Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. február 2020, utorok
 

Podujatia v archíve - uskutočnené

 

Archívy - klenoty regiónu

Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Šaľa 6. septembra 2019 organizoval  medzinárodnú konferenciu na tému „Archívy – klenoty regiónu“. Už tradične ku konferencii pracovníci archívu pripravili aj výstavu s rovnakým tematickým zameraním. Konferenciu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch archívu, otvorila vedúca Archívu v Šali PhDr. Veronika Nováková PhD. Po úvodnom príhovore boli udelené pamätné plakety Pro Archivo Sala za prínos v oblasti archívnictva pani Márii Chovancovej a pani Márii Gedayovej, ktoré boli dlhoročnými pracovníčkami archívu. Tento rok boli plakety odovzdané aj kolegom z Maďarska a to Dr. Márskusné Vörös Hajnalke z Veszprémskeho župného archívu Maďarského národného archívu a Dr. Kujbusné Mecsei Éve a kolektívu Szabolcs-Szatmár-Beregského župného archívu Maďarského národného archívu za dlhoročnú spoluprácu a za propagáciu archívu v Šali v zahraničí. Po odovzdaní ocenení sa pokračovalo v odbornej časti konferencie, kde odzneli príspevky predniesli archivári z Maďarska, Česka, ako aj zo Slovenska. Prvý príspevok pod názvom Dokumenty spoločných slovensko – maďarských dejín v archíve SzabolcsSzatmár - Beregskej župy predniesla Dr. Bánski Hajnalka,hlavná archivárka  Župného archívu Szabolcs – Szatmár – Beregskej župy Maďarského národného archívu v Nyíregyháze. Prinisla prierez dokumentov od 17. storočia až do 20. storočia. Dr. Márkusné Vörös Hajnalka, hlavná archivárka zo  Župného archívu Maďarského národného archívu vo Veszpréme pripravila prednášku o výsledkoch a význame spolupráce archívu vo Veszpréme a archívu v Šali. Zdôraznila veľký význam tejto spolupráce a prezentovala výsledky vydané knižnou formou, či budovaní digitalnych databáz. Dr. György Laczlavik, vedúci oddelenia rodinných fondov z Maďarského národného archívu v Budapešti vystúpil s prednáškou o fonde rodiny Károlyiovcov, ktorý je uložený v Maďarskom krajinskom archíve a pripravil ukážky z dokumentov, ktoré sú súčasťou tohto fondu a vzťahujú sa najmä na Vlčany a Selice. Riaditeľ Štátneho archívu v Nitre Dr. Peter Keresteš PhD. hovoril  o dejinách Močenku a o význame štyroch privilegiálnych listín o ktorých sa síce aj doteraz  vedelo, ale originály však vďaka nemu boli nájdené v Diecéznom archíve v Nitre. Riaditeľka Štátneho okresného archívu z Jihlavy Dr. Renata Písková hovorila o archíve mesta Telč, o klenotoch tohto archívu, ktorý si až do roku 1996 zachoval svoje pôvodné uloženie na hrade v Telči a predstavila účastníkom konferencie aj poklady Jihlavského okresného archívu.

Po skončení tejto prednášky nasledoval Workshop mesta Šaľa realizovaný v rámci projektu CULTPLAY - Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva. Cieľom projektu  je vybudovanie tematického ihriska v Šali ako repliky historickej pamiatky MAJK (opátstva v Maďarskej republike). V rámci workshopu vystúpila s prednáškou Dejiny opátstva Majk a jeho význam v dejinách OroszlányuDr. Mónika Kövesdi, kunsthistorička z Múzea v Tate a Dr. Veronika Nováková PhD., ktorá prítomných zoznámila s výsadnými listinami miest a mestečiek na Žitnom ostrove a Matúšovej zemi, medzi nimi aj mesta Šaľa.Po jej prednáške nasledovala diskusia k workshopu.

Po obede o 13,00 hod. bola v priestoroch archívu slávnostne otvorená výstava „Archívy – klenoty regiónu“, ktorá bude verejnosti prístupná do 30. júna 2020 a ktorej cieľom je prezentovať najvýznamnejšie archívne dokumenty vzácne nie len pre dejiny regiónu, ale zároveň aj archívne dokumenty ktoré majú výpovednú hodnotu pre obyvateľov regiónu a poskytujú informácie potrebné pri vybavovaní ich úradných záležitostí.

Výstava Archívy – klenoty regiónu sa delí na 5 častí. V prvej časti predstavujeme najdôležitejšie právne dokumenty vzniknuté od stredoveku až do 18. storočia, ktoré boli vydané pre územné samosprávy. V druhej časti vystavujeme najvýznamnejšie výsadné listiny udelené mestečkám a obciam. V tretej časti výstavy návštevník získa prehľad o typoch dokumentov, ktoré poskytujú najdôležitejšie informácie pre občanov.

V ďalšej časti výstavy upozorňujeme na najzaujímavejšie typy archívnych dokumentov, ktoré sa uchovávajú v archíve v Šali a v poslednej časti výstavy sme zaradili výber dokumentov k najdôležitejším prelomovým historickým udalostiam v našom regióne.

Výstava sa vyznačuje možnosťou prezrieť si originály výsadných listín, ktoré budú k dispozícii do 29. septembra 2019, po tomto termíne budú nahradené kópiami. Za zapožičanie originálov listín ďakujeme Biskupskému úradu v Nitre a Slovenskému národnému archívu v Bratislave.

Výstava sa mohla uskutočniť vďaka poskytnutiu dotácie od Mesta Šaľa. Výstava je súčasťou podujatí uskutočnených v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2019.

Konferencie a otvorenia výstavy sa zúčastnilo okolo 60 návštevníkov, pracovníkov archívov, múzeí a záujemcov o regionálne dejiny.

 

 

                                                                                                      Júlia Benciová

 

Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoj regiónu

Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Šaľa 7. septembra 2018 organizoval už tradičné podujatie - medzinárodnú konferenciu „Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoj regiónu“ venovanú 100. výročiu vzniku Československej republiky.

Po slávnostnom otvorení konferencie vedúcou Archívu v Šali PhDr. Veronikou Novákovou, PhD. nasledovalo odovzdanie pamätnej plakety Pro Archivo za prínos v oblasti archívnictva pani Rozálii Alakszovej, ktorá v archíve pracovala od roku 1962 až do odchodu do dôchodku v roku 1992. Po odovzdaní ocenenia bola otvorená odborná časť konferencie, kde svoje predniesli príspevky archivári z Maďarska, Česka, ako aj zo Slovenska. Prvý príspevok predniesol Dr. Gottfried Barna, hlavný archivár Župného archívu v Nyíregyháze. Okrem všeobecných dejinných udalostí z roku 1918 priblížil aj osudy 10. honvédskeho pluku v posledných dňoch vojny a po nej. Dr. István Gergely Szűts hovoril o problémoch migrantov v poslednom roku vojny a tesne po jej ukončení. Dr. Milan Belej pripravil prednášku o Národných radách v Nitre a ich činnosti od novembra 1918  do januára 1919. Dr. Renata Písková, zo Štátneho okresného archívu z Jihlavy priblížila vznik Československej republiky z pohľadu mesta Jihlava. Dr. Agáta Petrakovičová z Múzea Ľudovíta Štúra v Modre priblížila život Samuela Zocha -  prvého bratislavského župana v novej republike, neskôr evanjelického biskupa. O udalostiach v regióne vo svojom príspevku hovorila vedúca Dr. Veronika Nováková. Zdôraznila, že pripojenie Šale a okolia k Československej republike nebolo doteraz prezentované cez zachované dokumenty. Dr. Jozef Meliš zo Štátneho archívu v Bratislave predstavil dokumenty  k vzniku Československej republiky vo fondoch Štátneho archívu v Bratislave. Posledný prednášateľ Dr. Štefan Gaučík zo Slovenskej akadémie vied predstavil prvé roky činnosti regionálnych maďarských peňažných ústavov v Československej republike. Realizáciu konferencie finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Po obede o 13,00 hod. bola v priestoroch archívu slávnostne otvorená výstava „Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoj regiónu“, ktorá bude otvorená do 30. júna 2019 a ktorej cieľom je prezentovať udalosti, ktoré sa odohrali v regióne v období pripojenia územia dnešných okresov Dunajská Streda, Galanta a Šaľa k Československej republike.

V prvej časti výstavy prezentujeme dokumenty, ktoré boli vydané v roku 1918 a vzťahovali sa na územie, ktoré bolo v tom čase fakticky ešte súčasťou Uhorska (Maďarska).

V druhej časti výstavy sú prezentované dokumenty viažuce  sa k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, k príchodu Slovenskej vlády do Bratislavy a k jej prvým opatreniam.

V tretej časti výstavy sú prezentované dokumenty, ktoré sú svedectvom odporu voči novému štátu v niektorých obciach regiónu.

V ďalšej časti zverejňujeme niekoľko opatrení novej vlády, najmä na zabezpečenie meny a zásobovania. Pre novú republiku  od marca 1919 boli nebezpečenstvom vojenské jednotky Maďarskej republiky Rád. Voči boľševickým myšlienkam prijali slovenskí politickí predstavitelia prísne opatrenia, z ktorých niekoľko na výstave predstavujeme.

V poslednej časti výstavy sú prezentované dokumenty viažuce sa k 10. výročiu osláv vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Tiež tu prezentujeme dodatočne napísané spomienky na obdobie prevzatia moci v regióne.

Hlavným cieľom výstavy je, aby sme ukázali proces začlenenia nášho regiónu do Československej republiky a poukázali na skutočné dejiny, keďže v učebniciach sa často toto obdobie prezentuje len veľmi všeobecne.

Výstava sa realizovala s finančnou podporou Mesta Šaľa a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vďaka ich podpore sme mohli realizovať výstavu v modernejšej forme, využili sme mobilné systémy a tak na požiadanie samospráv je možné výstavu na kratší čas zapožičať. Pozývame všetkých záujemcov na prehliadku výstavy. Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

 výstava    výstava

konferancia

konferencia

 

 

 

 

Medzinárodná konferencia "Vojna, ktorá zmenila osudy ľudí na Žitnom ostrove a v Matúšovej zemi." 

Rok 2014 je rokom viacerých výročí. No najmä sa pripomína 100. výročie „veľkej svetovej“ neskôr označenej prvej svetovej vojny. Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa sa rozhodol svoje tradičné jesenné podujatie venovať tejto problematike. Medzinárodná konferencia, sa konala 12.septembra 2014 pod názvom „Vojna, ktorá zmenila osudy ľudí na Žitnom ostrove a v Matúšovej zemi“. Už tradične, konferencia sa konala v konferenčnej sále Štátneho archívu v Šali. Podujatie podporil Úradu vlády Slovenskej republiky, finančné prostriedky boli pridelené z programu Kultúry národnostných menšín 2014. Na úvod riaditeľka archívu PhDr. Veronika Nováková, PhD. Privítala účastníkov konferencie, prednášajúcich, členov rodiny, ktorí poskytli rôzne materiály na výstavu. Vyslovila im veľkú vďaku za nezištnú ochotu poskytnúť rodinné fotografie, vyznamenania, ich rodinné klenoty. Prvý blok odborných prednášok otvoril maďarský delegát vo Vojenskom archíve vo Viedni Dr. Gábor Kiss. Vo svojom príspevku sa zameral predstavenie fondov Vojenského archívu vo Viedni z obdobia I. svetovej vojny. Osobitne sa venoval fondov, ktoré sú k dispozícii pri skúmaní strát počas prvej svetovej vojny. Upozornil aj na zaujímavú kartotéku k týmto dokumentom, ktorú samotný archivári nazývajú len ako fonetická kartotéka. Keďže mená vojakov, zranených či zajatých sú zoradené podľa výslovnosti, čo značne sťažuje bádanie, keďže nemecká fonetika sa veľmi odlišuje maďarskej či slovanskej výslovnosti. Na jeho prednášku nadviazal príspevok Mgr. Jany Zaťkovej, PhD. z Vojenského historického archívu v Bratislave, ktorá nám priblížila dokumenty k I. svetovej vojne nachádzajúce sa vo Vojensko historickom archíve. Vo svojom príspevku predstavila rôzne druhy archívneho materiálu, a to nielen matriky, ale aj ďalšie druhy písomných prameňov týkajúcich sa I. svetovej vojny. Upozornila aj na skutočnosť, že v súčasnosti tie fondy v archíve nie sú spracované chýbajú im totiž jazykovo zdatný odborníci. osledným prednášajúcim v prvom bloku bol Dr. István Fazekas z Maďarského národného archívu v Budapešti. Hovoril o osudoch archívnych dokumentov Rakúsko – Uhorskej monarchie po I. svetovej vojne. Zaoberal sa zložitými rokovaniami a požiadavkami nástupníckych štátov ohľadne delenia archívnych dokumentov. Hovoril aj o bádenskej dohode, s ktorou sa vyriešila odborná správa v zmysle  dokumentov vzniknuté so spoločných centrálnych úradov. Bolo to veľké víťazstvo provenienčného princípu. Druhý blok prednášok otvoril so svojím príspevkom  Dr. Gottfried Barna z archívu v Nyíregyházi. Zameral sa na osobnosť arcivojvodu Jozefa Augusta Habsurgského, ako vnímal on prvú svetovú vojnu. Predstavil jeho denník, ktorý začal viesť  keď vypukla vojna. Ďalším prednášajúcim bola Dr. Judit Borsy z archívu v Pécsi. Svoju pozornosť upriamila na cirkevné dokumenty najmä na farské kroniky známe ako „historia domus“, konkrétne sa zaoberala  dokumentmi obcí Garé a Kővágószőllős, v ktorých sa nachádza množstvo prameňov, dokumentujúcich život v zázemí ako aj úlohu farára vo vojnovom období. Dr. Szabolcs Nagy z Veszprému. Oboznámil účastníkov konferencie rumunskou okupáciou Subotíc v roku 1916. Priblížil nám, že samotná okupácia okrem hospodárskych škôd spôsobila aj závažné intelektuálne a spoločenské škody v spoločenských vzťahoch obyvateľov tejto lokality.   Ďalší prednášajúci Dr. Lajos Horváth so Šamorína, sa žiaľ na konferencii z dôvodu choroby nemohol zúčastniť. Jeho prednášku predniesla archivárka archívu v Šali Mgr. Hildegarda Pokreis. V tejto prednáške odzneli stručné dejiny vojenského zajateckého tábora v Šamoríne. Kruh prednášok uzatvorila riaditeľka archívu v Šali PhDr. Veronika Nováková, PhD. so svojou prednáškou o dokumentoch z obdobia prvej svetovej vojny s dôrazom na Žitný ostrov a Matúšovu zem. Predstavila účastníkom aj čiastočné výsledky výskumu úmrtných matrík vo Vojensko historickom archíve v Bratislave, ktorému sa venuje tím pracovníkov z archívu v Šali. Okrem toho venovala pozornosť aj prameňom zo súkromných zbierok rodín Morvayovej, Fótyiovej, Hambalkovej.

                Po ukončení konferencie bola otvorená výstava s rovnomenným názvom. Po krátkom privítaní prítomných riaditeľkou archívu. Krátky príhovor predniesla Mgr. Monika Péková, z odboru archívov a registratúr. Potom nasledovala prehliadka výstavy pod vedením riaditeľky archívu.

 

 

 

Medzinárodná konferencia "Spečatená história - 900. výročie zoborskej listiny z roku 1113"

