Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Pracovisko Rimavská Sobota

O nás:

Snahy o konsolidáciu archívov na území terajšieho okresu Rimavská Sobota sú badateľné už v 19. storočí - hlavne v Rimavskej Sobote a v Tisovci. Chýbal však právny základ a finančné prostriedky. Starostlivosť o archívne dokumenty sa spravidla obmedzovala na ich fyzickú ochranu pred zničením a bežnú evidenciu. Ku kontinuite rozvoja archívnictva neprispelo ani posúvanie časti územia nášho súčasného okresu z jedného štátneho útvaru ku druhému (do 1918 Rakúsko-Uhorsko, od 1918 do 1938 ČSR, od 1938 do 1944 Maďarské kráľovstvo, od 1944 ČSR) následkom čoho sa množstvo dokumentov, hlavne viažucich sa k staršej histórii Gemera do vzniku ČSR, nachádza dnes v archívoch MR. Až v roku 1954 vznikajú v okresoch Rimavská Sobota, Hnúšťa a Šafárikovo okresné archívy ktoré pracovali v skutočne namáhavých podmienkach - za spomienku stojí aj tzv. „mestský archív“ ktorý po určité obdobie, síce v rozpore s vtedajšou právnou úpravou, ale existoval pri MNV v Rimavskej Sobote. V roku 1960, po územnej reorganizácii štátnej správy, vzniká zlúčením spomínaných okresných archívov a „mestského archívu“ Okresný archív v Rimavskej Sobote, premenovaný v roku 1975 na Štátny okresný archív v Rimavskej Sobote.

V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 395/2002 Z.z. zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov /zákon č.503/2007 Z.z Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov/ došlo s účinnosťou od 1. januára 2003 k zmene sústavy archívov v Slovenskej republike. Štátne oblastné archívy sa transformovali na archívy s územnou regionálnou pôsobnosťou a jednotlivé okresné archívy sa stali ich pobočkami. Územným obvodom pôsobnosti Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko Rimavská Sobota je okres Rimavská Sobota.

Archív v súčasnosti spravuje vyše štyristo archívnych súborov (archívnych fondov a zbierok) v celkovom rozsahu necelých 2 kilometre archívnych dokumentov z rokov 1335 - 1990. Archívna knižnica obsahuje viac ako 4 000 zväzkov.

Medzi historicky najcennejšie patria archívne dokumenty z fondu slobodného kráľovského mesta Rimavská Sobota, mestečiek Klenovec, Tisovec a Ratková. V archíve sa ďalej nachádzajú písomnosti z činnosti orgánov štátnej správy (okresné úrady, notárske úrady, národné výbory), súdnictva (okresné súdy a prokuratúry, poručenské úrady), finančnej správy (daňové správy a úrady), škôl, cechov a iných spoločenských, hospodárskych, kultúrnych, politických a záujmových organizácií a spolkov.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM:

Žiadosti o poskytnutie správnej informácie prijíma Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Rimavská Sobota písomne v súlade s Opatrením ministra vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2008/00111 zo 17. januára 2009 o správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (PDF, 520 kB).

Žiadosti o poskytnutie iných informácií sa vybavujú podľa Zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
V archíve je možné študovať archívne dokumenty a získavať správne informácie z archívnych fondov, študovať knihy a časopisy z archívnej knižnice. Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR č. 503/2007 Z.z. Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a Bádateľský poriadok archívu.
Vzhľadom na súčasné technické možnosti, štúdium archívnych dokumentov je zabezpečovaný v priestoroch archívu počas stránkových hodín, s obmedzeným množstvom materiálu na štúdium, podľa bádateľského poriadku.


 

Dôležité odkazy

Služby pre verejnosť:

Pondelok až štvrtok 8.00 – 15.00 hod.

V piatok je archív pre verejnosť zatvorený !

 

Dôležité oznamy

Oznamujeme verejnosti, že bádateľne Štátneho archívu v Banskej Bystrici a jeho pracovísk budú v dňoch 21. 12. 2020 - 24. 01. 2021 z prevádzkových príčin ZATVORENÉ.

 

e-mail: archiv.bb.rs@minv.sk

telefón: 047/563 43 08