Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH pre orgány samosprávy, PO a FO – podnikateľov na rok 2019 [17. 01. 2019]

Okresný úrad Košice vydal v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, „Plánom hlavných úloh Okresného úradu Košice“ a  „Ročným plánom činnosti odboru KR OÚ Košice“ pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, obrany štátu, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“ dňa 17. januára 2019 pre orgány samosprávy a všetky  právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov v územnom obvode Košice

„Plán hlavných úloh na rok 2019 pre orgány samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“.

V dokumente sú v súlade s ustanoveniami § 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a súvisiacou legislatívou v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a integrovaného záchranného systému stanovené základné ciele a špecifikované úlohy k týmto cieľom.

„Plán hlavných úloh na rok 2019 ...“ je vydaný pre všetky dotknuté subjekty  v územnom obvode Košice ako základný plánovací dokument pre plnenie úloh v uvedených oblastiach v roku 2019. Úlohy si subjekty rozpracujú na vlastné podmienky podľa kompetencií a povinností plniť stanovené úlohy v primeranom rozsahu a v súlade s ustanoveniami súvisiacej legislatívy.