Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Lukavica

Základné údaje

Katastrálne územie

Lukavica

Názov projektu

PPÚ Lukavica

Výmera katastrálneho územia

516,7 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

369,6 ha

Zhotoviteľ PÚ

Geopoz s.r.o., Rudlovská 2, 974 01 Banská Bystrica

Vedúci projektu

Ing. Martina Krajčiová

Dátum začatia

01.07.2003

Dátum ukončenia

23.05.2008

 

Evidenčná karta PPÚ

  

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.08.2003

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

30.11.2003

Účelové mapovanie polohopisu

31.05.2004

Účelové mapovanie výškopisu

31.08.2004

Register pôvodného stavu

31.08.2004

Ocenenie pozemkov

31.08.2004

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

31.08.2004

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

31.05.2005

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

31.05.2005

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

31.08.2005

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

10.08.2006

Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)

31.08.2007

Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení

31.08.2007

Plán prechodu na nové usporiadanie

31.05.2008

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu

31.05.2008

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.08.2007

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.08.2007

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

31.05.2008

Zrovnávacie zostavenie

31.05.2008

Atlas projektu pozemkových úprav

31.05.2008

 

Priebeh konania

Dátum

Akcia/Úkon

Popis

Dokumenty

01.07.2003

Rozhodnutie
o nariadení PÚ.

Rozhodnutie o nariadení
pozemkových úprav podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.
v znení nesk. predpisov.
Pozemkové úpravy nariadené
z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 330/1991 Zb. v znení nesk. predpisov. Rozhodnutie vydané dňa 01.07.2003.
Právoplatné dňa 29.07.2003.

Rozhodnutie
o nariadení PÚ

23.08.2004

Zverejnenie registra pôvodného stavu.

Register pôvodného stavu v k.ú. Lukavica – mimo zastavaného územia obce a lesného pôdneho fondu. Zverejnený bol verejnou vyhláškou v dňoch od 21.09.2004 do 06.10.2004 na Obecnom úrade v Lukavici a na úradnej tabuli OPÚ ZV. Každému známemu vlastníkovi bol doručený výpis z RPS. Výpis za nezistených vlastníkov bol doručený SPF. RPS bol schválený OPÚ ZV dňa 24.11.2004.

Schválenie RPS

27.08.2004

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PÚ.

VZFU boli zverejnené verejnou vyhláškou na Obecnom úrade v Lukavici a úradnej tabuli OPÚ ZV v dňoch 21.09.2004 - 06.10.2004. Dňa 24.11.2004 bolo OPÚ ZV vydané rozhodnutie o schválení VZFU. Právoplatné dňa 03.01.2005.

Rozhodnutie
o schválení VZFU

27.04.2005

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov.

ZUNP boli zverejnené na Obecnom úrade v Lukavici a na úradnej tabuli OPÚ ZV od 29.04.2005 do 16.05.2005. Zároveň boli ZUNP spolu so sprievodným listom doručené každému známemu vlastníkovi s návratkou na vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s predloženým textom ZUNP. Text ZUNP bol vyhotovený na základe odpovedí na otázky v dotazníku a po prerokovaní požiadaviek a návrhov vlastníkov na určenie nových pozemkov. S návrhom zásad súhlasili vlastníci vlastniaci 98,36% výmery obvodu PPÚ. Dňa 27.05.2005 OPÚ ZV vydal protokol ZUNP v zmysle podmienok uvedených v § 11 ods. 23 zákona č.330/1991 Zb.

Zverejnenie ZUNP

 

Vyhodnotenie návrhu ZUNP

17.05.2006

Zverejnenie registra nového stavu.

Projekt pozemkových úprav a rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu bol zverejnený od 26.05.2006 do 26.06.2006 na Obecnom úrade v Lukavici a úradnej tabuli OPÚ ZV. Každému známemu vlastníkovi bol doručený výpis z rozdeľovacieho plánu. Dňa 29.12.2006 bolo OPÚ ZV vydané rozhodnutie o schválení projektu PÚ podľa § 13 ods. 6. Rozhodnutie o schválení PPÚ bolo vyvesené od 08.01.2007 do 24.01.2007. Právoplatné 02.04.2007

Schválenie PPÚ

06.06.2007

Nariadenie vykonania projektu PÚ

Dňa 16.07.2007 bolo zverejnené v obci a na úradnej tabuli tunajšieho úradu nariadenie vykonania projektu PÚ podľa § 14 ods. 1 zákona. Súčasťou nariadenia je plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. Dňa 05.05.2008 bolo vydané rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.05.2008

Nariadenie
vykonania
PPÚ

 

Rozhodnutie
o schválení
vykonania

 

Dokumenty na stiahnutie:

1. Nariadenie pozemkových úprav v k. ú. Lukavica.pdf (PDF, 106 kB)   pdf, 105 kB, zverejnené 23.6.2015
2. Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ Lukavica.pdf (PDF, 100 kB)   pdf, 99 kB, zverejnené 23.6.2015
3. Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Lukavica.pdf (PDF, 101 kB)   pdf, 101 kB, zverejnené 23.6.2015
4. Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Lukavica.pdf (PDF, 77 kB)   pdf, 76 kB, zverejnené 23.6.2015
5. Protokol a vyhodnotení platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Lukavica.pdf (PDF, 80 kB)   pdf, 80 kB, zverejnené 23.6.2015
6. Schválenie PPÚ v k. ú. Lukavica.pdf (PDF, 105 kB)   pdf, 105 kB, zverejnené 23.6.2015
7. Nariadenie vykonania PPÚ v k. ú. Lukavica.pdf (PDF, 88 kB)   pdf, 87 kB, zverejnené 23.6.2015
Evidenčná karta PPÚ v k. ú. Lukavica.pdf (PDF, 76 kB)   pdf, 76 kB, zverejnené 23.6.2015