Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Pracovné príležitosti

Voľné pracovné miesta v školstve v Bratislavskom kraji  (XLSX, 14 kB) (stav k 11.01.2021)

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 11a od 1. januára 2012 ukladá škole alebo školskému zariadeniu príp. zriaďovateľovi ako zamestnávateľovi povinnosť zverejňovať informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na webovom sídle školy, webovom sídle zriaďovateľa školy (ak ich majú zriadené), a následne odoslať túto informáciu príslušnému orgánu miestnej štátnej správy (okresný úrad v sídle kraja) na zverejnenie na jeho webovom sídle.

Zamestnávatelia (školy a školské zariadenia so sídlom v Bratislavskom kraji, zriaďovatelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity) môžu informácie o voľnom pracovnom mieste zasielať mailom na adresu anna.gabron@minv.sk v nasledovnej štruktúre:

  • Názov školy alebo školského zariadenia
  • Adresa sídla školy alebo školského zariadenia
  • Kontakty na zodpovednú osobu
  • Voľná pracovná pozícia
  • Kvalifikačné predpoklady
  • Predpokladaný dátum prijatia

V prípade záujmu zamestnávateľa zverejňujeme aj informácie o voľných pracovných miestach nepedagogických (tzv. prevádzkových) zamestnancov.

 

Výberové konania

Oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení zverejňujeme na základe požiadavky zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Vyhlásenie výberového konania je potrebné zasielať mailom na adresu anna.gabron@minv.sk vo formáte Adobe Reader (*.pdf) alebo MS Office Word (*.doc, *.docx).

 

Záujemcovia o prácu v školstve

Uchádzačom o prácu v školstve ponúkame možnosť zverejnenia ich údajov za účelom uchádzania sa o zamestnanie v školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava. Záujemcovia o zverejnenie uchádzania sa o prácu v školstve môžu informácie zasielať mailom na adresu anna.gabron@minv.sk v nasledovnej štruktúre:

  • Titul, meno a priezvisko uchádzača
  • Ukončené vzdelanie (názov školy a študijný odbor)
  • Kontaktné údaje (č. tel., e-mail)

Upozorňujeme, že Okresný úrad Bratislava uchádzačov o zamestnanie na voľné pracovné pozície neumiestňuje. Databáza uchádzačov je vytvorená pre potreby zamestnávateľov v oblasti školstva za účelom pomoci pri obsadzovaní voľných pracovných miest.