Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2021, štvrtok
 

Počítačová kriminalita, duševné vlastníctvo

Oblasť počítačovej kriminality:

Pod pojmom počítačová kriminalita alebo High-Tech Crime sa skrýva využívanie informačných technológií, najmä počítačov na páchanie trestnej činnosti. Jej rozmach je priamoúmerný postupujúcej informatizácii spoločnosti.

Európske krajiny považujú túto formu trestnej činnosti za jednu z globálnych hrozieb a jedným z nástrojov na jej  potieranie je Dohovor o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001. Slovenská republika tento dohovor ratifikovala v roku 2007.

V Trestnom zákone je táto forma trestnej činnosti vyjadrená napr. v ustanovení:

§ 247
Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií

(1)  Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a

 1. jeho informácie neoprávnene použije,
 2. také informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
 3. urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo
 4. vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo,  potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na účel spáchania činu uvedeného v odseku 1

 1. neoprávnene sleduje prostredníctvom technických prostriedkov neverejný prenos počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v rámci počítačového systému, alebo
 2. zaobstará alebo sprístupní počítačový program a iné zariadenia alebo počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do celého počítačového systému alebo do jeho časti.
 3. Odňatím  slobody  na  jeden  rok  až  päť  rokov  sa  páchateľ  potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.
 4. Odňatím  slobody  na  tri  roky  až  osem  rokov  sa  páchateľ  potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
 5. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
 6. ako člen nebezpečného zoskupenia.

Počítače  a  internetové  služby  sú  však  využívané  pri  páchaní  rôznej  trestnej  činnosti, súvisiacej napr. s vydieraním, vyhrážaním, rozširovaním detskej pornografie, drogovej kriminality, podvodov a podobne. 

 

Oblasť duševného vlastníctva:

Trestnoprávna ochrana priemyselných a autorských práv je upravená v § 281, 282 a 283 zákona číslo 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov nasledovne:

§ 281

Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

(1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu

 1. uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo
 2. neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

(3) Odňatím  slobody  na  jeden  rok  až  päť  rokov  sa  páchateľ  potrestá,  ak  spácha  čin  uvedený  v  odseku  1  alebo  2

 1. a spôsobí ním značnú škodu,
 2. z osobitného motívu, alebo
 3. závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

 1. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
 2. ako člen nebezpečného zoskupenia. 

§ 282

Porušovanie priemyselných práv

(1) Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím  slobody  na  jeden  rok  až  päť  rokov  sa  páchateľ  potrestá,  ak spácha čin uvedený v ods. 1

 1. a spôsobí ním značnú škodu, alebo
 2. závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím  slobody  na  tri  roky  až  osem  rokov  sa  páchateľ  potrestá,  ak spácha čin  uvedený v ods. 1

 1. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
 2. ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 283

Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím  slobody  na  šesť  mesiacov  až  tri  roky  sa  páchateľ  potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1

 1. a spôsobí ním väčšiu škodu,
 2. závažnejším spôsobom konania,
 3. z osobitného motívu, alebo
 4. prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím  slobody  na  jeden  rok  až  päť  rokov  sa  páchateľ  potrestá,  ak spácha čin uvedený  v ods. 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím  slobody  na  tri  roky  až  osem  rokov  sa  páchateľ  potrestá,  ak spácha čin uvedený  v ods. 1

 1. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
 2. ako člen nebezpečného zoskupenia.

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

 

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]