Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Horne Sipice

Základné údaje

Katastrálne územie

Horné Šipice

Názov projektu

PPÚ Horné Šipice

Výmera katastrálneho územia

449,89 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

257,3 ha

Zhotoviteľ PÚ

LUSH s.r.o., Hlbiny 2, 960 01 Zvolen

Vedúci projektu

Ing. Martina Krajčiová

Dátum začatia

24.03.2005

Dátum ukončenia

27.04.2012

Evidenčná karta  

Monitorovacia správa

 
Časový harmonogram
  

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.05.2005

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

30.04.2006

Účelové mapovanie polohopisu

30.11.2006

Účelové mapovanie výškopisu

30.06.2007

Ocenenie pozemkov

30.06.2007

Register pôvodného stavu

30.06.2007

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2007

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2007

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

30.06.2008

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

30.06.2008

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.06.2008

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu

30.06.2008

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

30.06.2008

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie

30.06.2008

Aktualizácia obvodu PPÚ

31.10.2009

Aktualizácia RPS

31.10.2009

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na PP

31.10.2009

Zrovnávacie zostavenie

31.10.2009

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

30.06.2010

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.06.2010

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

30.04.2011

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

30.04.2011

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

30.03.2012

Dokumenty na stiahnutie:

1. Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 107 kB)    zverejnené 23.2.2016

2. Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 204 kB)    zverejnené 23.2.2016

3.1. Dotazník prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov PPÚ k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 98 kB)    zverejnené 23.2.2016

3.2. Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadnia územia PPÚ k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 84 kB)    zverejnené 23.2.2016

3.3. Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 87 kB)    zverejnené 23.2.2016

4.1. Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 1 MB)    zverejnené 23.2.2016

4.2. Protokol z vyhodnotenia zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Horné Šipice.pdf (PDF, 90 kB)    zverejnené 23.2.2016

5. Monitoring PPÚ k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 118 kB)    zverejnené 23.2.2016

5.1. Schválenie PPÚ Horné Šipice.pdf (PDF, 105 kB)    zverejnené 13.1.2017

6.1. Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 100 kB)    zverejnené 23.2.2016

6.2. Mapa užívacích pomerov v novom usporiadaní PPÚ k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 550 kB)    zverejnené 23.2.2016

7. Fotodokumentácia PPÚ k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 7 MB)    zverejnené 23.2.2016

8. Schválenie vykonania pozemkových úprav v k.ú. Horné Šipice.pdf (PDF, 108 kB)    zverejnené 23.2.2016

Evidenčná karta PPÚ Horné Šipice.pdf (PDF, 76 kB)    zverejnené 23.2.2016