Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Pozemkový a lesný odbor

Uhríková Katarína, Ing.    
vedúca odboru    
Tel.č. : 044/55 188 11    
Email : katarina.uhrikova@minv.sk    
       
       
Mišurová Viera, Bc. Kramárová Gabriela, Ing.
reštitúcie, pozemkové úpravy reštitúcie, pozemkové úpravy
Tel.č. : 044/55 188 14 Tel.č. : 044/55 188 13
Email : viera.misurova@minv.sk Email : gabriela.kramarova@minv.sk
       
Hrablayová Eva, Bc. Bajdich Jozef, Ing.
záhradkové osady, registratúra ochrana PP
Tel.č. : 044/55 188 10 Tel.č. : 044/55 188 16
Email : eva.hrablayova@minv.sk Email : jozef.bajdich2@minv.sk
       
Švandová Libuša, Ing. Blahunka Jozef, Ing.
ochrana PP pozemkové úpravy, reštitúcie
Tel.č. : 044/55 188 17 Tel.č. : 044/55 188 15
Email : libusa.svandova@minv.sk Email : jozef.blahunka@minv.sk
       
Jurík Roman, Ing. Halko Ľubomír, Ing.
lesné hosp., evidencia LGIS lesné hosp., pozemkové spoloč.
Tel.č. : 044/56 241 47 Tel.č. : 044/55 188 61
Email : roman.jurik2@minv.sk Email : lubomir.halko@minv.sk
       
Eliášová Katarína, Ing. Kováč Dušan, Ing.
ochrana LP lesné hosp., poľovníctvo
Tel.č. : 044/55 188 61 Tel.č. : 044/55 188 60
Email : katarina.eliasova@minv.sk Email : dusan.kovac@minv.sk
       
Šebová Vladimíra, Ing.  
lesné hosp., Ochrana LP    
Tel.č. : 044/55 188 62    
Email : vladimira.sebova@minv.sk    

 

 

LEGISLATÍVA

 

 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MPSR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MPSR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MPRV SR 59/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii.
 • Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.
 • Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 • Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov