Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2021, utorok
 

Pracovné príležitosti

Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania) a  ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta).
Okresný úrad oznámenia  a ponuky na voľné pracovné miesta bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu TA.13G4@TGQ3Y1LYQ.KLY2FL@ . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

                                               Výberové konania     |       Voľné pracovné miesta  

Výberové konania

26.7.2021

Výberové konanie na miesto riaditeľa Materskej školy, Trnavská 2993/21 , 010 08 Žilina (PDF, 287 kB)

Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Svrčinovec č. 336 (PDF, 454 kB)

Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Mníchova Lehota (PDF, 601 kB)

21.7.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto (PDF, 168 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Námestie A. Bernoláka 378/7, Námestovo (PDF, 168 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín (PDF, 167 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš (PDF, 168 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok (PDF, 168 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina (PDF, 168 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin v celkovom pracovnom úväzku 0,15 (PDF, 167 kB)

15.7.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Bešeňovej 66, 034 83 Bešeňová (PDF, 299 kB)

7.7.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v obci Štrkovec (PDF, 842 kB)

6.7.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Jasenové č. 1, 013 19 Kľače (PDF, 228 kB)

30.6.2021

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19 (PDF, 152 kB)

28.6.2021

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v obci Štrkovec (PDF, 847 kB)

23.6.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš (PDF, 224 kB)

8.6.2021

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Ústredie 760, Oščadnica (PDF, 315 kB)

7.6.2021

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina (PDF, 300 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Párnici (PDF, 146 kB)

3.6.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Kotrčiná Lúčka (PDF, 268 kB)

2.6.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Krasňany (PDF, 389 kB)

1.6.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Nededzi, Za kaštieľom 136, 013 02 Nededza (PDF, 258 kB)

19.5.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Sedliacka Dubová (PDF, 395 kB)

17.5.2021

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľka Materskej školy, Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina (PDF, 288 kB)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľka Materskej školy, Námestie Janka Borodáča 7, 010 08  Žilina (PDF, 289 kB)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľka Materská škola, Ludrová 391, 034 71 Ludrová (PDF, 853 kB)

14.5.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy: Materská škola, Valaská Dubová 39, 036 96 Valaská Dubová (PDF, 170 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy: Materská škola, 034 95 Martinček 28 (PDF, 725 kB)

13.5.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Brezany č. 122 (PDF, 227 kB)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Malatiná, Malatiná č.70 (PDF, 307 kB)

6.5.2021

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová (PDF, 328 kB)

3.5.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina (PDF, 286 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Trnavská 2993/21 , 010 08 Žilina (PDF, 287 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto (PDF, 222 kB)Voľné pracovné miesta

27.7.2021

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín prijme do pracovného pomeru:
2 asistentov učiteľa  - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022, plný prac. úväzok
sociálneho pedagóga  - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022, plný prac. úväzok
školského psychológa  - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022, polovičný prac. úväzok

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .

Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- štruktúrovaný životopis,
- fotokópie dokladov o vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte do 2.8.2021 na adresu školy alebo mailom  na adresu  

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7
Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina – Budatín
alebo
e-mailom: TA.3GKSPH2AJ@3GKSPH2AJ@ 
 
Predpokladaný termín výberového konania je 4. 8. 2021


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín - pomocná sila v kuchyni (PDF, 367 kB)

26.7.2021

voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.09. 2021 do 31.08.2022 v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”.

Pedagogický  asistent učiteľa v materskej škole- 1  pracovné miesto
Úväzok: Plný
Dátum nástupu:
2. september  2021

Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení  neskorších predpisov a  Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov platnej od 15.1.2020) .
Zaradenie do pracovnej triedy jedna,  platovej triedy 4-6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 790,00€ v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, Priehradná 11, 036 01 Martin,
prípadne na e-mail:  4FQ.RGS4I@3GKLS4.S3PSLUYGLDA4SAJ@,  najneskôr do 30.07..2021.
Oslovení  budú pozvaní iba vybratí uchádzači, telefonicky


Základná škola s materskou školou, Kotešová 378 príjme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka v kombinácii s iným aprobačným predmetom.

Pracovný úväzok: 100 %
Termín nástupu: 24. 08. 2021
Požiadavky na uchádzača:
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť. 
Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.
Ďalšie požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom, profesijný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobným údajov zaslať elektronicky alebo poštou na adresu školy do  16. 08. 2021.

Kontaktné informácie:
4FQ.RGS4I@BNbS1FAYKFTAJ@


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:

1.     Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii geografia - informatika  na čiastočný úväzok  - 16 hodín týždenne s nástupom 25.08.2021.
Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.
2.     Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii dejepis – etická výchova  na čiastočný úväzok - 12 hodín týždenne s nástupom 25.08.2021.
Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 04.08.2021 na adresu školy
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: TA.JF1SJPFDSRFTA@4SD@

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 041/4334172


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Gymnázium Hlinská 29, 011 80 Žilina - školník/údržbár (PDF, 272 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Odborný zamestnanec v MŠ  - školský psychológ, sociálny pedagóg (PDF, 146 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ MŠ Rudina (PDF, 115 kB)


Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza prijme do pracovného pomeru:
- školského špeciálneho pedagóga - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022,
- školského psychológa  - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022,
- asistenta učiteľa  - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022.

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- štruktúrovaný životopis,
- fotokópie dokladov o vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo mailom  na adresu : TA.HPY.PDS1F1SRAGKASLAJ@FO3G@ do 09.08.2021


V zmysle § 84 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

1. učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie -  pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2022
2. učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie -  na zastupovanie počas materskej dovolenky

Termín nástupu: 30. august 2021
     
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14  Ľubeľa
kontakt:  0911 352 458
e-mail: TA.HPY.SRY2HRAJ@3G4PS@

Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Iné kritéria a požiadavky: Zaradenie do platovej triedy 4 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 738,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane                    
  osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť do 31. 7. 2021:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
- e-mailom na adresu: TA.HPY.SRY2HRAJ@3G4PS@

Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor


Riaditeľstvo Základnej školy  Rudina príjme na zástup počas dlhodobej PN do pracovného pomeru v školskom roku 2021/2022 na plný úväzok učiteľa I. stupňa základnej školy s nástupom od 25. augusta 2021.
Kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca,
Iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovedný prístup k práci,  komunikačné a organizačné schopnosti.
Platové podmienky:  Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov).
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte na adresu školy: ZŠ Rudina, Rudina 443, 023 31 alebo mailom: 4FQ.RGS4I@S3GPHLAJ@ , tel. kontakt: 0911991390. Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Ďurcová
Žiadosti posielajte do : 04.08. 2021 . Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor

15.7.2021

Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová  príjme do pracovného pomeru:
školského špeciálneho pedagóga pre MŠ  - pracovný pomer na dobu určitú  od 23.8.2021  do  31.8.2022,
pedagogického asistenta  pre MŠ - pracovný pomer na dobu určitú  od 23.8.2021  do  31.8.2022 ,
sociálneho pedagóga pre ZŠ  - pracovný pomer na dobu určitú  od         23.8.2021  do  31.8.2022,
asistenta učiteľa  pre ZŠ - pracovný pomer na dobu určitú  od 23.8.2021  do  31.8.2022.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- doklady o vzdelaní – fotokópie,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom  na adresu : 4FQ.RGS4I@S1FUQLYKA4AJ@  resp .poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Adama Františka Kollára, Školská 86, 013 06 Terchová  do  30.07.2021

9.7.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Základná škola, Ochodnica 19, 023 35 Ochodnica - učiteľ - Slovenský jazyk a literatúra - Anglický jazyk (PDF, 318 kB)

8.7.2021

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55 prijme od nového školského roka 2021/2022 do pracovného pomeru asistenta učiteľa, učiteľa matematiky a telesnej výchovy od 1.9.2021 - 31.8.2022.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: TA.4HLK3YQ@SURPAJ@  do 30.7.2021.
Telefonický kontakt: 0911936815, 0435894211


Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin v súlade §84  ods.1  zákona  č.138/2019  Z. z.  o  pedagogických zamestnancoch  a  odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Názov pracovnej pozície: Učiteľ/ka materskej školy
Rozsah pracovného úväzku: 100% úväzok s nástupom od 1. 9. 2021

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Iné kritéria a požiadavky: Zaradenie do platovej triedy 4 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 738,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail:  TA.FUYTA3GRFPAJ@SRFTA@  najneskôr do 23.7.2021
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.
Telefonický kontakt: 0910 800 250


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Špeciálna základná škola s materskou školou J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina - údržbár (PDF, 307 kB)

7.7.2021

Základná škola , Školská 790, 032 32 Východná   vypisuje výberové konanie na pozíciu:
Učiteľ II. stupňa základnej školy, aprobácia:  telesná a športová výchova.
Nástup do zamestnania je 1. septembra 2021.
Podmienky prijatia:
kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.
Platové podmienky: v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,

Ponúkame: učiteľský byt s výhľadom na Kriváň
Žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte na adresu školy: Základná škola, Školská 790, 032 32 Východná alebo elektronicky na e-mail: 4FQ.RGS4I@S3PFUQE1AJ@ , tel. kontakt: 044/5295203 do 6. augusta 2021.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Odborný zamestnanec v MŠ Sučany  - školský špeciálny pedagóg (PDF, 145 kB)    

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Materská škola Sučany, Hurbanova 10 - rodičovský asistent (PDF, 179 kB)

6.7.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Špeciálna základná škola s materskou školou J. Vojtaššáka 13 - asistent učiteľa (PDF, 309 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Špeciálna základná škola s materskou školou J. Vojtaššáka 13 - učiteľ špeciálnej základnej školy náboženskej výchovy (PDF, 314 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany - učiteľ - matematika, anglický jazyk (PDF, 430 kB)

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, príjme do pracovného pomeru :
 - učiteľa/ učiteľku 2. stupňa  s aprobáciou HUV + iný predmet, resp. trojkombinácia s nástupom od 23.8.2021.
Požadované kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30.7.2021 na adresu školy: ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
Kontaktná osoba: PaedDr. Janka Kamenská Halečková, riaditeľka školy,
e-mail: 4FQ.RGS4I@TGZSU.GKAFPSR4AJ@, 041/5078611, 0915792784


Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, príjme  :
upratovačku do školskej telocvične
Požiadavky na uchádzača:
- Zdravotná spôsobilosť
- Odborná spôsobilosť
Pracovný pomer: dohoda počas víkendov a prázdnin
hodinová sadzba v súlade so zaradením v príslušnej triede 1
Dátum nástupu : september 2021
Uchádzači o pracovné miesto doručia:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania
Požadované doklady posielajte do 30.7.2021 na adresu školy: ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
Kontaktná osoba: PaedDr. Janka Kamenská Halečková, riaditeľka školy,
e-mail: 4FQ.RGS4I@TGZSU.GKAFPSR4AJ@, 041/5078611, 0915792784

30.6.2021

Informácie o pracovnom mieste:
Pozícia: špeciálny pedagóg v CPPPaP
Nástup: 2.9.2021
Miesto výkonu práce: CPPPaP Liptovský Mikuláš Okoličianska 333 0310 4
Žiadosti posielať do 16.7.2021 na adresu : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 031 04, Okoličianska 333 alebo na 4FQ.4RDSDDDQ@S1FKZSLO@
Vzdelanie: podľa zákona  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky:
Požadované doklady zasielajte na zverejnenú e-mailovú adresu (4FQ.4RDSDDDQ@S1FKZSLO@) alebo poštou do 16.07.2021.
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania + motivačný list
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.
Trvanie pracovného pomeru: doba určitá
Kontaktné informácie CPPPaP Liptovský Mikuláš 031 04 Okoličianska 333 
Kontaktná osoba Mgr. Ivana Frajtová – 4FQ.4RDSDDDQ@S1FKZSLO@/ 044 552521


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Základná škola, Lietava - Školský špeciálny pedagóg (PDF, 203 kB)

28.6.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina - vedúca školskej jedálne (PDF, 513 kB)


Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok zamestnanca na pozíciu:
personalista-mzdový účtovník- pokladník.

