Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

 

 

- Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, v centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.

- Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obvodný úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.

- Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí obvodným úradom určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

- Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (viď. sadzobník úhrad).

- Obvodný úrad vybaví žiadosť o informáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných zákonom stanovených dôvodov môže obvodný úrad lehotu predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

- Ak nie je možné dodržať 8 dňovú lehotu, bezodkladne to oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.

- Ak obvodný úrad nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa, ak nie je známa, vydá do 8 dní od doručenia žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí. Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

- Obvodný úrad sprístupňuje informácie najmä:

- ústne

- nahliadnutím do spisu

- vyhotovením odpisu alebo výpisu

- odkopírovaním informácií na technický nosič dát

- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami

- telefonicky

- faxom

- poštou

- elektronickou poštou    

 

- Pri vybavovaní iných podaní obvodný úrad dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:

- v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,

- v ostatných prípadoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak rozhodne do 30 dní od začatia konania,

- vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,

- ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Ak obvodný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.  

 

- Pri vybavovaní sťažností obvodný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

- obvodný úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,

- ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže prednosta obvodného úradu alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Obvodný úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu. 

 

- Pri vybavovaní petícií obvodný úrad dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998  Z. z. a zákona č. 112/2010  Z. z. a to:

- obvodný úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,

- ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, obvodný úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.