Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Pracovisko Modra

O nás:

Podľa rozsahu a cennosti zachovaných archívnych dokumentov patrí Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra k najdôležitejším regionálnym archívom na území Slovenska. Medzi najcennejšie archívne fondy patria archívy bývalých slobodných kráľovských miest Modra, Pezinok a Svätý Jur. Písomný materiál – listiny – sú zachované už od roku 1439, úradné knihy od roku 1461. Fondy magistrátov predstavujú takmer nevyčerpateľnú studnicu informácii k politickým, právnym a hospodárskym dejinám všetkých troch miest, ale sú aj vynikajúcim prameňom k dejinám vinohradníctva na Slovensku v 16. až 19. storočí. Okrem slobodných kráľovských miest sa v archíve nachádzajú aj archívne dokumenty bývalých zemepanských mestečiek a obcí. Z nich svojím rozsahom a variabilitou písomností vyniká fond mestečka Častá.

Významné sú aj zachované písomnosti cechov, ktoré dokladajú vysokú úroveň remesiel a cechového života v jednotlivých mestách a mestečkách.

Z najvzácnejších dokumentov, ktoré archív v Modre uchováva, uvádzame aspoň tieto:

Listiny cisárskych privilégií, ktorými boli Modra, Pezinok a Sv. Jur povýšené medzi slobodné kráľovské mestá (1607, 1615 a 1647), erbové listiny Modry, Svätého Jura a mestečka Častá, list svätojurských žien z tureckého zajatia v Belehrade z roku 1665, rozsiahla zbierka úradných kalendárov zo 17. a 18. storočia a zachované pečatidlá miest a mestečiek.

Veľmi cenná je zbierka hudobnín rehole piaristov vo Svätom Jure a Podolínci z obdobia 18. až 20. storočia. Ide o rozsiahlu (vyše 1000 inv. čísel) zbierku skladieb rôznej proveniencie od nemeckých, českých, poľských, maďarských a slovenských autorov.

Nemenej dôležité sú aj archívne fondy orgánov štátnej správy a samosprávy z obdobia rokov 1918 až 1945, najmä okresných úradov (Malacky, Modra, Bratislava-okolie) a notárskych úradov jednotlivých obcí. Ich odborné využitie v súčasnosti naštartovala vlna regionálnych monografií a diplomových prác. Bádateľsky sú a v blízkej budúcnosti ešte aj budú využívané aj fondy národných výborov po roku 1945.

Archív sa môže pochváliť aj viacerými zbierkami, tematicky budovanými k poznaniu dejín malokarpatského regiónu a južného Záhoria. Z nich vyniká najmä obsiahla zbierka kroník (školských, obecných a cirkevných – od 17. stor až do 20. stor.), regionálnej literatúry a rôznych menších tlačených materiálov regionálneho zamerania. Pre poznanie miestnej histórie sú dôležité aj osobné fondy regionálnych osobností, medzi nimi spisovateľov, historikov, archivárov, kultúrnych pracovníkov, ako boli napríklad Pavol Šulla, rodina Jamnických, Juraj Pavelek, Ján Milan Dubovský.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Pre nedostatočnú kapacitu študovne prosíme o ohlasovanie svojej návštevy aspoň tri dni vopred.