Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Detvianska Huta

Základné údaje

Katastrálne územie

Detvianska Huta

Názov projektu

PPÚ Detvianska Huta

Výmera katastrálneho územia

1431 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

1339 ha

Zhotoviteľ PÚ

Meračská kancelária - Ing.Ján Šrámka, Študentská č.30, 960 01 Zvolen

Vedúci projektu

Ing. Michaela Pavelková

Dátum začatia

10.02.2005

Dátum ukončenia

 

Evidenčná karta

Monitorovacia správa

 

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

30.09.2009

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

30.06.2010

Účelové mapovanie polohopisu

31.05.2011

Účelové mapovanie výškopisu

30.11.2011

Ocenenie pozemkov

30.04.2012

Register pôvodného stavu

30.11.2012

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2013

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2013

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

30.04.2014

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

30.03.2015

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.03.2015

Zrovnávacie zostavenie

30.03.2015

Vykonanie projektu PÚ

30.03.2016

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.03.2016

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu

30.11.2016

Dokumenty na stiahnutie: