Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

Posilnenie národných a regionálnych rómskych platforiem a posilnenie postavenia regionálnych a miestnych zainteresovaných strán

Tematická pracovná skupina pre monitorovanie a hodnotenie stratégie

Stretnutia tematickej pracovnej skupiny pre monitorovanie a hodnotenie stratégie, ktorá bude hodnotiť monitorovacie procesy stratégie a jej akčných plánov, ako monitorovacej správy stratégie, interné a externé hodnotenia a usmerňovacie dokumenty zamerané na procesy monitorovania. Finalizácia a monitorovanie novej Stratégiu pre rovnosť, začlenenie a participáciu Rómov do roku 2030 a jej akčných plánov. Bude tiež zdieľať informácie s občianskou spoločnosťou a regionálnymi orgánmi o monitorovacích procesoch, zhromažďovať informácie, odporúčania a zaoberať sa monitorovaním jednotlivých ministerstiev. Počas realizácie projektu sa tematická pracovná skupina stretne trikrát. Členstvo v pracovnej skupine je stále. Je tu spolu 45 členov - zástupcovia Úradu splnomocnenca, samosprávnych krajov, Združenia miest a obcí Slovenska, Štatistického úradu SR, mimovládnych organizácií, príslušných ministerstiev zodpovedných za implementáciu Stratégie, zástupcov Poradného orgánu splnomocnenkyne pre oblasť mládeže a ďalších. Konzultácie so zainteresovanými stranami sú dôležitým nástrojom na zhromažďovanie informácií pre tvorbu politiky založenej na dôkazoch. Zaisťuje tiež väčšiu transparentnosť a legitimitu procesu tvorby politiky a prispieva k úspešnejšej implementácii politiky.

Posilnené regionálne rómske platformy

Posilnené regionálne rómske platformy sú stretnutia všetkých relevantných zainteresovaných strán zapojených do procesov implementácie a monitorovania politík integrácie Rómov, vrátane rómskych komunít, organizácií občianskej spoločnosti, vnútroštátnych orgánov, miestnych a regionálnych orgánov, pomáhajúcich odborníkov (terénni sociálni pracovníci, pedagogickí asistenti, komunitní pracovníci, zdravotnícki asistenti a policajní špecialisti), akademická obec, iniciatívy pre mládež a rómske ženy. Toto stretnutie bude zamerané na prioritné oblasti politík Stratégie a integrácie Rómov. Uskutoční sa 15 stretnutí (3 stretnutia ku každej z hlavných tém NRIS: zdravie, zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie, diskriminácia) v rôznych regiónoch. Niektoré zo stretnutí sa budú odohrávať online, v závislosti od pandemickej situácie s COVID-19.

 

Verejné diskusie o „Stratégii pre rovnosť, inklúziu a účasť Rómov do roku 2030“

Verejnej diskusie sa zúčastňujú zástupcovia vládnych inštitúcií a splnomocnenkyňa, ktorá bude stratégiu prezentovať občanom. Občania môžu zároveň do procesu aktívne vstupovať prostredníctvom otázok. Verejné diskusie sa uskutočnia v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, Rimavskej Sobote, Nitre a v Bratislave. Cieľom diskusií je predstaviť a vysvetliť Stratégiu a poskytnúť priestor na otázky týkajúce sa tejto stratégie.

Školenia a podpora miestnych a regionálnych zainteresovaných strán 

Na stretnutiach miestnych a regionálnych zainteresovaných strán v projekte v priebehu roku 2019 sme spoločne identifikovali potrebu rozvoja kompetencií v oblasti riadenia projektov, zapojenia a participácie komunity. Na základe týchto potrieb sme sa rozhodli usporiadať sériu regionálnych dlhodobých školení a podporných stretnutí pre zástupcov miestnych a regionálnych rómskych a prorómskych mimovládnych organizácií, zástupcov miestnych samospráv a vedúcich rómskych komunít. Plánujeme zorganizovať 3 školenia v 3 regiónoch.

  

Prieskum o viacnásobnej diskriminácii Rómov na Slovensku 

Zhromažďovanie údajov umožňuje tvorcom rozhodnutí a ďalším zainteresovaným stranám v oblasti antidiskriminácie a rovnakého zaobchádzania zamerať svoje úsilie na účinnú ochranu zraniteľných skupín jednotlivcov pred diskrimináciou. Absencia údajov o obzvlášť zraniteľných skupinách zviditeľňuje situáciu ľudí s prierezovou identitou, čo podporuje predpoklad, že nedochádza k diskriminácii. Ďalej to vytvára prekážku v rozvoji primeraných reakcií na viacnásobnú diskrimináciu. To sú dôvody, prečo sme sa rozhodli zahrnúť do projektu výskum viacnásobnej diskriminácie Rómov na Slovensku. Radi by sme vedeli nielen o rôznych prípadoch viacnásobnej diskriminácie, ale radi by sme poznali aj ich potreby, názory a pohľady na ich život a predstavili ich tvorcom politík.

eu emblem

Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020).  These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).