Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 
Okresné úrady / Okresné úrady / NITRIANSKY KRAJ / Nitra / Základné informácie / Slobodný prístup k informáciám / Pokyn prednostu OÚ NR na zabezpečenie práva na prístup k informáciám

Pokyn prednostu OÚ NR na zabezpečenie práva na prístup k informáciám

OKRESNÝ  ÚRAD NITRA

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O K Y N

prednostu Okresného úradu Nitra

 

č.: OU-NR-2015/008365-1

 

na zabezpečenie práva na prístup k informáciám v súlade so zákonom NR SR

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O K Y N

prednostu Okresného úradu Nitra

 

č.: OU-NR-2015/008365-1

 

na zabezpečenie práva na prístup k informáciám v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)v znení neskorších predpisov

 

 

     Na zabezpečenie jednotného postupu v pôsobnosti Okresného úradu Nitra pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ustanovujem a povinne zverejňujem na internetovej stránke svojho úradu tieto informácie:

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

Predmet úpravy

 

     Tento pokyn upravuje povinnosti a postup Okresného úradu Nitra (ďalej len „okresný úrad“) pri sprístupňovaní a zverejňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o slobode informácií).

 

Čl. 2

Povinná osoba

 

1) Okresný úrad je podľa § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií osobou povinnou sprístupňovať informácie.

 

2) Organizačným útvarom zodpovedným za sprístupnenie informácií na základe žiadosti o sprístupnenie informácie je odbor okresného úradu podľa vecnej pôsobnosti v zmysle organizačnej štruktúry 1) v závislosti od druhu požadovanej informácie (ďalej len „ Príslušný odbor“).

 

3) Organizačným útvarom zodpovedným za zverejnenie informácií podľa § 5 zákona o slobode informácií je príslušný odbor, ktorý tieto informácie sprístupní spôsobom podľa čl. 3. Za správnosť a aktuálnosť takto zverejnenej informácie zodpovedá vedúci príslušného odboru.

 

4) Organizačný odbor koordinuje odbory okresného úradu vo veciach sprístupňovania informácií 2).

_______________________________

1)         Smernica Ministerstva vnútra SR z 13. 09. 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/022320, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.

2)         Smernica Ministerstva vnútra SR z 13. 09. 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/022320, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu, časť A, pís. a) bod 4.

 

DRUHÁ ČASŤ

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

 

Čl. 3

 

1) Okresný úrad zverejňuje informácie ustanovené v § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 3).

 

2) Za hromadný prístup k informáciám podľa odseku 1 sa v podmienkach okresného úradu považuje najmä zverejnenie informácií na internetovej stránke okresného úradu a na verejne prístupných tabuliach v budovách okresného úradu.

 

3) Okresný úrad ďalej zverejňuje informácie ustanovené v § 5 ods. 5 a 6 zákona o slobode informácií spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.

 

4) Za hromadný prístup k informáciám podľa odseku 2 sa v podmienkach okresného úradu považuje najmä zverejnenie informácií na internetovej stránke okresného úradu.

 

5) Okresný úrad je povinný pri zverejňovaní informácií podľa odseku 1 a 3 dbať na to, aby neposkytol informácie, ku ktorým je prístup obmedzený 4).

 

 

TRETIA ČASŤ

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ NA ŽIADOSŤ

 

Čl. 4

Žiadosť o sprístupnenie informácií

 

1) Žiadosť o sprístupnenie informácií (ďalej len „ žiadosť“) možno podať písomne , ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

2) Žiadosť musí byť v súlade s § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií .

 

3) Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odseku 2, príslušný odbor bezodkladne vyzve žiadateľa 5), aby v lehote, ktorú mu zároveň určí, a ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil a poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak na výzvu žiadateľ svoju žiadosť nedoplní a pre tento nedostatok nemožno informáciu sprístupniť, príslušný odbor žiadosť odloží.

 

4) Žiadosť je podaná dňom, keď bola doručená okresnému úradu.

 

5) Príslušný odbor na požiadanie žiadateľovi písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

_______________________________

3)         § 4 ods. 2 zákona o slobode informácií.

