenie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu a obce Šrobárová od 11.5.2018. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní".

viac informácií: tu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene druhu pozemku 2018/004586  - k.u.Kravany nad Dunajom (Zverejnené 18. 4. 2018)

viac informácií: tu

Verejná vyhláška -  Oznámenie o začatí  konania verejnou vyhláškou 2018/004804  - k.u Čičov (Zverejnené 12. 4. 2018)

viac informácií: tu

Rozhodnutie o schválení projetku jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“ - viď dokumeny (Zverejnené 27. 3. 2018)

 viac informácií: tu

 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Patince, „Lokalita okolo ČOV“  (zverejnené 20. 2. 2018)

Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené 20.2.2012.  V grafickej prílohe sú znázornené riešené plochy.

viac informácií v dokumentoch: tu

Zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“

Projekt jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“ v k.ú. Šrobárová (ďalej len JPÚ Šrobárová) je od 29.1.2018 zverejnený verejnou vyhláškou na obci Šrobárová a na Okresnom úrade Komárno.
Zároveň sa postupne doručujú výpisy z rozdeľovacieho plánu nových pozemkov (ďalej len RPUV) každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy.
Počas 30 dní je možné do kompletného projektu nahliadnuť na Okresnom úrade Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 94501 Komárno, počas úradných hodín.
Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RPUV v lehote do 30 dní od zverejnenia resp. doručenia na Obvodný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno.
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad JPÚ Šrobárová schváli.

viac informácií v dokumentoch: tu

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“ (ZUNP) - viď dokumeny (Zverejnené 09. 10. 2017)

Proti zverejnenému návrhu ZUNP neboli podané žiadne námietky. V zmysle § 11 ods. 23 zákona 330/1991 Zb. týmto sa oznamuje platnosť ZUNP.

viac informácií: tu

Verejná vyhláška - Zásady umiestnenia nových pozemkov v JPÚ Športové ihrisko Šrobárová - viď dokumeny (Zverejnené 25.7.2017)

OÚ KN PLO týmto zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov v JPÚ Športové ihrisko Šrobárová (ďalej len "ZUNP"). Zásady boli dohodnuté s účastníkmi JPÚ Športové ihrisko Šrobárová, dohodnuté na rokovaniach a podľa doručených písomných vyjadrení v období 29.5.2017 až 12.6.2017. Majú textovú a grafickú časť. Súčasne sa ZUNP doručujú všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk.

viac informácií: tu

Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Športové ihrisko Šrobárová - viď dokumeny (Zverejnené 25.7.2017)

Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 24.7.2017 schválený

viac informácií: tu

Verejná vyhláška - zverejnenie registra pôvodného stavu  JPÚ Športové ihrisko Šrobárová - viď dokumeny (Zverejnené 8.6.2017)

viac informácií: tu

Rozhodnutie o schválení vykonania pozemkových úprav Svätý Peter - viď dokumeny (Zverejnené 12.8.2016)

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne v obvode projektu vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Týmto dňom  zaniknú aj nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom a zaniká zároveň aj užívanie pozemkov vyčlenených podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v rámci zjednodušených a zrýchlených postupov.

viac informácií: tu

Verejná vyhláška - nariadenie prípravného konania o začatí JPU -  miestna komunikácia - v k.u. Iža (zverejnené 22.02.2016)

viac informácií: tu

Verejná vyhláška - nariadenie prípravného konania o začatí JPU -  miestna komunikácia - v k.u. Martovce (zverejnené 15.02.2016)

viac informácií: tu

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade ZO SZZ Dedina Mládeže (zverejnené 10.7.2015)

viac informácií: tu (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o zastavení konania - vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade SZZ, ZO 9-36 "Vinič" so sídlom v Marcelovej (zverejnené 15.5.2015) 

viac informácií: tu (PDF, 2 MB)

Zverejnenie návrhu projektu PU na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO SZZ Dedina Mládeže v k.ú. Dedina Mládeže - vyhláška (zverejnené 23.4.2015)

viac informácií: tu (PDF, 1 MB)

Nariadenie vykonania PPÚ Svätý Peter (zverejnené 9.4.2015)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PPÚ Svätý Peter (30.3.2015), vydalo OÚ KN PLO dňa 7.4.2015 nariadenie vykonania PPÚ Svätý Peter. Nariadenie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu a obce Svätý Peter od 10.4.2015. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní".

viac informácií: tu

Rozhodnutie o schválení vykonania jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nesvady - verejná vyhláška (zverejnené 12. 3. 2015)

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Týmto dňom zaniknú aj nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom a zaniká zároveň aj užívanie pozemkov vyčlenených podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v rámci zjednodušených a zrýchlených postupov.

viac informácií: tu

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Svätý Peter (zverejnené 26.2.2015)

Schválenie projektu sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na obci  a úradnej tabuli správneho orgánu na 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

viac informácií: tu 

Zverejnenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Svätý Peter.

Projekt pozemkových úprav Svätý Peter (ďalej len PPÚ) je zverejnený verejnou vyhláškou na obci Svätý Peter a na úradnej tabuli Okresného úradu Komárno, pozemkový a lesný odbor.
Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov PPÚ Svätý Peter.
Zároveň sa postupne doručujú výpisy z rozdeľovacieho plánu nových pozemkov (ďalej len RP) každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy.
Počas 30dní je možné do projektu nahliadnuť na Obecnom úrade Svätý Peter.
Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RP v lehote do 30 dní od zverejnenia resp. doručenia výpisu.
Po rozhodnutí o námietkach Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor PPÚ Svätý Peter schváli.

viac informácií: tu

Zverejnenie projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nesvady.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nesvady (ďalej len JPÚ Nesvady) je zverejnený verejnou vyhláškou na obci Nesvady a OÚ Komárno.
Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov JPÚ Nesvady.
Zároveň sa postupne doručujú výpisy z rozdeľovacieho plánu nových pozemkov (ďalej len RPUV) každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy.
Počas 30dní je možné do kompletného projektu nahliadnuť na obecnom úrade Nesvady počas úradných hodín.
Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RPUV v lehote do 30 dní od zverejnenia resp. doručenia na Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno.
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad JPÚ Nesvady schváli.

viac informácií: tu