Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Oznamy odboru

Poskytovanie výpisov z Obchodného registra   

Okresný úrad Malacky, odbor živnostenského podnikania s účinnosťou od  1. septembra 2014 poskytuje žiadateľom výpis  z  Obchodného registra SR.

Výpis sa vydáva ako výstup z informačného systému Obchodného registra v súlade s § 7 a § 9 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Takýto výpis je na základe § 55 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov rovnocenný, vrátane všetkých právnych účinkov, s  výpisom z obchodného registra vydávaného podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za poskytnutie výpisu je žiadateľ povinný uhradiť správny poplatok vo výške 4 eurá  (podľa položky 2, písm. m všeobecnej časti sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).