            Každoročné septembrové konferencie organizované Štátnym archívom v Bratislave, pobočkou v Šali a Spoločnosťou Petra Pázmánya – Pázmány Péter Tudományos Tarsaság sa stali už tradičnou udalosťou v priestoroch kaštieľa Petra Pázmánya. Nenarušili túto tradíciu ani stavebné práce v okolí kaštieľa. Konferencia sa konala 6.septembra 2013. Konferencia a zároveň aj otvorenie výstavy boli podporované s Úradom vlády Slovenskej republiky – program Kultúry národnostných menšín 2013 a Nitrianskym samosprávnym krajom. Archivári, pracovníci Štátneho archívu v Šali  upriamili svoju pozornosť na Zoborskú listinu z roku 1113. Názov konferencie a zároveň aj výstavy bola „Spečatená história“. Prednášajúci sa zamerali hlavne na problematiku vo sfére heraldiky, sfragistiky ale aj cirkevných záležitostí ako napríklad problematika Zoborského kláštora. Konferencia prebiehala v konferenčnej miestnosti Štátneho archívu v Šali. Konferenciu otvorila so svojím príhovorom riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Šaľa PhDr. Veronika Nováková, PhD. Privítala účastníkov konferencie, prednášajúcich, starostov obcí regiónu ale aj riaditeľku Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Helenu Psotovú. V prvom bloku mali možnosť poslucháči vypočuť si prednášky RnDr. Mgr. Mariána Samuela, archeológ  Archeologického ústav SAV v Nitre. Vo svojom príspevku sa zameral na Zoborský kláštor vo svetle najnovších archeologických výskumov. Ako druhá svoj príspevok predstavila riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave, pobočky v Šali PhDr. Veronika Nováková, PhD, ktorá svoj príspevok nazvala: "Zoborská kistina z roku 1113 a obce regiónu Galanty a Šale." Prvý blok uzatváral svojou prednáškou o aktuáonych vývźvach cirkevnej heraldiky a sfragistiky na Slovensku riaditeľ Národného archívu PhDr. Radoslav Ragač, PhD. Po krátkej prestávke nasledoval druhý blok prednášok, ktorý otvoril riaditeľ Moravského Zemského archívu v Brne Mgr. Miroslav Svoboda, PhD. Zameral sa na pečate Cisterciánskeho rádu na Morave. Svoju prednášku o používaní pečatí v hajdúšskych mestách v 17. - 19. storočí predniesol  Dr. Tamás Szálkai, PhD. hlavný archivár župy Hajdú - Bihar, vo voľnejšom duchu predstavil svoj príspevok bývalý riaditeľ Pápaijskej pobočky župného Vesprímskeho archívu Dr. Balázs Somfai. Vo svojom príspevku sa venoval tvorbe erbov v súčasnosti v obciach Veszprímskej župy, v závere svojej prednášky obdaroval Štátny archív v Bratislave, pobočku v Šali svojou publikáciou.                                  

          Následne po konferencii sa konalo otvorenie výstavy s rovnakým názvom ako konferencia "Spečatená história - 900. výročie zoborskej listiny z roku 1113", svojím príhovorom výstavu otvoril PhDr. Ladislav Vrteľ hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR, zároveň aj zástupca riaditeľa odboru archívov a registratúr. Po jeho príhovore riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave, pobočky v Šali PhDr. Veronika Nováková, PhD. slávnostne otvorila výstavu a zároveň aj priblížila a predstavila tematiku výstavu. Potom čo sa zúčastnení pokochali vo výstave, na prízemí archívu ich čakalo menšie pohostenie, výdatný obed  a voľná diskusia.  

 

 

 Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Šali

 

V dňoch 6. – 7. júna 2012 Štátny archív v Bratislave, pobočka v Šali usporiadal dni otvorených dverí. Počasie doprialo organizátorom a tým v priestoroch Šalianskeho kaštieľa mohli návštevníci stráviť príjemné chvíle. Prvý deň navštívilo archív okolo 130 návštevníkov a druhý deň vyše 230 návštevníkov, ktorí využili možnosť zostať v archíve až do 19. hodiny.

Budova kaštieľa v Šali priťahuje pozornosť všetkých okoloidúcich. Je to prekrásna historická budova ale svoju pozornosť upútava aj tým, že ukrýva za svojou fasádou inštitúciu – archív. Počas týchto nevšedných dní mali všetci návštevníci možnosť nazretia do pracovného dňa v kaštieli, prezrieť si kancelárske a skladové priestory a získať mnohé informácie o zaujímavej práci archivára.

Pracovníčky archívu pripravili veľa zaujímavých činností, kde si mohli návštevníci vyskúšať svoje zručnosti, ale aj znalosti.

Už na nádvorí bola pripravená podnetná aktivita najmenších návštevníkov – skladačka. Mali možnosť vyložiť obraz kaštieľa pred rekonštrukciou a listinu Štefana I. vo zväčšenej podobe.

Na prízemí mohli návštevníci vyskúšať napísanie listu spôsobom akým písali naši predkovia. Písací nástroj  - pero, či ceruzka bola nahradená husím brkom, a obálku vymenilo poskladanie a zapečatenie pečatným voskom. Pečatenie a písanie upútalo okrem detí aj dospelých návštevníkov.  Na cestovanie do minulosti bolo potrebné aj vyhotovenie cestovného pasu. Na prvom poschodí v priestoroch bádateľne čakala na návštevníkov atrakcia ako ešte nikdy. Cestovný pas vytvorený podľa originálu z 18. storočia upútal každého návštevníka, pomocou pracovníčok archívu si ho mali možnosť vyplniť a poskladať do tvaru obálky a zapečatiť erbom vlastnej obce odkiaľ návštevník pochádzal. Tieto erby sa vyrábali z tenkej plechovej fólie, na ktoré sa pomocou písacích prostriedkov vryli obrysy a výplň erbu. Bádateľna poskytovala realizovanie sa aj tých najmenších, možnosť vyfarbovania si erbov niektorých šľachtických rodín alebo obcí regiónu.

Okrem týchto zaujímavých činností boli mali návštevníci možnosť zúčastnenia sa na prehliadke výstav o dejinách kaštieľa, ktorá sa nachádza v suteréne kaštieľa, ako aj výstavy pod názvom „Škola je chrámom výchovy..“ /od griflíka až k interaktívnej tabuli/ Táto výstava bola otvorená v rámci medzinárodnej konferencie dňa 8. septembra 2011. Výstava je inštalovaná na prvom poschodí  archívu. Skladá sa z troch častí. V úvodnej časti sú predstavené prvé školské zákony a nariadenia. Druhá časť je zameraná na históriu výchovy na stredných školách a gymnáziách v regióne. Tretia časť poukazuje na čriepky zo života najslávnejších pedagógov z okolia. Životopisy doplnené fotografiami a ďalšími zaujímavými dokumentmi vzbudzujú obrovský záujem. Pomocou tejto výstavy chceli pracovníci archívu priblížiť niektoré momenty dejín škôl v našom regióne. Hlavným cieľom výstavy bolo snaha o vzbudenie záujmu o túto časť našich kultúrnych dejín ako aj poukázať na rôznorodosť archívnych fondov a dokumentov k problematike.

Pre šikovných, ktorí počas prednášok pozorne počúvali bola pripravená šanca získania žetónu. Svoje získané žetóny vsadili a mohli s nimi súťažiť v herni, ktorú archivárky umiestnili na prízemie archívu. Čakali ich zaujímavé vecné ceny v podobe knižiek, brožúrok ale aj sladkej odmeny.

                               Pre tých najzainteresovanejších bola pripravená možnosť nazretia do matrík a vďaka odbornému výkladu sa mohli priblížiť ku genealogickému výskumu.

Tieto dni sa stali pre viacerých krásnym rodinným výletom, počas ktorých si odnášali okrem nových vedomostí, nápadov aj spokojnosť a úsmev.

 

 

Dôležité odkazy

·Kontakty

·Kde nás nájdete

·Bádateľský poriadok

·  Zoznam obcí regiónu

·Dokumenty na stiahnutie

·  Správa o činnosti archívu

·  Knižnica

·  Publikácie

·  Podujatia v archíve 

         aktuálne

  

      uskutočnené

 

 Zoznam archívnych fondov

 

      Služby pre verejnosť:

pracovisko Šaľa a detašované

pracovisko Lúč na Ostrove:

pondelok - piatok : 8:00 - 15:30

  

Nepresné alebo nedostačujúce informácie? Pomôžte nám zlepšiť stránku.

 

Dôležité oznamy