Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2023, nedeľa
 

Počítačová kriminalita

Počítačová kriminalita (computer crime, cybercrime, e-crime or hi-tech crime) je trestná činnosť, pri ktorej sa využívajú informačné a komunikačné technológie (IKT), alebo ktorej cieľom sú IKT.

Delí sa na tri kategórie:

 • trestná činnosť súvisiaca s obsahom (napr. detská pornografia, porušovanie autorských práv)
 • tradičná trestná činnosť vykonávaná pomocou IKT (vydieranie, krádež, sprenevera, falšovanie)
 • útoky na IKT (narušenie dát a systémov, ransomware, DDoS útoky)


Špecializovaným útvarom Policajného zboru, ktorý sa zaoberá problematikou počítačovej kriminality je odbor počítačovej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.

Odbor počítačovej kriminality najmä:

 • poskytuje po odbornej stránke praktickú, technickú a metodickú pomoc pri odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti počítačovej kriminality a inej trestnej činnosti páchanej prostredníctvom počítačového systému, sietí alebo počítačových dát so zameraním na dokumentovanie konania, zistenie páchateľa a spôsob použitia počítačového systému sietí alebo počítačových dát
 • usmerňuje metodicky po odbornej stránke a kontroluje odhaľovanie, objasňovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov počítačovej kriminality, poskytuje odbornú pomoc pri realizácii prípadov organizovanej trestnej činnosti, trestných činov mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných, ak sú páchané prostredníctvom internetu alebo výpočtovej techniky
 • zovšeobecňuje nové formy páchania trestnej činnosti počítačovej kriminality a vypracováva metodiky, usmernenia a pokyny odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov počítačovej kriminality za účelom zjednotenia postupu s poukázaním na legislatívnu úpravu konkrétnej oblasti trestnej činnosti, základné pojmy, technológie, možné formy páchania trestnej činnosti
 • spolupodieľa sa na zvyšovaní vzdelanostnej a profesionálnej úrovne policajtov služby kriminálnej polície, organizuje a zabezpečuje odborné kurzy, prednášky, školenia a semináre pre odbory kriminálnej polície. Spolupracuje najmä pri výmene poznatkov a materiálov, prednáškovej a konzultačnej činnosti, vzájomnej pomoci pri tvorbe koncepčných a študijných materiálov a metodík, spracúvaní recenzných a oponentských posudkov,
 • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ďalšími inštitúciami a so zahraničnými partnermi v oblasti počítačovej kriminality
 • spolupracuje s odborom pátrania a kriminalisticko-technických činností pri pátraní po hľadaných osobách a nezvestných osobách; na úseku kriminalisticko-technických činností sa v oblasti dokumentovania trestnej činnosti počítačovej kriminality a trestnej činnosti páchanej prostredníctvom počítačového systému spolupodieľa na zavádzaní nových foriem kriminalisticko-technických prostriedkov do praxe a spolupodieľa sa v uvedenej oblasti na organizovaní, zabezpečovaní a výučbe v odborných kurzoch, na prednáškach a školeniach pre výkonné kriminalisticko-technické pracoviská odborov kriminálnej polície
 • zúčastňuje sa medzinárodných cvičení zameraných na medzinárodný boj s počítačovou kriminalitou a kybernetickú ochranu kritickej infraštruktúry vyplývajúcich z plnenia medzinárodných záväzkov, dohôd a členstva v medzinárodných organizáciách v oblasti počítačovej kriminality v pôsobnosti ministerstva a Policajného zboru
 • vykonáva operatívnu analýzu digitálnych informácií a vyhľadávanie súvisiacich zdrojov informácií v oblasti trestnej činnosti páchanej prostredníctvom počítačového systému, sietí alebo počítačových dát
 • vykonáva monitorovanie a reportovanie nelegálneho obsahu a využívania internetu, s dôrazom na sexuálne zneužívanie detí, vrátane výroby a šírenia detskej pornografie


V pôsobnosti odboru počítačovej kriminality je:

problematika sexuálneho zneužívania detí online
- výroba detskej pornografie podľa § 368 Trestného zákona
- rozširovanie detskej pornografie podľa § 369 Trestného zákona
- prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení podľa § 370 Trestného zákona
- sexuálne zneužívanie podľa § 201a Trestného zákona, tzv. grooming

problematika útokov na informačné systémy
- neoprávnený prístup do počítačového systému podľa § 247 Trestného zákona
- neoprávnený zásah do počítačového systému podľa § 247a Trestného zákona
- neoprávnený zásah do počítačového údaja podľa § 247b Trestného zákona
- neoprávnené zachytávanie počítačových údajov podľa § 247c Trestného zákona
- výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov podľa § 247d Trestného zákona

problematika podvodov s bezhotovostnými platobnými prostriedkami
- neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku elektronických peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 Trestného zákona

problematika porušovania autorských práv
- trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

 

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]