Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Stozok

Základné údaje

Katastrálne územie

Stožok

Názov projektu

PPÚ Stožok

Výmera katastrálneho územia

895 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

633 ha

Zhotoviteľ PÚ

G.P.S. ZVOLEN, spol.s.r.o., V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen

Vedúci projektu

Ing.Liviana Selecká

Dátum začatia

08.07.2003

Dátum ukončenia

19.06.2012

Evidenčná karta  

 

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.08.2003

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

30.11.2003

Účelové mapovanie polohopisu

31.03.2004

Účelové mapovanie výškopisu

30.06.2004

Ocenenie pozemkov

30.04.2005

Register pôvodného stavu

31.08.2005

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

30.02.2006

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2006

Aktualizácia obvodu PPÚ

31.10.2006

Aktualizácia RPS

31.10.2006

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

31.10.2006

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

31.05.2007

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu

31.05.2007

Prieskumné práce

31.05.2007

Predbežné vytýčenie plánu verejných zariadení a opatrení

31.10.2007

Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení

31.10.2007

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.03.2010

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde

31.05.2008

Plán prechodu na nové usporiadanie

31.10.2009

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu

31.10.2009

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.10.2010

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.10.2011

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

31.05.2012

Zrovnávacie zostavenie

31.05.2012

 
Dokumenty na stiahnutie:
 
1. Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Stožok.pdf (PDF, 94 kB)    pdf, 94 kB, zverejnené dňa 23.2.2016
2. Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Stožok.pdf (PDF, 96 kB)     pdf, 96 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
3. Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ v k.ú. Stožok.pdf (PDF, 85 kB)     pdf, 85 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
4.1. Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Stožok.pdf (PDF, 155 kB)     pdf, 155 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
4.2. Protokol o vyhodnotení platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Stožok.pdf (PDF, 67 kB)     pdf, 67 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
5. Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Stožok.pdf  (PDF, 105 kB)    pdf, 105 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
6. Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v PPÚ k. ú. Stožok.pdf  (PDF, 78 kB)    pdf, 77 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
7. Monitoring PPÚ k.ú. Stožok.pdf (PDF, 96 kB)    pdf, 96 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
8. Fotodokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav k.ú. Stožok.pdf (PDF, 382 kB)     pdf, 382 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
9.1. Fotodokumentácia vytýčenia významných lomových bodov hraníc nových pozemkov PPÚ Stožok.jpg (JPG, 477 kB)     pdf, 477 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
9.2. Fotodokumentácia vytýčenia významných lomových bodov hraníc nových pozemkov PPÚ Stožok 2.jpg (JPG, 453 kB)     pdf, 452 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
9.3. Fotodokumentácia vytýčenia významných lomových bodov hraníc nových pozemkov PPÚ Stožok 3.jpg  (JPG, 610 kB)    pdf, 609 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
10.1. Fotodokumentácia podrobného vytýčenia a označenia lomových bodov hraníc nových pozemkov PPÚ Stožok (JPG, 328 kB)    pdf, 327 kB, zverejnené dňa 18.2.2016.jpg 
10.2. Fotodokumentácia podrobného vytýčenia a označenia lomových bodov hraníc nových pozemkov PPÚ Stožok 2.jpg (JPG, 140 kB)     pdf, 140 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
10.3. Fotodokumentácia podrobného vytýčenia a označenia lomových bodov hraníc nových pozemkov PPÚ Stožok 3.jpg (JPG, 169 kB)     pdf, 168 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
11. Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Stožok.pdf (PDF, 141 kB)     pdf, 140 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
Evidenčná karta PPÚ v k.ú. Stožok.pdf (PDF, 96 kB)     pdf, 96 kB, zverejnené dňa 18.2.2016
Propagačný materiál - výsledky pred a po PPÚ k.ú. Stožok.pdf (PDF, 2 MB)     pdf, 1747 kB, zverejnené dňa 18.2.2016