Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

pracovisko Archív Čadca  |  pracovisko Archív Dolný Kubín  |  pracovisko Archív Martin  |  pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

O nás :

Štátny archív v Bytči, pobočka Liptovský Mikuláš sídli po presťahovaní z objektu bývalého jezuitského kláštora od roku 2011 v objekte na ulici Parkovej 13, v časti Liptovský Mikuláš - Palúdzka.
Pramenné bohatstvo archívu tvorí 725 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 2 765,86 bm Asi 70 percent materiálu je verejnosti sprístupnené formou archívnych pomôcok. V správe archívu sú vzácne a pozoruhodné archívne dokumenty, v ktorých sa odzrkadľuje vývoj Liptova od 13. storočia po súčasnosť. Sú to archívne dokumenty verejnoprávnych inštitúcií hospodárskych, záujmových a iných organizácií, justičných orgánov, podnikateľov, výrobných podnikov, škôl a kultúrnych ustanovizní, spoločenských organizácií, spolkov, rodín, osôb a podobne.
Medzi najhodnotnejšie dokumenty patrí 119 stredovekých listín do roku 1526 a 207 listín z obdobia po roku 1526. Najstarším archívnym dokumentom je listina kráľa Bela IV. z roku 1265, ktorou udeľuje Hybanom mestské výsady podľa vzoru Krupiny a okolitých miest, ohraničuje chotár a povoľuje im v ňom loviť. K najstarším dokumentom patrí tiež listina kráľa Bela IV. z roku 1263, ktorou udeľuje obyvateľom Ľupče mestské výsady, aj napriek tomu, že, sa považuje za dobové falzum. K najväčším a obsahovo najbohatším patria archívne dokumenty z úradnej činnosti okresných úradov v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku a Ružomberku z rokov 1923 - 1945 a okresných národných výborov 1945 –1990. Dopĺňajú ich ešte archívne fondy školských inšpektorátov v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku, základných, stredných a špeciálnych škôl, spolkov, záujmových organizácií, družstiev, osobných fondov a rodín. Najdôležitejším prameňom z obdobia feudalizmu sú archívy bývalých zemepanských miest a mestečiek, ktoré okrem iného.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM :

Bežné odpisy a výpis z archívnych dokumentov sa vybavujú na základe písomnej žiadosti, podanej poštou, osobne, či e-mailom v lehotách, ktoré stanovujú platné predpisy. Bádateľom sú archívne dokumenty sprístupnené na základe dohovoru - telefonicky, e-mailom alebo ústne aspoň jeden deň vopred, z dôvodu prípravy dokumentov  na štúdium. V bádateľni môže naraz študovať maximálne 8 bádateľov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 oznamujeme, že bádateľňa pracoviska Archív Liptovský Mikuláš bude pre verejnosť
zatvorená do 24. januára 2021.

 

OPATRENIA PLATNÉ OD 03.11.2020

 

 Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov: archiv.za.lm@minv.sk alebo žiadala o informácie telefonicky č.: 044/5523332. Ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?statne-archivy)