Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

OZP

Odbor živnostenského podnikania

Sídlo úradu

Miestneho priemyslu 571, Námestovo

e-mail: ozpo.no@minv.sk

 

Ing. Peter Polák                                           Ing. Eva Skyčáková

vedúci odboru                                               
+421 43 312 4720, 0915-912 203                   +421 43 312 4721
peter.polak4@minv.sk                                eva.skycakova@minv.sk

 

Ing. Katarína Homolová                              Mgr. Viera Šuhajová

+421 43 312 4721                                        +421 43 312 4722
katarina.homolova@minv.sk                       viera.suhajova@minv.sk

 

Mgr. Vladimír Kordiak                                  Bc. Mária Tarčáková

+421 43 312 4723                                         +421 43 312 4723
vladimir.kordiak@minv.sk                          maria.tarcakova2@minv.sk

 

Bc. Mária Floreková

+421 43 312 4722                                
maria.florekova@minv.sk

 

Pracovisko Tvrdošín (územná pôsobnosť pre okres Tvrdošin) - od októbra 2016 je súčasťou Klientskeho centra Okresného úradu Tvrdošín

Tvrdošín, Medvedzie 132   

racovisko Tvrdošín

Ing.Gabriela Dedinská                                Mgr. Mária Šangalová

+421 961 435 712                                        +421 961 435 711 
gabriela.dedinska@minv.sk                        maria.sangalova@minv.sk

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

OZNAMY

Od 1.7.2017 došlo na portáli www.slovensko.sk k plošnej aktivácií elektronických schránok na príjímanie správ a dokumentov u všetkých právnických osôb (do 1.7.2017 boli schránky zriadené, ale ich aktivácia na doručovanie nebola povinná; aktivácia záležala na rozhodnutí právnickej osoby). Orgány verejnej moci, medzi ktoré patrí aj okresný úrad, sú povinné pri komunikácií s klientmi, využívať elektronickú formu komunikácie, pokiaľ má prijímateľ aktivovanú elektronickú schránku pre doručovanie. Takouto formou sú doručované všetky písomnosti, vrátane dôležitých rozhodnutí, výziev a iných dokumentov a z tohto dôvodu je v záujme uvedených subjektov kontrolovať obsah elektronickej schránky, resp. mať nastavenú upozorňujúcu notifikáciu o doručení správy do elektronickej schránky.     

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z.z. o športe. Zákon mení podmienky vykonávania tzv. špecializovaných činnosti v oblasti telesnej kultúry (činnosť športových trénerov, inštruktor, cvičiteľov, rozhodcov, športových masérov a pod). Tieto činnosti nie sú od 1.1.2016 živnosťami. Ide o činnosť tzv. športového odborníka. Podmienky podnikania po 1.1.2016 určuje uvedený zákon. Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 zákona o športe ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva podnikateľom. Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis, ktorá sa podáva Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 1.1.2017 môže žiadosť podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.  Pôvodné živnostenské oprávnenia na výkon uvedených špecializovaných činností zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti. Viac informácií.  

Od 1. januára 2015 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok - správny poplatok za každú aj začatú stranu 0,33 eura, najmenej však 1,50 eura.

Od 1. septembra 2014 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie výpisov z obchodného registra - správny poplatok 4 eurá.

 

 

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Námestovo upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce živnostenské podnikanie na základe zákona o živnostenskom podnikaní, sú zapísané v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktorý je zriadený zo zákona. So zápisom do tohto registra nie sú spojené žiadne vstupné a ani žiadne ďalšie poplatky.

Je preto na individuálnom zvážení každej osoby, vykonávajúcej živnostenské podnikanie, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú zväčša komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti.

 

 Živnostenské podnikanie - informácie (formuláre, dokumenty, legislatíva)