Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

O nás

Archív Komárno je odborné pracovisko, ktorého úlohou je preberať, evidovať, ochraňovať a sprístupňovať archívne dokumenty, pochádzajúce z činnosti pôvodcov archívnych dokumentov, pôsobiacich v jej územnom obvode, v okrese Komárno. V rámci predarchívnej starostlivosti vykonáva  súhrn odborných činností zabezpečujúcich preberanie archívnych dokumentov do archívu. Umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovom sídle a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Súčasné postavenie archívu v Komárne upravuje novela č. 266/2015 Z. z. Zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov č. 395/2002 Z. z. V zmysle uvedenej právnej normy je archív zaradený do siete štátnych archívov ako Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Komárno.

V päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia sa postupne formujú archívy na okresnej úrovni. V roku 1953 bolo Okresným národným výborom v Komárne vytvorené a obsadené miesto okresného archivára. Za právnych predchodcov archívu možno považovať okresné archívy, ktoré pôsobili v regióne na základe vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve zo 7. mája 1954 a to Okresný archív v Komárne a Okresný archív v Hurbanove zriadené Okresnými národnými výbormi v Komárne a v Hurbanove. V roku 1960 sa v dôsledku reorganizácie štátnej správy uvedené archívy zlúčili s Mestským archívom v Komárne a vznikol Okresný archív v Komárne. Prevzatím fondov zaniknutých archívov získal do svojej úschovy vzácne archívne dokumenty. Prijatím zákona o archívnictve č. 149/1975 Z. z. sa názov archívu zmenil na Štátny okresný archív v Komárne. Jeho zriaďovateľom bol do roku 1990 Okresný národný výbor v Komárne, neskôr Okresný úrad v Komárne a od prijatia zákona č. 395/2002 Z. z. je zriaďovateľom archívu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Od 1. júla 2010 je hlavným sídlom archívu zrekonštruovaná účelová budova na Hradnej č. 2 v Komárne. Vzhľadom na nízku kapacitu úložného priestoru má archív v súčasnosti uložené archívne dokumenty v ďalších štyroch objektoch na území mesta. Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Komárno v súčasnosti spravuje 512 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 4 471 bm.

Skladba archívnych fondov spravovaných archívom odzrkadľuje jeho územnú pôsobnosť. V archíve sa nachádzajú písomnosti úradov okresnej ako aj miestnej štátnej správy a samosprávy, písomnosti Okresného súdu v Komárne a v Hurbanove, Okresnej prokuratúry v Komárne a v Hurbanove, ako aj písomnosti verejných notárov pôsobiacich v Komárne a v Hurbanove. Nezanedbateľným zdrojom informácií k štúdiu histórie komárňanského okresu sú písomnosti finančných inštitúcii pôsobiacich v regióne, písomnosti priemyselných a družstevných podnikov, ako aj fondy okresných orgánov politických strán a spoločenských organizácií. Rozsiahlu skupinu tvoria písomnosti škôl, školských zariadení a inštitúcií školskej správy. Zastúpené sú aj písomnosti z oblasti zdravotníctva sociálnej starostlivosti. Archív má v úschove aj osobné fondy, menovite dr. Júliusa Alapyho, Bélu Angyala, Titusa Ripku a dr. Vojtecha Šimbocha, písomnosti cechov spolkov a záujmových organizácií pôsobiacich na území okresu, zaujímavú zbierku máp a plánov, zbierku plagátov a letákov a zbierku typárií a pečatidiel.

Archívne fondy dopĺňa rozsiahly knižničný fond, ktorý tvorí cez 10 000 zväzkov publikácií.

Najcennejším  archívnym fondom a najbohatším pramenným zdrojom komárňanského archívu je fond Magistrátu mesta Komárno, v ktorom sa zachovali písomnosti od roku 1277 do roku 1922. Celkový  rozsah  fondu je 85O bm. Vo fonde sa zachovali listiny, väčší počet úradných kníh, registratúrne pomôcky a spisy. Najstaršou zachovanou písomnosťou je privilegiálna listina Tomáša bána z roku 1277. Z najstaršieho obdobia sa zachovali najmä výsadné listiny. Od roku 1587 sa zachovali protokoly, ktorých obsahom sú zápisnice zo zasadnutí magistrátu, mestskej rady, kúpnopredajné zmluvy, pamätné zápisy, opisy mandátov a privilégií a do 18. storočia aj súdne záležitosti. Významným pramenným zdrojom k štúdiu regionálnej histórie sú aj knihy štatútov, knihy normálií, intabulácie, pozemkové knihy, hospodárske a daňové súpisy, účtovné knihy, cechové artikuly, vandrové knižky tovarišov.

Najstaršie spisy, ktoré sa v archíve zachovali, sú z konca 16. storočia a začiatku 17. storočia. Písomnosti z uvedeného obdobia sa zachovali torzovite. Sú to najmä kráľovské mandáty, korešpondencia s Uhorskou komorou. Z  neskoršieho  obdobia sa zachovala korešpondencia s Kráľovskou miestodržiteľskou radou s Uhorskou dvorskou kanceláriou vo Viedni, korešpondencia s palatínom, taverníkom, rôzne hlásenia, listy, inštancie, súdne zápisnice a procesy, testamenty, apelácie atď. Celistvejšie sa  písomnosti zachovali od polovice 19. storočia. Písomnosti obsahujú množstvo údajov a poskytujú konkrétne informácie o správe mesta, hospodárskych, politických a sociálnych pomeroch, o pomeroch v školstve, kultúre zdravotníctve a v ostatných sférach spoločenského života.

Z novších mestských fondov je  v archívnej úschove niekoľko  fondov. Fond  Obecný notariát mesta  Komárno pochádza z rokov 1923-1938. Jeho rozsah je 49,30bm. Vo fonde sa zachovali úradné knihy, registratúrne pomôcky a najmä spisy. Fond Municipálne mesto Komárno z rokov  1939–1945 s rozsahom 34 bm obsahuje úradné knihy, registratúrne pomôcky a spisy. Fond  Mestského národného výboru z rokov 1945–1990 obsahuje 196 bm písomností.

K pozoruhodným fondom z hľadiska pramennej hodnoty možno zaradiť aj Zbierku máp a plánov. Najstaršou mapou mesta, ktorá sa zachovala v našom archíve je mapa z roku 1744.

Fond Mestečko Kolárovo z rokov (1278) 1525 – 1851 je malý rozsahom ( 0,30bm) ale významný z hľadiska obsahu. Vo fonde sa zachovalo viacero odpisov privilegiálnych listín a originálne privilegiálne listiny. Najstaršia je výsadná listina z roku 1525 vydaná Ľudovítom II., ktorou oslobodzuje Kolárovo od mýtneho.

K významným fondom z hľadiska poznania regionálnych dejín patria fondy notárskych úradov. Ich písomnosti sa nám zachovali  od polovice 19. storočia až do roku 1945. Napriek tomu, že sa fondy jednotlivých notárskych úradov zachovali torzovite, sú vzácnym zdrojom informácií pre regionálnych historikov. Najvýznamnejšími zdrojmi údajov sú zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa zaoberalo riešením obecných záležitostí, ako aj záležitostí obyvateľov obce. Písomnosti dokumentujú udalosti vo všetkých sférach života obcí ako napr. hospodársky život v obciach, riešenie nezamestnanosti, dopady hospodárskej krízy, výstavbu obcí, majetkové pomery obyvateľov, činnosť politických strán, spolkov.

K najvýznamnejším prameňom, ktoré sa zachovali k dejinám štátnej správy v okrese, sú fondy Okresných úradov v Komárne a Hurbanove z rokov 1923–1938. Fond Okresného úradu v Hurbanove sa síce zachoval torzovite, ale fond Okresného úradu v Komárne obsahuje dokumenty o riešení finančných a právnych  záležitostí, o schvaľovaní štatútov obcí. Zachovali sa rozpočty, záverečné účty obcí. Významnými zdrojmi informácií sú  situačné správy  za okres, ktoré boli vypracované na základe hlásení notárskych úradov a četníckych staníc o politickej a hospodárskej situácii v obciach okresu.

Fond Hlavnoslúžnovského úradu v Komárne z rokov 1939–1945 dokumentuje situáciu v okrese Komárno v období II. svetovej vojny, počas maďarskej správy tohto územia.

Dôležitými prameňmi povojnovej histórie okresu sú fondy  Okresného národného výboru v Hurbanove z rokov 1945–1960,   Okresného národného výboru v Komárne z rokov  1945–1990, fondy Mestských národných výborov v Komárne, v Hurbanove a Kolárove a miestnych národných výborov v okrese Komárno. Bohatým zdrojom informácií sú najmä zápisnice zo zasadnutí pléna a rady okresného národného výboru ako aj zápisnice zo zasadnutí orgánov mestských a miestnych národných výborov. Na spomenutých zasadnutiach boli riešené otázky týkajúce sa správy okresu ako aj otázky jeho rozvoja. Písomnosti národných výborov obsahujú pramene k dejinám poľnohospodárstva, priemyslu, školstva, kultúry, športu, zdravotníctva, t.j. k všetkým oblastiam verejného života v obciach, mestách okresu.

Od roku 1990 dochádzalo v dôsledku spoločenských zmien k reorganizácii štátnej správy a miestnej správy. Vznikli okresné úrady, obecné úrady, neskôr obvodné úrady a rôzne úrady špecializovanej štátnej správy. Archív už postupne preberá aj archívne dokumenty uvedených úradov. ktoré využívajú bádatelia na štúdium najnovších dejín nášho regiónu. 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

OZNÁMENIE

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 oznamujeme, že bádateľne archívu budú pre verejnosť
zatvorené do 24. januára 2021.
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle
037/656 42 63 prípadne na emailovej adrese
archiv.nr@minv.sk
Za pochopenie ďakujeme.

Služby pre verejnosť:
pondelok až štvrok 8,00 - 15,30 hod.

Upozorňujeme žiadateľov, aby pri komunikácii emailom používali riadne svoje kontaktné údaje. Žiadosť podaná emailom musí spĺňať všetky náležitosti úradnej žiadosti, inak nebude akceptovaná.