Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Hajniky

Základné údaje

Katastrálne územie

Hájniky

Názov projektu

PPÚ Hájniky

Výmera katastrálneho územia

2561 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

679 ha

Zhotoviteľ PÚ

G.P.S. ZVOLEN, spol.s.r.o., V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen

Vedúci projektu

Ing. Eva Lyžičiarová

Dátum začatia

01.02.2005

Dátum ukončenia

02.08.2013

Evidenčná karta  

 

 

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.05.2005

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

30.11.2005

Účelové mapovanie polohopisu

30.06.2006

Vyhľadávanie sietí

30.11.2006

Účelové mapovanie výškopisu

31.08.2007

Ocenenie pozemkov

30.11.2007

Register pôvodného stavu

30.11.2007

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2008

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2008

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

30.06.2008

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

30.06.2008

Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)

30.06.2008

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu

30.06.2008

Aktualizácia obvodu PPÚ

30.06.2009

Aktualizácia RPS

30.06.2010

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.05.2011

Zrovnávacie zostavenie

30.05.2011

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

30.10.2011

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

30.06.2012

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

30.06.2012

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.10.2011

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

30.06.2013

 

Dokumenty na stiahnutie:

1.1. Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Hájniky (PDF, 110 kB)     zverejnené 8.2.2016
1.2. Dotazník o prerokovaní návrhov a požiadaviek vlastníkov (PDF, 100 kB)     zverejnené 8.2.2016
2.1. Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov k PPÚ Hájniky - RPS (PDF, 85 kB)     zverejnené 8.2.2016
2.2. Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ Hájniky (PDF, 101 kB)     zverejnené 8.2.2016
3.1. Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Hájniky (PDF, 78 kB)     zverejnené 8.2.2016
3.2. Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadnia územia PPÚ Hájniky (PDF, 107 kB)     zverejnené 8.2.2016
4.1. Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestneniu nových pozemkov PPÚ Hájniky (PDF, 78 kB)     zverejnené 8.2.2016
4.2. Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Hájniky (PDF, 148 kB)     zverejnené 8.2.2016
4.3. Protokol o vyhodnotení platnosti zásad pre umiestneniu nových pozemkov v PPÚ Hájniky (PDF, 81 kB)     zverejnené 8.2.2016
5. Fotodokumentácia aktualizácie obvodu PPÚ v k.ú. Hájniky (PDF, 681 kB)     zverejnené 8.2.2016
6. Monitoring PPÚ Hájniky (PDF, 107 kB)     zverejnené 8.2.2016
7. Oznámenie o zverejnení PPÚ v k.ú. Hájniky (PDF, 85 kB)     zverejnené 8.2.2016
8. Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Hájniky (PDF, 109 kB)     zverejnené 8.2.2016
9.1. Nariadenie vykonania PPÚ v k.ú. Hájniky (PDF, 91 kB)     zverejnené 8.2.2016
9.2. Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v k.ú. Hájniky (PDF, 78 kB)     zverejnené 8.2.2016
9.3. Fotodokumentácia plánu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Hájniky (PDF, 508 kB)     zverejnené 8.2.2016
10.1. Fotodokumentácia vytýčenia a označenia významných lomových bodov hraníc nových pozemkov PPÚ Hájniky (PDF, 609 kB)     zverejnené 8.2.2016
10.2. Fotodokumentácia vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov PPÚ Hájniky (PDF, 484 kB)     zverejnené 8.2.2016
11. Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v k.ú. Hájniky (PDF, 6 MB)     zverejnené 8.2.2016