Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium

Pre záujemcov o dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium otvára v školskom roku 2018/2019 Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok jednu triedu v počte 30 žiakov a Stredná odborná škola Policajného zboru Košice jednu triedu v počte 30 žiakov. Prihlášky na štúdium je možné zasielať na adresy škôl do 31. júla 2018. Prijímacie skúšky sa konajú v termíne 14. - 15. augusta 2018 v sídle školy v Pezinku a v Košiciach. Náhradný termín prijímacích skúšok je 23. augusta 2018. Prihlášku na štúdium ako aj ostatné tlačivá si je možné stiahnuť v dolnej časti stránky.

 • Názov štúdia: Pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 9210 N - bezpečnostná služba so zameraním 9210 N 01 bezpečnostná služba - základná policajná príprava
 • Dĺžka a forma štúdia: dvojročné denné štúdium pre absolventov stredných škôl.
 • Cieľová skupina: štátny občan SR s dosiahnutým úplným stredným odborným vzdelaním alebo úplným všeobecným vzdelaním (úspešne vykonal maturitnú skúšku), ktorý  spravidla nedovŕšil vek 21 rokov a splnil stanovené podmienky prijatia na štúdium (t.j. overenie ovládania štátneho jazyka, overenie fyzickej zdatnosti, zdravotná spôsobilosť, duševná spôsobilosť a bezúhonnosť).
 • Charakteristika štúdia: pomaturitné kvalifikačné štúdium pripraví uchádzača na úspešné absolvovanie prijímacieho konania o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Súčasne pripraví uchádzača na zvládnutie plnenia úloh Policajného zboru v rovine odbornej, fyzickej, psychickej a komunikačnej.
  Absolvent úspešným ukončením pomaturitného kvalifikačného štúdia získa základné policajné vzdelanie a  po prijatí do služobného pomeru príslušníka PZ môže byť ihneď zaradený do výkonu štátnej služby na základných útvaroch Policajného zboru, najmä na obvodné oddelenia Policajného zboru.
 • Obsah  štúdia: akreditovaný štátny  vzdelávací program a akreditovaný školský vzdelávací program vymedzujú povinný obsah vzdelávania a výchovy v predmetnom štúdiu. 
  Teoreticko-praktická výučba je realizovaná v predmetoch služba poriadkovej polície, služba dopravnej polície, právo, kriminalistika, etika a psychológia policajnej práce, práca s informáciami (informačné systémy Policajného zboru, elektronické služby  informačných systémov Policajného zboru), anglický jazyk,  služobná príprava (vrátane streleckej prípravy), telesná príprava (vrátane sebaobrany) a  odborná prax.
  Dôraz sa kladie na vzdelávaciu, ale i výchovnú zložku.
  Výučba prebieha v štandardných i  špeciálnych učebniach a inscenačných miestnostiach vybavených dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami, počítačmi, technikou a pomôckami používanými vo výkone policajnej služby (merače rýchlosti, alkotestery, prístroje na overovanie pravosti dokladov, informačné systémy, prostriedky na vyhľadávanie, dokumentovanie a zaisťovanie stôp, donucovacie prostriedky a pod.).
 • Ukončenie štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov má integrujúci charakter a je zameraná na praktické a teoretické zvládnutie riešení bezpečnostných situácií vychádzajúcich z policajnej praxe. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Poskytnutý stupeň vzdelania je úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED 4A).
 • Možnosti mimovyučovacích aktivít: korektívne vyučovanie, využívanie priestorov telocviční a posilňovne, účasť na činnosti športového klubu polície, knižnično-mediálne centrum, spoluúčasť na preventívnych aktivitách pre rôzne vekové kategórie (s dôrazom na prevenciu rizikového správania – rasizmus, xenofóbia, šikanovanie, domáce násilie).

 Prijímacie konanie

Uchádzač doručí do strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach alebo v Pezinku prihlášku na štúdium. Škola zašle uchádzačovi poštou najneskôr 10 dní pred termínom prijímacích skúšok pozvánku na prijímacie konanie. Uchádzač pri prezentácii v deň konania prijímacích skúšok predloží:

 1. platný občiansky preukaz,
 2. pozvánku na prijímacie konanie, ktorú mu zaslala škola,
 3. obvodným lekárom potvrdené tlačivo posúdenie zdravotnej spôsobilosti“ nie staršie ako 30 dní ku dňu konania prijímacej skúšky,
 4. overenú kópiu vysvedčenia o získaní úplného stredného vzdelania,
 5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu konania prijímacej skúšky,
 6. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti .

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch dní od dňa konania prijímacej skúšky na internetových stránkach škôl a na vývesnej tabuli. Uchádzačom doručíme rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium. Uchádzač sa môže voči rozhodnutiu odvolať do 5 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.

Prijímacie skúšky na dvojročné pomaturitné štúdium pozostávajú z:

 • psychologického vyšetrenia,
 • previerky ovládania štátneho jazyka,
 • previerky fyzickej zdatnosti.

