Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH pre orgány samosprávy, PO a FO - podnikateľov na rok 2020 [23. 01. 2020]

Okresný úrad Košice vydal v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, „Plánom hlavných úloh Okresného úradu Košice“ a  „Ročným plánom činnosti odboru KR OÚ Košice na rok 2020“ pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, obrany štátu, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“ dňa 23. januára 2020 pre orgány samosprávy a všetky  právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov v územnom obvode Košice

„Plán hlavných úloh na rok 2020 pre orgány samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“.

V dokumente sú v súlade s ustanoveniami § 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a súvisiacou legislatívou v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a integrovaného záchranného systému stanovené základné ciele a špecifikované úlohy k týmto cieľom.

„Plán hlavných úloh na rok 2020 ...“ je vydaný pre všetky dotknuté subjekty  v územnom obvode Košice ako základný plánovací dokument pre plnenie úloh v uvedených oblastiach v roku 2020. Úlohy si subjekty rozpracujú na vlastné podmienky podľa kompetencií a povinností plniť stanovené úlohy v primeranom rozsahu a v súlade s ustanoveniami súvisiacej legislatívy.