Požiadavky na uchádzača – úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
Pracovný pomer: na 1 rok s možnosťou predĺženia Dátum nástupu : 1.8.2021, prípadne dohodou Pozícia vhodná pre absolventa : nie
Popis činnosti pracovného miesta :
     Komplexné zabezpečovanie mzdovej a personálnej agendy:
           samostatné spracovávanie miezd v mzdovom systéme Magma -výpočet miezd, náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, povinných odvodov do poisťovní, zrážkovej dane, preddavkov na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti,
           vykonávanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti,
           spracovávanie personálnej agendy, príprava pracovno-právnych dokumentov,
           oznamovacia povinnosť v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia
     Vedenie pokladne

Plat – od 800 € v závislosti od dĺžky praxe (v zmysle zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Žiadosť o prijatie do zamestnania a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite do 20.07. 2021 písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: TA.E2SJAA@SRFTA@


Riaditeľka Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica v zmysle § 6 Zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2021 na plný pracovný úväzok na pozíciu:
pomocná silu do výdajnej školskej jedálne pre výdaj stravy/ upratovačka

Požiadavky na uchádzača:
- Zdravotná spôsobilosť
- Odborná spôsobilosť

Pracovný pomer: na zástup počas dlhodobej PN

Dátum nástupu : 1.9.2021
Plat zamestnanca : platová trieda 1, stupeň  v závislosti od dĺžky započítanej praxe Uchádzači o pracovné miesto doručia:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu:
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: TA.E2SJAA@SRFTA@ do 19. 08. 2021

25.6.2021

Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64 - Vychovávateľ v školskom klube detí
 
 Ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pozíciu pedagogický zamestnanec:
 
a) názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
 
b) kategória pedagogického zamestnanca: vychovávateľ v školskom klube detí
 
c) kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch
a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca - vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 3 vyhlášky, 1. diel - Vychovávateľ v školách a školských zariadeniach.
 
d) zoznam vyžadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- motivačný list
- štruktúrovaný životopis
- doklady o ukončenom vzdelaní a praxi
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
 
e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- požadovaná prax: min. 10 rokov
- znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa
- flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie
 
f) ďalšie informácie:
- druh PPV: Pracovný pomer na dobu neurčitú
- ponúkaný plat - podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovv platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.
 
Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu TA.1FRHAAJ@ľYKGPSGL@ do 02.07.2021. Na osobný pohovor budú pozvaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači


Riaditeľstvo Základnej školy Rajecká Lesná, Záplotie 414, 013 15 Rajecká Lesná   vypisuje výberové konanie na pozíciu: Vychovávateľ v ŠKD

Nástup do zamestnania je 1. septembra 2021.
Podmienky prijatia:
kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca,
iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.
Platové podmienky: v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte na adresu školy: Základná škola Rajecká Lesná, Záplotie 414, 01315 Rajecká Lesná alebo elektronicky na e-mail 4FQ.RGS4I@S3AYRSTQYZSLAJ.RYKGPSGL@ , tel. kontakt: 041/5488124 do 16. júla 2021.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.


Riaditeľstvo Základnej školy Rajecká Lesná, Záplotie 414, 013 15 Rajecká Lesná   vypisuje výberové konanie na pozíciu:
Učiteľ II. stupňa základnej školy – aprobácie slovenský jazyk a literatúra, dejepis, matematika
Nástup do zamestnania je 1. septembra 2021.
Podmienky prijatia:
kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca,
Platové podmienky: v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte na adresu školy: Základná škola Rajecká Lesná, Záplotie 414, 01315 Rajecká Lesná alebo elektronicky na e-mail 4FQ.RGS4I@S3AYRSTQYZSLAJ.RYKGPSGL@ , tel. kontakt: 041/5488124 do 16. júla 2021.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.


Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374  príjme do pracovného pomeru:

školského špeciálneho pedagóga - pracovný pomer na dobu určitú  od 27.8.2021  do  31.8.2022

pedagogického asistenta  pre MŠ - pracovný pomer na dobu určitú  od 27.8.2021  do  31.8.2022
 
učiteľku pre primárne vzdelávanie - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022

učiteľa/učiteľku slovenského jazyka v kombinácii s občianskou náukou - pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2021  do  31.8.2022

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .

Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- doklady o vzdelaní – fotokópie
- doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície
 -čestné vyhlásenie o bezúhonnosti / odpis z registra trestov
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom  na adresu : 4FQ.RGS4I@S1FQG2SLSZ.S33S@  resp.poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, 023 01 Oščadnica  do  31.07.2021.
Po spracovaní žiadostí budú na pracovný pohovor pozvaní vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným  pracovným miestom.                                     

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

23.6.2021

Riaditeľstvo Elokovaného pracoviska, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42 ponúka voľné pracovné miesto: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie počas zastupovania MD s nástupom od 01.09.2021.

Kvalifikačné požiadavky v zmysle platnej legislatívy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Špeciálno-pedagogická kvalifikácia je výhodou.
Platobné podmienky podľa nariadenia vlády SR č. 388/2018 a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o
ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov poslať do 16. 07. 2021 na emailovú TA.TG34SZ-AT3GAJ@SRFTA@
Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.
Kontakt: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 033 01 Jamník č. 42, tel. č.: 044/5222 458, 044/5225343, 0944 268 065

18.6.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: SOŠ podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo - majster odbornej výchovy v študijnom odbore kozmetik (PDF, 465 kB)

17.6.2021

Základná škola s materskou školou Dunajov 235, 023 02 Dunajov

oznamuje voľné pracovné miesto:  Vedúca školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2021
Základné požiadavky:
- Stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania alebo v oblasti stravovania,
- osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
- prax v školstve vítaná,
- znalosť legislatívy, normovania a HCCP,
- organizačné schopnosti,
- komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť - schopnosť pracovať samostatne a zároveň riadiť prácu ostatných.
Platové podmienky: - v súlade s platnou legislatívou.
Úväzok: znížený úväzok
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou, alebo elektronickou formou na
adresu: Základná škola s materskou školou
Dunajov 235, 023 02
e-mail: TA.4HLK3YQ@1FZS3HPA4AJ@,  do 16.07.2021

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle
zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

14.6.2021

Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2021/2022 na plný úväzok učiteľa I. stupňa základnej školy s nástupom od 01. septembra 2021.
Podmienky prijatia:
kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca,
iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.
Platové podmienky: Zaradenie do platovej triedy 5 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte na adresu školy: Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka alebo elektronicky na e-mail: TA.HPY.STQHRKYGRAJ@3G4PS@ , tel. kontakt: 041/5688244.
Ukončenie výberového konania: 18. 06. 2021 do 12.00 hod.. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor


Riaditeľstvo Základnej školy Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2021/2022 na plný úväzok učiteľa II. stupňa základnej školy s aprobáciou fyzika a technika s nástupom od 01. septembra 2021.
Podmienky prijatia:
kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca,
iné požiadavky: bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti.
Platové podmienky: Zaradenie do platovej triedy 5 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte na adresu školy: Základná škola Lietavská Lúčka, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka alebo elektronicky na e-mail: TA.HPY.STQHRKYGRAJ@3G4PS@ , tel. kontakt: 041/5688244.
Ukončenie výberového konania: 23.06.2021 do 12.00 hod.. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor

10.6.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina - učiteľ odborných ekonomických predmetov (PDF, 208 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419, 032 15  Partizánska Ľupča - učiteľ materskej školy (PDF, 348 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419, 032 15  Partizánska Ľupča - upratovačka (PDF, 417 kB)


Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, príjme do pracovného pomeru :
 - učiteľa/ učiteľku pre 1.stupeň ZŠ,
asistenta učiteľa  pre žiakov 2. stupňa so zdravotným znevýhodnením
   s nástupom od 1.9.2021.
Požadované kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30.6.2021 na adresu školy: ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
Kontaktná osoba: PaedDr. Janka Kamenská Halečková, riaditeľka školy,
e-mail: 4FQ.RGS4I@TGZSU.GKAFPSR4AJ@, 041/5078611, 0915792784


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Babín, Babín 37, 029 52  v súvislosti s voľným pracovným miestom oznamuje:
Pracovná pozícia: učiteľ druhého stupňa základnej školy - aprobácia:  anglický jazyk, telesná a športová výchova,
 termín nástupu: od 01.09.2021 na zastupovanie počas RD, skúšobná doba: 3 mesiace, druh pracovného úväzku: 100%,
 miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Babín 37.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti :
a) kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch
b) bezúhonnosť Zákon č. 138/2019,
c) zdravotná spôsobilosť Zákon č. 138/2019,
d) ovládanie štátneho jazyka Zákon č. 138/2019,
e) stupeň vzdelania Zákon č. 138/2019.
 
Žiadosti o zamestnanie je potrebné zaslať elektronicky na 4FQ.RGS4I@3G2S2A4AJ@, alebo poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Babín 37, 029 52 do 16.06.2021

8.6.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín - psychológ (PDF, 459 kB)

7.6.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina - učiteľ druhého stupňa základnej školy - informatika (PDF, 626 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Materská škola, Nábrežie 4.apríla 1986/20,031 01 Liptovský Mikuláš - asistent učiteľa (PDF, 369 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Materská škola, Nábrežie 4.apríla 1986/20,031 01 Liptovský Mikuláš - učiteľ materskej školy (PDF, 372 kB)


Oznam o voľnom pracovnom mieste: Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina - majster odbornej výchovy učebného odboru inštalatér (PDF, 414 kB)


Oznam o voľnom pracovnom mieste: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica  - majster odbornej výchovy pre učebný odbor kaderník (PDF, 257 kB)

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica  - učiteľ/učiteľka odborných  predmetov pre učebný odbor kaderník (PDF, 256 kB)


Základná škola Hany Zelinovej Vrútky, príjme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku pre 1.stupeň ZŠ,  na dobu určitú, s nástupom od 1.9.2021.
Požadované kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 25.6.2021 na adresu školy: ZŠ, H. Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Procházková, riaditeľka školy,
e-mail: 4FQ.RGS4I@ZY1F3GRYJUAJ@, tel. číslo: 043/428 41 19, 043/428 21 04


Základná škola Hany Zelinovej Vrútky, príjme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku pre 2.stupeň ZŠ, predmet INF, MAT, prípadne FYZ,  na zástup MD a RD, s nástupom od  októbra 2021.
Požadované kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 25.6.2021 na adresu školy: ZŠ, H. Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Procházková, riaditeľka školy,
e-mail: 4FQ.RGS4I@ZY1F3GRYJUAJ@, tel. číslo: 043/428 41 19, 043/428 21 04

2.6.2021

Učiteľ primárneho vzdelávania
        Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa primárneho vzdelávania s nástupom od 30. augusta 2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – plat v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa primárneho vzdelávania v 1. – 4. ročníku.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 8.6.2021 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: TA.S3FLPH4AJ@RYKGPSGL@, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.
Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.

Školský špeciálny pedagóg/pedagogický asistent
        Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto školského špeciálneho pedagóga/pedagogického asistenta (jedno pracovné miesto – delený úväzok) s nástupom od 30. augusta 2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 (školský špeciálny pedagóg) v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – plat v rozsahu 976,50 – 1336 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, zaradenie do platovej triedy 4 – 6 (pedagogický asistent) v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – plat v rozsahu 738,50 – 915 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe. 
Charakteristika pracovného miesta školského špeciálneho pedagóga: odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického poradenstva a intervencie žiakom s vývinovými poruchami a žiakom zdravotne oslabeným.
Charakteristika pracovného miesta pedagogického asistenta: pomoc v činnostiach žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 8.6.2021 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: TA.S3FLPH4AJ@RYKGPSGL@, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.
Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady

1.6.2021

Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin v súlade §84  ods.1  zákona  č.138/2019  Z. z.  o  pedagogických zamestnancoch  a  odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Názov pracovnej pozície
Vychovávateľ v školskom klube detí v kombinácií s asistentom učiteľa.
Rozsah pracovného úväzku
100% úväzok
Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31. 8. 2022 s možným predĺžením na dobu neurčitú.
Kvalifikačné požiadavky
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Iné kritéria a požiadavky
Zaradenie do platovej triedy 5 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 817,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail:  TA.FUYTA3GRFPAJ@SRFTA@  najneskôr do 13.6.2021
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky


Pozícia:  učiteľ pre primárne vzdelávanie
Úväzok: 50%
Dátum nástupu:1.09.2021
Požiadavky: Základná škola s materskou školou Dunajov 235,023 02 príjme do pracovného pomeru od 01.09. 2021 na voľné pracovné miesto
kategória zamestnanca :
• učiteľ pre primárne vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk
kvalifikačné predpoklady :
• splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru
zoznam požadovaných dokladov :
• žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
iné požiadavky
• požadované doklady doručiť osobne, poštou alebo na e-mail do 31.07.2021
podmienky pre voľné pracovné miesto:
• pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas materskej dovolenky
rozsah úväzku: 50%
Platové podmienky : v zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.
Kontakt :
e-mail: TA.4HLK3YQ@1FZS3HPA4AJ@
tel.č. 041/ 4385 155


Oznam o voľnom pracovnom mieste: Špeciálna základná škola s materskou školou J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina - učiteľ predprimárneho vzdelávania na zástup MD (PDF, 313 kB)

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Špeciálna základná škola s materskou školou J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina - asistent učiteľa (PDF, 309 kB)

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Špeciálna základná škola s materskou školou J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina - špeciálny pedagóg v centre špeciálno-pedagogického poradenstva (PDF, 311 kB)


Obec Zákopčie príjme do pracovného pomeru na zastupovanie počas PN v období od 01-06.2021 – 01.07.2021 učiteľku v materskej škole.

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o prijatie do zamestnania
-štruktúrovaný životopis
-doklady o ukončenom vzdelaní
-súhlas so spracovaním údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.
Žiadosti posielajte na  adresu:       MŠ Zákopčie č. 888, 023 11


Špeciálna základná škola v Martine, P.Mudroňa 46, od školského roku 2021/2022 prijme do pracovného pomeru pedagogických zamestnancov :
- učiteľa
- asistentov učiteľa  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením .
Požadované doklady : žiadosť o zamestnanie, profesijný  životopis, kontaktné tel.číslo.
Vybraných uchádzačov pozveme na pracovný pohovor.
Termín doručenia dokladov : do 14.júna 2021 na adresu školy osobne, poštou alebo elektronicky na adresu : TA.K4JDA@K4JDA@

26.5.2021

Riaditeľstvo ZŠ s  MŠ Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš ,   príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2021/22 s nástupom od 1. septembra  2021 na plný pracovný úväzok učiteľa matematiky s možnosťou kombinácie fyzika, chémia.
Kvalifikačné predpoklady:  vyplývajúce z č. Vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
doklady o ukončenom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu zariadenia  4FQ.RGS4I@4R4YPAJ.S1FQG31SD@  do 15. júna  2021

25.5.2021

Obec Turie príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2021/2022 učiteľa/ku na plný úväzok do Materskej školy v Turí s nástupom od 01. 09. 2021.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).
Zaradenie do platovej triedy 5 - 7 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom  a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu:

Obec Turie, Turie 214, 013 12  Turie prípadne na email:  info©obecturie.sk do 14. 06. 2021


Oznam o voľnom pracovnom mieste: Základná škola Lietava 216 - Učiteľ/ka 1. stupeň (PDF, 204 kB)

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Dolný Štál - Učiteľ/ka hudobného odboru (PDF, 343 kB)

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Konzervatórium J.M.Hurbana 48, Žilina - Učiteľ odborných predmetov (PDF, 632 kB)


Diagnostické centrum Skalka 36, Lietavská Lúčka 013 11 príjme do pracovného pomoeru v školskom roku 2021/22 s nástupom od 1. septembra  2021 na plný úväzok učiteľa.
Kvalifikačné predpoklady:  vyplývajúce z č. Vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
doklady o ukončenom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu zariadenia TA.RRQP@RRQP@ do 31. mája 2021


Základná škola s materskou školou, Hlboké nad Váhom 124
prijme do pracovného pomeru v školskom  roku 2021/22 s nástupom od 1. septembra  2021 na plný úväzok učiteľa I. stupňa základnej školy.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 915,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, Hlboké nad Váhom 124 prípadne na email:  zsmshlboke©zoznam.sk najneskôr do 04.06. 2021.
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Bielková, riaditeľka školy, telefónne čís.: 0940 177 472
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.

20.5.2021

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina - majster odbornej výchovy so zameraním na zdravotné inštalácie a vykurovanie (PDF, 203 kB)


Riaditeľstvo Základnej školy, Milošová u Prívary 477, 022 01 Čadca  prijme:
Učiteľ pre primárne vzdelávanie – na dobu určitú - na znížený úväzok - 12 hodín s nástupom od 2. septembra 2021.

 Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,

 • štruktúrovaný životopis,

 • doklady o ukončenom vzdelaní,

 • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 Požadované doklady zasielajte na adresu školy do 04.06.2021

Základná škola, Milošová u Prívary 477, 022 01 Čadca,

alebo email: 4FQ.RGS4I@ELS1GLDAJ@

 Kontaktná osoba: PhDr.Miroslava Habčáková Samsonová, riaditeľka školy, tel. č. 0905966083

13.5.2021

Základná škola Lipová 2, Rajec príjme do pracovného pomeru  - učiteľ/ka ZŠ 2. stupeň – slovenský jazyk a literatúra.
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1.9.2021
Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ponúkaný plat podľa zákona 138/2019, vzdelania a počtu rokov praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy do 31.5.2021:
Základná škola , Lipová 2, 015 01 Rajec
Kontaktná osoba: PaedDr. Marian Paprskár, telef.0903 881 325, 041 542 2173, TA.4HLK3YQ@RYKGPSGLvS1FDGR@

11.5.2021

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Základna škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina - učiteľ prvého stupňa základnej školy (PDF, 626 kB)

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Základna škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina - vychovávateľ v školskom klube detí (PDF, 643 kB)


ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná č.105,013 11 Lietavská Svinná - Babkov
prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie na pozíciu zástupkyne RŠ pre MŠ.

Termín nástupu : 1.9.2021(resp. skôr, podľa dohody)
Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:
1) odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
2) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v predškolskom zariadení
3) komunikatívnosť uchádzača, jeho schopnosť samostatne riešiť problémové situácie a rozhodovať vo veciach v zmysle náplne práce zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ
4) bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5) zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• kópie dokladov o vzdelaní – požadovaná 1. Atestácia
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte na hore uvedenú adresu školy, resp.
e-mailovú adresu : 4FQ.RGS4I@S1FLSG3AZS4.SPS@ do 6.6.2021 . Uchádzačov budeme kontaktovať telefonicky po uzavretí žiadostí.
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Majsniarová tel. číslo: 0910 951 380, 041/5688633

10.5.2021

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina - učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov (PDF, 226 kB)


Diagnostické centrum Skalka 36, Lietavská Lúčka 013 11 príjme do pracovného pomoeru v školskom roku 2021/22 s nástupom od 1. septembra  2021 na plný úväzok učiteľa - špeciálneho pedagóga.

Kvalifikačné predpoklady:  vyplývajúce z č. Vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

Vyžaduje sa splnenie kvalifikačného predpokladu vzdelania – špeciálna pedagogika.

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
doklady o ukončenom vzdelaní,
čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
zdravotná spôsobilosť,
súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu zariadenia TA.RRQP@RRQP@ do 31. mája 2021

6.5.2021

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, 034 91 Ľubochňa - voľná pracovná pozícia - Ekonóm/ka - účtovník/čka (PDF, 288 kB)

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, 034 91 Ľubochňa - voľná pracovná pozícia - učiteľ matematiky a fyziky (PDF, 294 kB)


Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2,  Martin prijme do pracovného pomeru v školskom  roku 2021/22 s nástupom od 1. septembra  2021 na plný úväzok učiteľa I. stupňa   základnej školy.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 915,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail:  TA.FUYTA3GRFPAJ@SRFTA@  najneskôr do 21. 5. 2021.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.


Základná škola Belá-Dulice príjme do pracovného pomeru  - učiteľ/ka ZŠ 2. stupeň - matematika, informatika, hudobná výchova.
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1.9.2021
Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ponúkaný plat podľa zákona 138/2019, vzdelania a počtu rokov praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy
Základná škola Belá-Dulice 84, 038 11 Belá-Dulice
Kontaktná osoba: PaedDr. Martina Pálešová, telef.0907185925, 043 4297281, 4FQ.RGS4I@YQGRHPSRY2AJ@

3.5.2021

Riaditeľka Spojenej školy internátnej  Mičurova 364/1 Bytča zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pre školský rok 2021/2022 na pozície:

• učiteľ v špeciálnej materskej škole,
• učiteľ v špeciálnej základnej škole,
• vychovávateľ.


Kvalifikačné predpoklady:  vyplývajúce z č. Vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca. Vyžaduje sa splnenie kvalifikačného predpokladu vzdelania – špeciálna pedagogika.
Požiadavky na zamestnancov: organizačné schopnosti v rámci triedy/skupiny detí, samostatnosť, zodpovednosť, zručnosť, ovládanie práce na PC,  flexibilita, vzťah k práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením, zvládanie záťažových situácii pri  práci s deťmi s autizmom a viacnásobným zdravotným znevýhodnením.
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
doklady o ukončenom vzdelaní,
čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
zdravotná spôsobilosť,
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Nástup: k  01.09.2021

Platové podmienky:  V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.
Žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu školy  TA.SQKE2GAJA@S1FTZSLHP@  do 21. mája 2021. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.