Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Povodňový výcvik - Teplý Vrch 2018

Taktické cvičenia  |  Výcvik

Krajský povodňový výcvik v oblasti vodnej nádže Teplý Vrch

5.-7.november 2018

Ciele výcviku

Zvýšenie odbornej pripravenosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) Banskobystrického kraja  pri ovládaní a manévrovaní so záchrannými člnmi pri vykonávaní záchranných prác na vodnej hladine, odstraňovaní následkov úniku ropných produktov na vodnej ploche alebo vodnom toku a obsluhe prostriedkov povodňovej záchrannej služby. Cieľom výcviku je oboznámenie sa príslušníkov s technickými prostriedkami povodňovej záchrannej služby určenými na zachytávanie a následnú likvidáciu ropných produktov z vodnej hladiny. Ďalším cieľom výcviku je nácvik spolupráce so správcom vodného toku a s možnosťou využitia jeho technických prostriedkov povodňovej záchrannej služby zabezpečených z projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“ (ďalej len „APO“).

 

Spôsob vykonania výcviku

Výcviku sa v dňoch 5. až 7. novembra 2018 zúčastnili príslušníci zmenovej služby jednotlivých Okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja zaradený do povodňových družstiev, ktorí budú plniť jednotlivé disciplíny povodňovej záchrannej služby (ďalej len „disciplíny PZS“) na vodnej ploche Vodného diela Teplý Vrch a na určených miestach v jej okolí. Povodňové družstvo tvorí 6 príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom. Členmi povodňového družstva musia byť najmenej dvaja vodcovia malého plavidla
s platným povolením na vedenie služobných plavidiel. V povodňových družstvách jednotlivých okresných riaditeľstiev by mali byť zaradení príslušníci zo všetkých troch pracovných zmien. Výcviku sa ako koordinátori zúčastnili príslušníci s rovnomerne rozvrhnutým služobným časom, ktorí plnia úlohy na úseku povodňovej záchrannej služby na jednotlivých okresných riaditeľstvách HaZZ Banskobystrického kraja.

Postup plnenia jednotlivých disciplín PZS

Hlavný dôraz pri plnení disciplín bol zameraný na preverovanie zručnosti a súčinnosť členov družstva PZS pri vykonávaní záchranných prác na vodnej hladine, schopnosť ovládať a manévrovať so záchranným člnom, použití materiálno-technických prostriedkov určených na zachytávanie a následnú likvidáciu ropných  produktov z vodnej hladiny a vodného toku. Zároveň bola precvičená súčinnosť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a zamestnancov SVP, š.p. pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti na vodných tokoch.

 Popis jednotlivých disciplín podľa stanovísk

 Stanovisko č. 1 – Únik ropných produktov na vodnej hladine

Pri plnení tejto disciplíny príslušníci precvičovali zachytávanie úniku ropných produktov z poškodenej lode na vodnej hladine, za použitia nafukovacích norných stien s využitím raftových člnov UZC 440. Príslušníci pri nácviku využívali dostupné prostriedky povodňovej záchrannej služby určené na likvidáciu ropných produktov z vodnej hladiny.

Stanovisko č. 2 – Únik ropných produktov do vodného toku

 Pri plnení tejto disciplíny bol vykonaný nácvik likvidácie a zachytávanie úniku ropných produktov do vodného toku (na tečúcej vode), s využitím nafukovacích norných stien v spolupráci s SVP, š.p. a využitím suchých protipovodňových oblekov. Činnosť bola vykonávaná v povodňových záchranných oblekoch. 

 Stanovisko č. 3 – Únik ropných produktov na vodnej hladine

Pri plnení tejto disciplíny príslušníci precvičovali zachytávanie úniku ropných produktov na vodnej hladine, za použitia pevných norných stien s využitím člnov s nízkym ponorom MARINE 17HD.                                                                                               

Stanovisko č. 4 – Odčerpávanie ropných produktov z vodnej hladiny

Pri plnení tejto disciplíny si príslušníci precvičili možnosti odčerpávania zachytených uniknutých ropných produktov z vodnej hladiny. Na odčerpávanie a likvidáciu boli využité čerpadlá  na prívese, čerpadlo na odčerpávanie ropných produktov, separátor ropných produktov a materiálno-technické prostriedky vo výbave ISO C kontajnera.

mjr. Ing. Erik Piater

DSCN3423
DSCN3423
DSCN7485
DSCN7485
DSCN7503
DSCN7503
DSCN7529
DSCN7529
DSCN7535
DSCN7535
DSCN7539
DSCN7539
IMG_20181105_100915
IMG_20181105_100915
IMG_20181105_101618
IMG_20181105_101618
IMG_20181105_105823
IMG_20181105_105823