Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Oznamy pre verejnosť

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do OVK.

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. /do 11. októbra 2018/

Elektronicky je možné doručiť na adresu ovvs.za@minv.sk

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) meno, priezvisko a podpis osoby

1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Žilina si dovoľuje upozorniť podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené zo zákona. Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenými inštitúciami sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každej samostatne zárobkovo činnej osoby, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti.

S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.           

Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a  a gekónov druhu Lygodactylus williamsi

Upozorňujeme chovateľov papagájov sivých – žako (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi, že uvedené druhy budú preradené z prílohy B do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Držiteľom týchto exemplárov vznikajú nové povinnosti v oblasti evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.

V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami dávame do pozornosti nasledovné odkazy:

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/pozor-zmena-povinnosti-drzitelov-papagajov-sivych-gekonov-druhu-lygodactylus-williamsi.pdf 

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/informacia-mzp-sr-k-zmenam-povinnosti-drzitelov-papagajov-sivych-gekonov-druhu-lygodactylus-williamsi.pdf