Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Budicka

Základné údaje

Katastrálne územie

Budička

Názov projektu

PPÚ Budička

Výmera katastrálneho územia

181 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

118 ha

Zhotoviteľ PÚ

GEODET spol. s r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen

Vedúci projektu

Angela Beňová

Dátum začatia

30.01.2004

Dátum ukončenia

14.05.2008

 

Evidenčná karta PPÚ

 

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.05.2004

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

31.08.2004

Účelové mapovanie polohopisu

31.08.2004

Účelové mapovanie výškopisu

31.08.2005

Register pôvodného stavu

30.06.2006

Ocenenie pozemkov

30.06.2006

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2006

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

30.06.2006

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2006

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

02.10.2006

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

04.04.2007

Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)

02.10.2006

Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení

02.10.2006

Plán prechodu na nové usporiadanie

03.10.2007

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu

03.10.2007

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

03.10.2007

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

03.10.2007

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

05.04.2008

Zrovnávacie zostavenie

05.04.2008

Atlas projektu pozemkových úprav

05.04.2008

 

 Priebeh konania

Dátum

Akcia/Úkon

Popis

Dokumenty

30.01.2004

Rozhodnutie
o nariadení PÚ.

Rozhodnutie o nariadení
pozemkových úprav podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení nesk. predpisov. Pozemkové úpravy nariadené z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 330/1991 Zb. v znení nesk. predpisov. Rozhodnutie vydané dňa 30.01.2004. Právoplatné dňa 17.02.2004.

Rozhodnutie
o nariadení PÚ

27.01.2006

Zverejnenie registra pôvodného stavu.

Register pôvodného stavu v k.ú. Budička – mimo zastavaného územia obce a lesného pôdneho fondu. Zverejnený bol verejnou vyhláškou v dňoch od 27.01.2006 do 01.03.2006 na Obecnom úrade v Tŕní a na úradnej tabuli OPÚ ZV. Každému známemu vlastníkovi bol doručený výpis z RPS. Výpis za nezistených vlastníkov bol doručený SPF. RPS bol schválený OPÚ ZV dňa 27.03.2006.

Schválenie RPS

09.05.2006

Zverejnenie všeobecných zásad
funkčného usporiadania územia v obvode PÚ.

VZFU boli zverejnené verejnou vyhláškou na Obecnom úrade v Tŕní a úradnej tabuli OPÚ ZV v dňoch 09.05.2006 - 24.05.2006 . Dňa 09.05.2006 bolo OPÚ ZV vydané rozhodnutie o schválení VZFU. Právoplatné 08.06.2006

Rozhodnutie
o schválení VZFU

07.04.2006

Zásady pre
umiestnenie nových pozemkov.

ZUNP boli zverejnené na Obecnom úrade v Tŕní a na úradnej tabuli OPÚ ZV od 07.04.2006 do 09.05.2006. Zároveň boli ZUNP spolu so sprievodným listom doručené každému známemu vlastníkovi s návratkou na vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s predloženým textom ZUNP. Text ZUNP bol vyhotovený na základe odpovedí na otázky v dotazníku a po prerokovaní požiadaviek a návrhov vlastníkov na určenie nových pozemkov. S návrhom zásad súhlasili vlastníci vlastniaci 85,85% výmery obvodu PPÚ. Dňa 15.06.2006 OPÚ ZV vydal protokol ZUNP v zmysle podmienok uvedených v § 11 ods. 23 zákona č.330/1991 Zb.

Zverejnenie ZUNP

 

Vyhodnotenie návrhu ZUNP

17.05.2006

Zverejnenie registra nového stavu.

Projekt pozemkových úprav a rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu bol zverejnený od 11.06.2007 do 26.06.2007 na Obecnom úrade v Tŕní a úradnej tabuli OPÚ ZV. Každému známemu vlastníkovi bol doručený výpis z rozdeľovacieho plánu. Dňa 06.06.2007 bolo OPÚ ZV vydané rozhodnutie o schválení projektu PÚ podľa § 13 ods. 6. Rozhodnutie o schválení PPÚ bolo vyvesené od 11.06.2007 do 26.06.2007. Nadobudlo právoplatnosť 26.07.2007

Schválenie PPÚ

27.07.2007

Nariadenie vykonania projektu PÚ

Dňa 27.07.2007-13.08.2007 bolo zverejnené v obci a na úradnej tabuli tunajšieho úradu nariadenie vykonania projektu PÚ podľa § 14 ods. 1 zákona. Súčasťou nariadenia je plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. Dňa 31.03.2008 bolo vydané rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2008

Nariadenie
vykonania
PPÚ

 

Rozhodnutie
o schválení
vykonania

 

Dokumenty na stiahnutie:

1. Nariadenie pozemkových úprav v k. ú. Budička.pdf   (PDF, 99 kB)  pdf, 99 kB, zverejnené 23.6.2015
2. Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ Budička.pdf (PDF, 98 kB)   pdf, 98 kB, zverejnené 23.6.2015
3. Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Budička.pdf (PDF, 100 kB)   pdf, 100 kB, zverejnené 23.6.2015
4. Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Budička.pdf (PDF, 88 kB)   pdf, 66 kB, zverejnené 23.6.2015
5. Protokol o vyhodnotení platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Budička.pdf  (PDF, 71 kB)  pdf, 71 kB, zverejnené 23.6.2015
6. Schválenie PPÚ v k. ú. Budička.pdf  (PDF, 88 kB)  pdf, 88 kB, zverejnené 23.6.2015
7. Nariadenie vykonania pozemkových úprav v k. ú. Budička.pdf (PDF, 78 kB)   pdf, 77 kB, zverejnené 23.6.2015
8. Schválenie vykonania PPÚ v k. ú. Budička.pdf  (PDF, 109 kB)  pdf, 109 kB, zverejnené 23.6.2015
Evidenčná karta PPÚ v k. ú. Budička.pdf  (PDF, 83 kB)  pdf, 83 kB, zverejnené 23.6.2015