Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Dolny Tisovnik

Základné údaje

Katastrálne územie

Dolný Tisovník

Názov projektu

PPÚ Dolný Tisovník

Výmera katastrálneho územia

752 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

208 ha

Zhotoviteľ PÚ

Jarmila Englartová – GEOEX – geodetické práce a služby, Kukučinova č.5, 974 01 Banská Bystrica

Vedúci projektu

Ing. Nataša Greňová

Dátum začatia

30.01.2004

Dátum ukončenia

05.06.2008

 

Evidenčná karta PPÚ


Časový harmonogram
 

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.05.2004

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

31.08.2004

Účelové mapovanie polohopisu

31.05.2005

Účelové mapovanie výškopisu

30.09.2005

Register pôvodného stavu

30.06.2006

Ocenenie pozemkov

30.06.2006

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2006

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

30.06.2006

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2006

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

31.10.2006

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.05.2007

Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)

31.10.2006

Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení

31.10.2006

Plán prechodu na nové usporiadanie

31.10.2007

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu

31.10.2007

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.10.2007

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.10.2007

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

31.05.2008

Zrovnávacie zostavenie

31.05.2008

Atlas projektu pozemkových úprav

31.05.2008

 Dokumenty na stiahnutie:

1. Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Dolný Tisovník.pdf (PDF, 93 kB)   pdf, 92 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
2.1. Dotazník k projektu pozemkových úprav v k.ú. Dolný Tisovník.pdf (PDF, 71 kB)    pdf, 71 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
2.2. Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k PPÚ v k.ú. Dolný Tisovník - RPS.pdf (PDF, 62 kB)    pdf, 61 kB, zverejnené dňa 19.2.2016 
2.3. Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ k.ú. Dolný Tisovník.pdf (PDF, 83 kB)    pdf, 83 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
3.1. Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Dolný Tisovník.pdf (PDF, 62 kB)    pdf, 61 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
3.2. Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Dolný Tisovník.pdf (PDF, 87 kB)    pdf, 86 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
4. Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Dolný Tisovník.pdf (PDF, 144 kB)    pdf, 143 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
5. Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Dolný Tisovník.pdf (PDF, 82 kB)    pdf, 81 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
6.1. Nariadenie vykonania PPÚ v k.ú. Dolný Tisovník.pdf (PDF, 75 kB)    pdf, 75 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
6.2. Schválenie vykonania PPÚ v k.ú. Dolný Tisovník.pdf (PDF, 107 kB)    pdf, 107 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
6.3. Porovnanie pôvodného a nového stavu PPÚ v k.ú. Dolný Tisovník.pdf (PDF, 137 kB)    pdf, 137 kB, zverejnené dňa 19.2.2016
Evidenčná karta PPÚ v k.ú. Dolný Tisovník.pdf (PDF, 86 kB)    pdf, 86 kB, zverejnené dňa 19.2.2016