Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Dudince

Základné údaje

Katastrálne územie

Dudince

Názov projektu

PPÚ Dudince

Výmera katastrálneho územia

339 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

186 ha

Zhotoviteľ PÚ

Geopoz s.r.o., Rudlovská 2, 974 01 Banská Bystrica

Vedúci projektu

Vladimír Kaňka

Dátum začatia

30.01.2004

Dátum ukončenia

16.07.2008

 

Evidenčná karta PPÚ

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.05.2004

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

30.09.2004

Účelové mapovanie polohopisu

31.07.2005

Účelové mapovanie výškopisu

30.06.2006

Register pôvodného stavu

30.06.2006

Ocenenie pozemkov

30.06.2006

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2006

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

30.06.2006

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2006

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

30.11.2006

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.11.2007

Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení

30.11.2007

Plán prechodu na nové usporiadanie

31.05.2008

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu

31.05.2008

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.05.2008

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.05.2008

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

31.05.2008

Zrovnávacie zostavenie

31.05.2008

Atlas projektu pozemkových úprav

31.05.2008

 Dokumenty na stiahnutie:

1. Nariadenie pozemkových úprav v k. ú. Dudince.pdf (PDF, 106 kB)   pdf, 106 kB, zverejnené 17.2.2016

2.1. Oznámenie o zverejnení a doručení projektu pozemkových úprav v k.ú. Dudince.pdf (PDF, 79 kB)    pdf, 79 kB, zverejnené 17.2.2016

2.2. Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v k.ú. Dudince.pdf (PDF, 83 kB)    pdf, 83 kB, zverejnené 17.2.2016

2.3. Schválenie projektu pozemkových úprav v k. ú. Dudince.pdf (PDF, 78 kB)    pdf, 77 kB, zverejnené 17.2.2016

3.1. Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Dudince.pdf (PDF, 71 kB)    pdf, 70 kB, zverejnené 17.2.2016

3.2. Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Dudince.pdf (PDF, 171 kB)    pdf, 171 kB, zverejnené 17.2.2016

Evidenčná karta PPÚ k. ú. Dudince.pdf (PDF, 74 kB)    pdf, 74 kB, zverejnené 17.2.2016