Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Informácia o pozastavených projektoch v rámci Výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskych komunít v roku 2012

Dňa 16. marca 2012 podľa § 2 ods. 1 písm. c) a  § 8 ods. 1 písm. c) zákona  č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky zverejnil Úrad vlády Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, s celkovou výškou disponibilných zdrojov   818 878,00 €.

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 308 z 27. júna 2012 prešla pôsobnosť Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity z Úradu vlády Slovenskej republiky pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Z dôvodu zabezpečenia prechodu pôsobnosti Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity z Úradu vlády Slovenskej republiky pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, došlo k zastaveniu postupu vyhodnotenia podaných žiadostí ustanoveného v § 6 zákona č. 524/2010 Z.z.

Napriek skutočnosti, že z § 9a ods. 2 zákona č. 524/2010 Z.z. v znení zákona  č. 287/2012 Z.z. vyplýva, že žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012, z dôvodu prechodu pôsobnosti nebolo možné v rozpočtovom roku 2012 uskutočniť vyhodnotenie a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie ako aj  poskytnúť dotácie, a to vzhľadom na termíny a lehoty ustanovené v zákone č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vzhľadom na termín nadobudnutia účinnosti zákona   č. 287/2012 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vyčlenené rozpočtové prostriedky z výzvy z roku 2012 budú presunuté na základe rozpočtového opatrenia do disponibilného zdroja pre výzvu v roku 2013 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie  na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V roku 2013 sa na  podávanie žiadostí, vyhodnocovanie žiadostí a poskytovanie dotácií bude vzťahovať zákon č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona  č. 287/2012 Z.z. Vzhľadom na podmienky ustanovené uvedeným všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj podmienky ustanovené v § 8a zákona    č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nebude možné žiadať o poskytnutie dotácie v rozpočtovom roku 2013, na základe žiadosti o poskytnutie dotácie predloženej do 30. septembra 2012.“