Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Poradný orgán splnomocnenca pre oblasť MNO

Poradný orgán splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity preoblasť Mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán MNO“) sa riadi štatútom) a predstavuje poradný orgán splnomocnenca na zabezpečenie úloh súvisiacich s plnením Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, a na zabezpečenie implementácie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z príslušných medzinárodných zmlúv upravujúcich základné práva a slobody, vydaných odporúčaní na základe týchto zmlúv, ako aj legislatívnych a nelegislatívnych právnych aktov Európskej únie na úseku integrácie Rómov. Cieľom poradného orgánu MNO je podporiť participatívny prístup k integrácii prostredníctvom zmysluplného zapojenia mimovládnych a neziskových organizácií do tvorby, vykonávania, monitorovania a vykazovania opatrení zameraných na Rómov.

Prvé zasadnutie sa konalo dňa 14. decembra 2017, kde bola hlavnou témou informácia o predprimárnom vzdelávaní marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj „MRK“). Ďalšie stretnutie sa konalo začiatkom roka 2018.