Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Postup úradu

Slobodný prístup k informáciám  |  Sťažnosti  |  Petícia

Postup okresného úradu pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní.

 • Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa z nej formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, v centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.
 • Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.
 • Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po uplynutí určenej lehoty na doplnenie žiadosti, ak žiadateľ žiadosť nedoplní, úrad vec odloží bez vydania rozhodnutia.
 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií (§ 21 ods. 1 zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorými sú náklady na:  

- obstaranie technických nosičov  dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,

- vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,

- obstaranie obalu, a to najmä obálok,

- odoslanie informácií, a to najmä na poštovné (§1 vyhlášky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií)

 • Okresný úrad vybaví žiadosť o informáciu bezodkladne, ak ide o jednoduchú vec, inak do 8 pracovných dní od jej podania, pri závažných dôvodoch predĺži lehotu najviac však o 8 pracovných dní.
 • Ak nie je možné dodržať 8 -dňovú lehotu, bezodkladne to oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.
 • Ak úrad nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa, ak nie je známa, vydá do 8 pracovných dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.
 • Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.
 • Pri vybavovaní iných podaní povinná osoba dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to: 

- v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,
- v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne do 30 dní od začatia konania,
- vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,
- ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť odvolací orgán.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

 • ústne
 • nahliadnutím do spisu
 • vyhotoviť si odpis alebo výpis
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami
 • faxom
 • telefonicky
 • poštou
 • elektronickou poštou