Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Pracovné skupiny

Pracovné skupiny sú poradnými orgánmi koordinátora HP MRK a ich vytvorením sa v procese implementácie HP MRK uplatňuje princíp partnerstva.

Monitorovacia skupina komplexného prístupu (MS KxP)

Monitorovacia skupina KxP sa zaoberá monitorovaním realizácie komplexného prístupu (ďalej len „KxP“) a navrhuje riešenie prípadných identifikovaných problémov v priebehu realizácie komplexného prístupu.

Plní nasledovné úlohy:

 1. schvaľuje štatút a rokovací poriadok Monitorovacej skupiny KxP a jeho zmeny a doplnky,
 2. berie na vedomie Systém koordinácie implementácie HP MRK,
 3. monitoruje pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov implementácie HP MRK, prostredníctvom LSKxP a zadefinovaných ukazovateľov pre špeciálne monitorovanie,
 4. monitoruje výsledky implementácie LSKxP prostredníctvom monitorovacích tabuliek špeciálneho monitorovania (monitorovanie podľa projektového cyklu, monitorovanie čerpania finančných prostriedkov a monitorovanie plnenia indikátorov LSKxP),
 5. prerokováva ad hoc materiály a podklady súvisiace s monitorovacou činnosťou LSKxP,
 6. posudzuje, prerokováva a berie na vedomie výročnú/záverečnú správu HP MRK, ktorá je zasielaná na Centrálny koordinačný orgán v termíne ním stanovenom,
 7. posudzuje, prerokováva a berie na vedomie výsledky interných a externých hodnotení    HP MRK a LSKxP.

Pracovná skupina pre horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity (HP MRK)

Funkciou pracovnej skupiny je zabezpečenie spolupráce zúčastnených ústredných orgánov štátnej správy, riadiacich orgánov, resp. sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, Centrálneho koordinačného orgánu, s predstaviteľmi samospráv a mimovládnych organizácií, v rámci koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity.

V rámci svojej činnosti:

 1. schvaľuje Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity a jeho aktualizáciu,
 2. pre účely výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu schvaľuje hodnotiace a výberové kritériá lokálnych stratégií komplexného prístupu,
 3. zaujíma stanoviská k Plánu hodnotení horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity,
 4. koordinuje implementáciu horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity v priebehu programového obdobia a priebežné hodnotenie zamerané na úspešnosť a efektívnosť zvoleného postupu,
 5. zaujíma stanoviská na základe predkladaných výsledkov monitorovania a hodnotenia Monitorovacou skupinou komplexného prístupu. Sleduje pokrok v dosahovaní cieľov prijatých v rámci NSRR a všetkých operačných programov zameraných na riešenie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity.

Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia lokálnych stratégií komplexného prístupu (LSKxP)

Komisia schvaľuje:

 1. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP,
 2. predložené žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP (schválenie bez podmienky resp. schválenie s podmienkou),
 3. výzvu na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP,
 4. predložené žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP,
 5. štatút a Rokovací poriadok komisie, ich zmeny a doplnky, ktoré musia byť vykonané písomnou formou.