4)         § 8 až 11 zákona o slobode informácií.

5)         § 4 ods. 1 zákona o slobode informácií.

 

 

Čl. 5

Evidencia žiadostí

 

1) Poverený zamestnanec organizačného odboru vedie centrálnu evidenciu všetkých doručených žiadostí doručených na okresný úrad (ďalej len „evidencia“) tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.

 

2) Evidencia obsahuje:

 

a) evidenčné číslo žiadosti,

b) dátum prijatia žiadosti,

c) meno, priezvisko a adresu žiadateľa,

d) obsah žiadosti,

e) navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,

f) príslušný odbor, ktorému bola žiadosť pridelená na vybavenie,

g) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia, odloženie žiadosti, postúpenie žiadosti),

h) spôsob vybavenia žiadosti (poštou, e-mailom a pod.),

i) dátum vybavenia žiadosti,

j) podanie opravného prostriedku (dátum podania a výsledok vybavenia).

 

3) Organizačný odbor pridelí každej doručenej žiadosti evidenčné číslo podľa odseku 2 písm. a).

 

4) Organizačný odbor pridelí každej doručenej žiadosti evidenčné číslo záznamu v IS Fabasoft.

 

5) Ak bola žiadosť doručená organizačnému odboru, žiadosť zaeviduje a bezodkladne ju postúpi na vybavenie príslušnému odboru. Ak ide o ústnu žiadosť, vyhotoví záznam o prijatí ústnej žiadosti (vzor príloha č. 1), žiadosť zaeviduje a postúpi ju na vybavenie príslušnému odboru.

 

6) Žiadosti doručené na jednotlivé odbory okresného úradu, predložia tieto odbory bezodkladne po doručení organizačnému odboru na účely evidencie žiadostí a na pridelenie evidenčného a spisového čísla.

 

7) Ak bola žiadosť podaná ústne inému odboru okresného úradu, tento bezodkladne vyhotoví záznam o prijatí ústnej žiadosti a postupuje podľa odseku 6.

 

8) Po zaevidovaní žiadosti v evidencii žiadostí na organizačnom odbore a jej pridelení príslušnému odboru, vyplní príslušný odbor záznam o prijatí žiadosti (vzor príloha č. 2).

 

9) O vybavení žiadosti a spôsobe jej vybavenia spíše príslušný odor záznam o vybavení žiadosti (vzor príloha č. 3)

 

10) Po vybavení žiadosti si spis ponechá príslušný odbor, ktorý ho vybavoval. Spis musí obsahovať všetky písomnosti, ktoré sa týkajú vybavovania žiadosti v originálnom vyhotovení. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom tohto spisu.

 

11) K žiadosti podanej a vybavenej telefonicky sa nevyplňuje záznam o prijatí žiadosti.

 

Čl. 6

Postúpenie žiadostí

 

1) Ak príslušný odbor nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa jej doručenia povinnej osobe 6), ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

 

2) Postúpenie žiadosti podľa odseku 1, príslušný odbor bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 

3) Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

 

Čl. 7

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

 

1) Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne príslušný odbor so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácií.

 

2) Nevidiacej osobe, ak o to požiada, je príslušný odbor povinný informácie sprístupniť prístupnou formou – slepeckým (Braillovým) písmom. Pri podaní žiadosti nevidiaca osoba predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „ Nevidiaci – Blind“.

 

3) Slabozrakej osobe, ak o to požiada, je príslušný odbor povinný informácie sprístupniť prístupnou formou – zväčšeným typom písma. Pri podaní žiadosti slabozraká osoba predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

4) Ak požiada osoba slabozraká alebo nevidiaca o sprístupnenie informácie spôsobom podľa odseku 2 alebo odseku 3 a ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prístupnej forme, príslušný odbor sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným vhodným spôsobom podľa odseku 1. Príslušný odbor nie je oprávnený obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona.

 

5) Žiadateľ, ktorý je osobou nepočujúcou alebo nedoslýchavou v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa odseku 1 požaduje sprístupnenie informácie.

 

6)        Príslušný odbor môže so žiadateľom podľa odseku 2, 3 alebo odseku 5 dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.

 

_______________________________

6) § 2 zákona o slobode informácií.

7) Okresný úrad umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy, odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. Pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa čl. 15.

 

Čl. 8

Odkaz na zverejnenú informáciu

 

1) Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené 7), príslušný odbor môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

 

2) Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, príslušný odbor mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácií.

 

Čl. 9

Lehota na vybavenie žiadosti

 

1) Príslušný odbor je povinný vybaviť žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa čl. 4 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa čl. 7 ods. 2.

 

2) Zo závažných dôvodov môže vedúci príslušného odboru predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa čl. 7 ods. 2. Závažnými dôvodmi sú:

 

    a)   vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo okresného úradu,

    b) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty,

    c)  vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti.

 

3) Predĺženie lehoty vedúci príslušného odboru oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

Čl. 10

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

 

1)      Ak príslušný odbor poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa čl. 7 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie podľa Tohto odseku sa žiadateľovi nedoručuje.

____________________________

7) § 4 ods. 3 zákona o slobode informácií.

2) Ak príslušný odbor žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá, ak bola žiadosť odložená podľa čl. 4 ods. 3.

 

3)      Ak príslušný odbor v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie či nevydá rozhodnutie a ani informácie nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informácie. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

Čl. 11

Opravné prostriedky

 

1) Proti rozhodnutiu príslušného odboru a odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa čl. 9. Odvolanie sa podáva na príslušný odbor okresného úradu, ktorý rozhodnutie vydal alebo mal vydať.

 

2) Ak žiadateľ podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu príslušného odboru a odmietnutí požadovanej informácie, môže vedúci príslušného odboru sám rozhodnúť o odvolaní, a to tak, že mu vyhovie v plnom rozsahu 8).

 

3) Ak vedúci príslušného odboru odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, príslušný odbor, ktorému bolo odvolanie proti rozhodnutiu a odmietnutí požadovanej informácie doručené, o uvedenej skutočnosti informuje organizačný odbor a do 30 dní postúpi odvolanie spolu so spisovým materiálom odboru opravných prostriedkov Okresného úradu Nitra a zároveň o tom písomne upovedomí žiadateľa 9).

 

4)      Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, po nadobudnutí právoplatnosti 10).

 

Čl. 12

Úhrada nákladov

 

1) Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov, obstaraním obalu a s odoslaním informácie žiadateľovi. Výška úhrady sa určí ako súčet týchto nákladov 11). Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou podľa čl. 7 ods. 2, 3 alebo ods. 5 znáša okresný úrad.

_______________________________

8) § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

9) § 19 ods. 2  zákona o slobode informácií.

    Vnútorný pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. v nadväznosti na zákon č. 180/2013 Z. z., č.: SVS-OMSZV1-2014/002620.

10) § 247 Občianskeho súdneho poriadku

11) § 1 až 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

 

2) Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 3 €.

 

3) Úhrada sa môže uskutočniť 12):

 

    a)    poštovou poukážkou,

    b)    v hotovosti do pokladne okresného úradu,

    c) bezhotovostným prevodom na číslo účtu: 7000179882/8180 ( v tvare IBAN: SK0581800000007000179882), s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo nákladového strediska okresného úradu: 134030100.

 

Čl. 13

Doručovanie

 

1) Všetky písomnosti zasielané poštou sa žiadateľovi zasielajú doporučene do vlastných rúk.

 

2) Rozhodnutie sa zasiela žiadateľovi doporučene do vlastných rúk s opakovaným doručením.

 

3) Ak sa informácia poskytuje e-mailom, vyžiada sa od žiadateľa potvrdenie o prijatí správy.

 

Čl. 14

Priestupky

 

1) Priestupku sa dopustí ten, kto:

 

    a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,

    b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,

    c) poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom o slobode informácií.

 

2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 650 € a zákaz činnosti až na 2 roky.

 

Čl. 15

Obmedzenia prístupu k informáciám

 

1) Príslušný odbor je pri vybavovaní žiadostí povinný dbať, aby neposkytol informácie, ku ktorým je prístup obmedzený. Ide o ochranu utajovaných skutočností, ochranu osobnosti a osobných údajov, ochranu obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám. Pritom postupuje podľa príslušných ustanovení zákona o slobode informácií 13).

 

2) Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva príslušný odbor tak, že sprístupní požadované informácie  vrátane  sprievodných  informácií 14)  po  vylúčení  tých  informácií,  pri  ktorých  to

_______________________________

12) § 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

13) § 8 až 13 zákona o slobode informácií.

14) § 4 ods. 4 zákona o slobode informácií.

                                                                

zákon o slobode informácií ustanovuje 4). Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.

 

3) Informácie sa poskytujú len z už spracovaných údajov. Príslušný odbor nesprístupní informácie, ktoré nemá k dispozícii a musel by ich vypracovať.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 16

 

1) Každý zamestnanec okresného úradu je pri sprístupňovaní a zverejňovaní informácií povinný postupovať podľa tohto pokynu a podľa zákona o slobode informácií.

 

2) Na skutočnosti neupravené v tomto pokyne sa použijú ustanovenia zákona o slobode informácií.

 

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto pokynu je sadzobník úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto pokynu a nadobúda účinnosť dňom účinnosti tohto pokynu.

 

4) Súčasťou tohto pokynu sú vzory tlačív súvisiacich s vybavovaním žiadostí, ktoré tvoria prílohy č. 1 až 5 tohto pokynu.

 

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 17

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušujú sa:

1) „smernica č. 4/2011 Z. z. k aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zo 17. októbra 2011,

2) sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zo 17. októbra 2011.“.

 

Čl. 18

Účinnosť

 

Tento pokyn nadobúda účinnosť 10. 07. 2015.

 

                                                                                                                Ing. Marek Illéš

                                                                                                                     prednosta

 

 

 Príloha č. 1 k č.: OU-NR-2015/008365

OKRESNÝ  ÚRAD  NITRA

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

________________________________________________________________________________

 

 

Záznam o prijatí ústnej žiadosti

o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

                                                                                            Evidenčné číslo :

 

 

Dátum prijatia žiadosti:

 

Forma žiadosti: - osobne

                          - telefonicky

 

Meno a priezvisko žiadateľa/názov organizácie:

 

 

Adresa žiadateľa/organizácie:

 

 

Obsah požadovaných informácií:

 

 

 

 

 

 

Požadovaný spôsob poskytnutia informácií:

 

 

Žiadosť prevzal/príslušný odbor:

 

 

Vyjadrenie vedúceho príslušného odboru:

 

 

 

 

 

 

Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie  - nevybavenie

                                             dôvody:

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma vybavenia žiadosti:  ústne - telefonicky

                                             písomne - zhotovením odpisu

                                             nahliadnutím do spisu

                                             faxom - elektronickou poštou

 

dátum vybavenia žiadosti:

 

 

Poplatok   .................. eur            zaplatený dňa  ..........................   č. dokladu ....................................

                                                                         

Odpustený:

 

 

 

 

                                                                         

      žiadosť vybavil: ........................................................................................

 

 

 

 

 

                              skontroloval vedúci odboru:  

      

                                                                                     ...................................................................    

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 k č.: OU-NR-2015/008365

OKRESNÝ  ÚRAD  NITRA

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

________________________________________________________________________________

 

Záznam o prijatí žiadosti

o poskytnutí informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

                                                                                            Evidenčné číslo :

 

 

Dátum prijatia žiadosti:

 

Forma žiadosti: - osobne

                          - telefonicky

                          - písomne

                          - zhotovením odpisu

                          - faxom

                          - elektronickou poštou

 

Meno a priezvisko žiadateľa/názov organizácie:

 

 

Adresa žiadateľa/organizácie:

 

 

Obsah požadovaných informácií:

 

 

 

 

 

 

Požadovaný spôsob poskytnutia informácií:

 

 

 

Žiadosť prevzal/príslušný odbor:

 

 

 

Vyjadrenie vedúceho príslušného odboru:

 

 

 

 

 

 

 

 

Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie  - nevybavenie

                                             dôvody:

 

 

 

 

 

 

Forma vybavenia žiadosti:  ústne - telefonicky

                                             písomne - zhotovením odpisu

                                             nahliadnutím do spisu

                                             faxom - elektronickou poštou

 

dátum vybavenia žiadosti:

 

 

Poplatok   .................. eur            zaplatený dňa  ..........................   č. dokladu ....................................

                                                                         

Odpustený:

 

 

 

                                                        

      žiadosť vybavil: ........................................................................................

 

 

      dátum vloženia záznamu o prijatí žiadosti do spisu: ..............................................

 

 

 

 

                              skontroloval vedúci odboru:  

      

                                                                                     ...................................................................    

 

 

Príloha č. 3 k č.: OU-NR-2015/008365

OKRESNÝ  ÚRAD  NITRA

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

________________________________________________________________________________

 

Záznam o vybavení žiadosti

o poskytnutí informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

                                                                                            Evidenčné číslo :

 

 

Dátum vybavenia žiadosti:

 

Meno a priezvisko žiadateľa/názov organizácie:

 

 

Adresa žiadateľa/organizácie:

 

 

Obsah požadovaných informácií:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadovaný spôsob poskytnutia informácií:

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť vybavil/príslušný odbor:

 

 

 

Vyjadrenie vedúceho príslušného odboru:

 

 

 

 

 

 

 

 

Spôsob vybavenia žiadosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma vybavenia žiadosti:  ústne - telefonicky

                                             písomne - zhotovením odpisu

                                             nahliadnutím do spisu

                                             faxom - elektronickou poštou

 

 

 

 

 

Poplatok   .................. eur            zaplatený dňa  ..........................   č. dokladu ....................................

                                                                         

 

 

                                 

      žiadosť vybavil: ........................................................................................

 

 

      dátum vloženia záznamu o vybavení do spisu: .....................................................

 

 

 

 

                              skontroloval vedúci odboru:  

      

                                                                                     ...................................................................    

 

 

Príloha č. 4 k č.: OU-NR-2015/008365

OKRESNÝ  ÚRAD  NITRA

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

________________________________________________________________________________

 

Sadzobník

Úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Okresný úrad Nitra, v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ustanovuje úhradu za sprístupnenie informácií nasledovne:

 

1. Náklady spojené s vyhotovením kópií a odoslaním informácií:

    Tlač alebo kopírovanie: 

-          jedna strana/čierno-biela/jednostranná                         A4                            0,02 €

-          jedna strana/čierno-biela/obojstranná                           A4                            0,04 €

-          jedna strana/čierno-biela/jednostranná                         A3                            0,04 €

-          jedna strana/čierno-biela/obojstranná                           A3                            0,08 €

-          kopírovanie projektovej dokumentácie                        podľa cenníka externého dodávateľa

 

CD nosič                                                                            1 kus                          2,00 €

 

Poštové obálky

-          obálka                                                                           A6                             0,04 €

-          obálka                                                                           A5                             0,06 €

-          obálka                                                                           A4                             0,16 €

 

2. Náklady spojené s odoslaním informácie formou listu sa určia podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a. s. .

 

3. Informácie zasielané e-mailom, faxom alebo telefonicky sa sprístupňujú bezplatne.

 

4. Informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie spolu neprekročia sumu 3,00 € sa sprístupňujú bezplatne.

 

5. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím podľa § 4 ods. 5 zákona, znáša v súlade s § 21 ods. 1 zákona Okresný úrad Nitra.

 

 

 

6. Žiadateľ môže náklady spojené so sprístupnením informácií uhradiť:

    - poštovou poukážkou,

    - bezhotovostným prevodom na č. účtu .......................................................... / ................. ( v tvare IBAN: SK.......................................................................), s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo nákladového strediska okresného úradu Nitra: 134030100,

    - v hotovosti do pokladne okresného úradu.

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Marek I l l é š

                                                                                                                prednosta

                                                                                                     Okresného úradu Nitra