Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Sudince

Základné údaje

Katastrálne územie

Sudince

Názov projektu

PPÚ Sudince

Výmera katastrálneho územia

368 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

339,2 ha

Zhotoviteľ PÚ

G.P.S. Zvolen s.r.o., V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen

Vedúci projektu

Ing. Miloslav Naď

Dátum začatia

01.07.2003

Dátum ukončenia

31.07.2008

 

Evidenčná karta PPÚ

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.10.2003

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

30.11.2003

Účelové mapovanie polohopisu

30.06.2004

Účelové mapovanie výškopisu

31.10.2004

Register pôvodného stavu

30.06.2005

Ocenenie pozemkov

30.06.2005

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.06.2005

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

31.10.2005

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

31.10.2005

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

30.04.2006

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.08.2006

Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)

31.10.2006

Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení

31.10.2006

Plán prechodu na nové usporiadanie

31.07.2007

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu

31.07.2007

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.10.2007

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.10.2007

Rozdeľovací plán vo forme geomertického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

31.05.2008

Zrovnávacie zostavenie

31.05.2008

Atlas projektu pozemkových úprav

31.05.2008

Dokumenty na stiahnutie:

1. Nariadenie pozemkových úprav v k. ú. Sudince.pdf (PDF, 102 kB)    pdf, 101 kB, zverejnené 10.2.2016
2.1. Dotazník k prerokovaniu návrhov a požiadaviek vlastníkov v PPÚ Sudince.pdf (PDF, 67 kB)    pdf, 67 kB, zverejnené 10.2.2016
2.2. Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov k PPÚ k.ú. Sudince - RPS.pdf (PDF, 68 kB)    pdf, 67 kB, zverejnené 10.2.2016
2.3. Schválenie registra pôvodného stavu v PPÚ Sudince.pdf (PDF, 94 kB)    pdf, 94 kB, zverejnené 10.2.2016
3. Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v PPÚ k.ú. Sudince.pdf (PDF, 98 kB)    pdf, 98 kB, zverejnené 10.2.2016
4.1. Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre PPÚ k.ú. Sudince.pdf (PDF, 73 kB)    pdf, 72 kB, zverejnené 10.2.2016
4.2. Protokol o vyhodnotení zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre PPÚ k.ú. Sudince.pdf (PDF, 97 kB)    pdf, 97 kB, zverejnené 10.2.2016
5. Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Sudince.pdf (PDF, 100 kB)    pdf, 99 kB, zverejnené 10.2.2016
6.1. Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Sudince.pdf (PDF, 138 kB)    pdf, 138 kB, zverejnené 10.2.2016
6.2. Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Sudince.pdf (PDF, 112 kB)    pdf, 112 kB, zverejnené 10.2.2016
6.3. Oprava rozhodnutia PPÚ k.ú. Sudince.pdf (PDF, 80 kB)    pdf, 79 kB, zverejnené 10.2.2016
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Sudince.pdf (PDF, 76 kB)    pdf, 75 kB, zverejnené 10.2.2016