Prijímacie skúšky úspešne absolvuje uchádzač, ktorý vyhovie na základe dosiahnutého počtu bodov na  psychologickom vyšetrení, previerke ovládania štátneho jazyka a previerke fyzickej zdatnosti. Podmienkou prijatia je bezúhonnosť (doložená výpisom z registra trestov) a zdravotná spôsobilosť (potvrdená obvodným lekárom).

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa súčtu bodov dosiahnutých za psychologické vyšetrenie, previerku ovládania štátneho jazyka a previerku fyzickej zdatnosti (maximálny počet 150 bodov). V prípade dosiahnutia rovnakého počtu bodov v prijímacom konaní u viacerých uchádzačov bude zohľadnená priemerná známka z maturitného vysvedčenia.

 • Štruktúra, obsah a kritériá prijímacieho konania

Psychologické vyšetrenie:

Psychologické vyšetrenie bude pozostávať z výkonových testov, ktorých cieľom je posúdenie predpokladov na zvládnutie štúdia. Časový rozsah 90 minút. Maximálny počet získaných bodov → 60. Uchádzač vyhovie, ak získa viac ako 10 bodov (vrátane).

Previerka ovládania štátneho jazyka má dve časti:

 • diktát so zameraním na preverenie úrovne ovládania základov slovenského pravopisu. Maximálny počet  získaných bodov → 20;  
 • kompozícia, ktorej cieľom je overiť schopnosť stručne, jasne a výstižne vyjadriť  slovami vlastné  myšlienky a zostaviť súvislý jazykový text, pri zachovaní slohového útvaru, dodržaní kompozície, štylizácie, ako aj celkovej úrovne a úpravy textu. Uchádzač má možnosť výberu jednej z  troch tém, ktoré reagujú na aktuálne spoločenské dianie. Maximálny počet získaných bodov → 20.

Na previerke ovládania štátneho jazyka môže uchádzač získať celkovo 40 bodov. Uchádzač vyhovie, ak získa viac ako 10 bodov (vrátane).

Previerka fyzickej zdatnosti:

Muži:                                                            

 • zhyby na hrazde                                           
 • ľah – sed za 2 minúty                                   
 • beh na 100 metrov                                        
 • 12 minút vytrvalostný beh                            
 • plávanie na 100 metrov                              

Ženy:                                                            

 • výdrž v zhybe na hrazde                                           
 • ľah – sed za 2 minúty                                   
 • beh na 50 metrov                                        
 • 12 minút vytrvalostný beh                            
 • plávanie na 100 metrov   

Za individuálne výkony v jednotlivých disciplínach sa prideľujú uchádzačom body podľa tabuliek. Na previerke fyzickej zdatnosti môže uchádzač získať celkovo 50 bodov. 

Uchádzač vyhovie, ak absolvuje všetky disciplíny a získa minimálne 1 bod z každej disciplíny okrem plávania, ktoré ale musí absolvovať. Metodika vykonávania a správnosť cvikov je určená v školskom vzdelávacom programe a bude taktiež uchádzačom vysvetlená, prípadne predvedená v deň konania prijímacej skúšky.

Dôležité informácie

 • Štúdium je bezplatné. Žiakom bude v stredných odborných školách Policajného zboru zabezpečené bezplatné ubytovanie a  bezplatná celodenná strava v dňoch školského vyučovania.
  So žiakom, ktorý využije možnosť bezplatného stravovania alebo ubytovania,  bude uzavretá zmluva podľa osobitného predpisu o náhrade skutočných nákladov vynaložených ministerstvom vnútra na jeho ubytovanie a stravovanie. 
  Predmetná zmluva konkretizuje práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane možnosti upustenia od plnenia záväzku zo strany žiaka.
 • Štát počas štúdia prispieva na výchovu a výživu žiaka vo forme prídavku na dieťa.
 • Žiak má štátom hradené zdravotné a sociálne poistenie.
 • Žiak si poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri štúdiu hradí sám.

 Doplňujúce informácie

 • Štúdium v rozsahu 2 rokov je rozdelené na dva ročníky. 
 • Týždenný rozsah výučby bude minimálne 30 vyučovacích hodín zaradených spravidla v dopoludňajších hodinách od pondelka do piatku, mimo dní, na ktoré pripadnú štátne sviatky a dni pracovného pokoja, a mimo termínov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako školské prázdniny.
 • Žiaci sa budú na vyučovaní  zúčastňovať v určenom odeve, ktorý  je primeraný významu štúdia v strednej odbornej škole Policajného zboru.
 • Od žiaka sa bude vyžadovať náležitá úprava zovňajšku, bez  neprimeranej a výstrednej úpravy.
 • Žiaci sa budú riadiť  školským poriadkom, rezortnými  internými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Na žiakov budú počas štúdia kladené zvýšené nároky, preto je  nevyhnutným predpokladom jeho úspešného zvládnutia  výborná  fyzická,  zdravotná a duševná spôsobilosť.  
  Neoddeliteľnou súčasťou  je  rešpektovanie  požiadaviek na disciplinovanosť a sebaovládanie.

Kontakty

e-mail: TA.13G4@TDJDAFA@                                                            e-mail: TA.13G4@YTAFA@