Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Úradná tabuľa

 Úradná tabuľa OÚ Banská Štiavnica - aktuálne oznamy

 

Oznamy:

zverejnené dňa 26.10.2018:  Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime. Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení. V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

zverejnené dňa 3.10.2018: Dňa 01.10.2018 nadobudla účinnosť novela č. z. NR SR č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení z. NR SR. Č. 162/1992 Z. z. o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon). Upozorňujeme vážených klientov, že všetky návrhy na začatie konania,ktoré účastníci  adresujú  Okresnému úradu, katastrálnemu odboru, musia byť od 01.10.2018 v súlade s § 24 novelizovaného Katastrálneho zákona (DOCX, 14 kB).


 

 

Vyhlásenia výberu na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vo funkcií:

  


  Verejné obstarávanie: 

 


  Ponukové konanie – predaj majetku:

 


  Dokumenty na stiahnutie:


Iné oznamy:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy