Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Prácu hľadá

12.7.2019 Hľadám si prácu ako učiteľ  dejepisu a občianskej náuky na základnej alebo strednej škole v Trnave a v okolí. Mám viac ako 9 ročnú prax na základnej škole aj na strednej škole a na konzervatóriu. Mám prax aj v učení iných predmetov: fyzika, technika, biológia, etika, telesná výchova, informatika, anatómia, filozofia. V prípade potreby sa prispôsobím  požiadavkám školy a som ochotný učiť aj iné predmety.  Som ochotný pracovať aj na čiastočný úväzok. Kontakt: 0908528463 , e - mail: novak.ptr@gmail.com

2.7.2019 Hľadám si prácu ako učiteľka SJ, NV, D, AJ, výchovných predmetov (VV, OBN, HV, príp. TV) pre 2. stupeň základných škôl. Študovala som kombináciu predmetov SJ-NV na Trnavskej univerzite, prax mám vo všetkých uvedených predmetoch a 11 rokov vo vyštudovaných predmetoch SJ-NV. Mám 1. atestáciu. Kontakt: Mgr. Anna Brezovská, mobil: 0907/341044, mail: anka.brezovska@gmail.com; elen2211@azet.sk

26.6.2019 Učiteľ s dlhoročnou praxou v aprobácii: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie + ANJ- NEJ- RUJ /pre ISCED 1,2,3/ hľadá prácu vo svojom odbore v okr. TT, GA, HC, SA, NR s možnosťou nástupu 09/2019. Mám ukončené VŠ II. stupňa. Vo vyučovaní vhodnou motiváciou dosahujem pomerne dobré výsledky, využívam individuálny prístup, aplikujem inovatívne a aktivizujúce metódy ako aj modernú didaktickú techniku. Mojimi prioritami sú zodpovednosť, komunikatívnosť a nekonfliktnosť. Kontakt: ucitel75@gmail.com, príp. 0904 638 043

11.6.2019 Uchádzam sa o prácu učiteľky predmetov matematika- chémia pre 2. stupeň ZŠ a SŠ v Trnave a blízkom okolí. Mám 15 rokov praxe.Skúsenosti mám s vyučovaním fyziky, informatiky, techniky. Nástup je možný 1.9.2019. Kontakt: 0905 906 494, email: marianna.cernovska@gmail.com

16.5.2019 Hľadám si prácu ako učiteľka ZŠ, MŠ, vychovávateľka v školskom klube, prípadne asistentka učiteľa, najmä v Trnave a okolí. Mám príslušné vzdelania, aprobáciu na vyučovacie predmety Slovenský jazyk a literatúra- náboženská výchova, prax 10 rokov. Nastúpiť môžem od 1.9.2019. Kontakt: 0915 459 472, e-mail: eline179@gmail.com 

15.4.2019 Hľadám si prácu ako učiteľ slovenského jazyka, dejepisu a  etickej výchovy na základnej alebo strednej škole v Trnave a jej blízkom okolí. Mám viac ako 10 ročnú prax na základnej škole aj na gymnáziu, pracovala som aj ako špeciálny pedagóg v diagnostickom centre a aj ako učiteľ RŠF /práca so žiakmi s vývinovými poruchami učenia/na základnej škole. Absolvovala som mnohé vzdelávania,  medzi inými aj globálne vzdelávanie. V prípade potreby sa prispôsobím  požiadavkám školy a som ochotná učiť aj iné predmety. Kontakt: 0910 959168 , e - mail: anna.pekna@gmail.com

12.3.2019 Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ v PN a okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Slovenský jazyk a lit. /Etická výchova. Mám ročnú prax. Rada sa prispôsobím potrebám školy a odučím aj iné predmety blízke mojej aprobacii (ON). Skúseností mam s vyučovaním dejepisu a triedníctvom. Nástup možný od septembra 2019. Kontakt: 0904569878, a.vislocka@azet.sk

