Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Správne konania  |  Kontakty  |  Oznamy  |  Verejné vyhlášky  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie  |  Ochrana ovzdušia  |  Odpadové hospodárstvo  |  Štátna vodná správa  |  Tlačivá  |  Správne poplatky

Informácie pre verejnosť EIA/SEA

Informácie z procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností  (EIA) a strategických dokumentov (SEA) na životné prostredie  podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zverejnené v Informačnom systéme Posudzovanie vplyvov na životné prostredie  na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia

Tlačivá na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie

Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti (RTF, 51 kB)

Predloženie oznámenia o vypracovaní stragegického dokumentu/zmeny dokumentu na vykonanie zisťovacieho konania povinného hodnotenia (RTF, 53 kB)

Predloženie zámeru navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (RTF, 50 kB)

Predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (RTF, 50 kB)

Predloženie správy o hodnotení navrhovanej činnosti na vykonanie povinného hodnotenia (RTF, 50 kB)

Žiadosť o potvrdenie Prílohy číslo.... žiadosti o nenávratný finančný príspevok (RTF, 51 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)