21.12.2018 Hľadám si prácu ako učiteľ anglického a nemeckého jazyka s literatúrou na základnej alebo strednej škole.  Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a za sebou viac ako 9 ročnú prax. Absolvoval som mnohé vzdelávania.  V prípade potreby sa prispôsobím Vašim požiadavkám a som ochotný učiť aj iné predmety. Kontakt: 0908 208 584 , e - mail: martinchovanec31@gmail.com

26.10.2018 Hľadám si prácu ako učiteľka na základnej alebo strednej škole. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Filozofickej fakulte  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov dejepis - občianska náuka. Druhý rok vykonávam prácu asistenta učiteľa. Moje telefónne číslo je: 0915 102 190. Môj e – mail je: lucia.jurikova13@gmail.com

30.7.2018 Hľadám si prácu ako učiteľ na základnej škole v Trnavskom kraji. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika – základy techniky. Taktiež som vykonal rigoróznu skúšku a II. atestačnú skúšku a absolvoval niekoľko druhov kontinuálneho vzdelávania v oblasti didaktiky vyučovania fyziky a tiež v oblasti využívania IKT vo vyučovaní. Celkovo v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti v školstve som nadobudol necelých 21 rokov odbornej praxe. Na základe vzájomnej dohody je možné vyučovanie aj niektorých iných predmetov na II. stupni ZŠ, napr.: občianska náuka, geografia, informatika, matematika alebo chémia. Nástup do zamestnania je možný podľa dohody. Kontakt: 0950 554 664, e-mail: czakoattila@centrum.sk

2.7.2018 Uchádzam sa o dané pedagogické pozície – pedagogického asistenta (odborný asistent) na I. – II. stupni ZŠ, (SŠ), učiteľa na I. stupni ZŠ, (SŠ), vychovávateľa na ZŠ, SŠ v ŠKD, ŠD, ŠI, popr. o dané ekonomické pozície – administratívny pracovník, odborný asistenta, referenta, konzultanta AK v miestnych lokalitách priamo v Galante, Seredi, Bratislave I – III, Trnave, Nitre, resp. v Bratislavskom, Trnavskom i Nitrianskom kraji – (GA, BA, TT, NR, ..). Mám ukončené VŠ – vzdelanie I. stupňa na UKF v Nitre, bakalárske štúdium i absolvované priebehy VŠ – vzdelania II. stupňa na UKF v Nitre, II. roč. Mgr. štúdia, V. roč., 10. semestre a priebežne vykonanú 11 – ročnú pedagogickú činnosť a aj životnú empíriu v oblasti školstva v pôsobení ako učiteľka na I. stupni ZŠ / CJ, učiteľka na II. stupni ZŠ – SJL/CJ, BIO, VYV, INF, (IFV), pedagogická asistentka (odborná asistentka) na I. – II. stupni ZŠ a pod.  Možnosť nástupu od: 08/2018, resp. termín nástupu možný od: 08/2018. Kontakt – MT: 00421/0904/606228, 00421/0903/649553, E – mail: bulikovalenka1@gmail.com

25.6.2018 Hľadám si prácu ako učiteľ na ZŠ. Mám aprobáciu predmetu etika a občianska náuka, ktorú si práve dokončujem ako rozširujúci kvalifikačný predmet. Mám 2-ročnú prax. Môžem pracovať tiež ako pedagogický asistent. Mám tiež ukončené 2-ročné kvalifikačné štúdium Špeciálnej pedagogiky pre učiteľov na UK v Bratislave (Pedagogika mentálne postihnutých a tiež Pedagogika psychosociálne narušených). V prípade potreby som ochotný odučiť aj iné predmety, čiže prispôsobím sa Vašim požiadavkám. Možnosť nástupu aj na skrátený úväzok. Nástup možný kedykoľvek (Senica, Skalica alebo celý Trnavský kraj). Kontakt: 0944 068 293, email: semanco.stanislav@gmail.com

12.6.2018 Učiteľka primárneho vzdelávania s kvalifikáciou a praxou hľadá pracovné miesto v TT a blízkom okolí. Kontakt: ucitelkai.stupen@gmail.com .