Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Prácu ponúka

21.10.2019 Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 01 Trnava prijme do pracovného pomeru (s možnosťou na dobu neurčitú)  učiteľamatematiky (v ľubovoľnej kombinácii)s nástupom od 1. 1. 2020Platové podmienky : od 915 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Požiadavky na uchádzača:  podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu admin@zsvancurovatt.edu.sk .  Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor.

16.10.2019 Základná škola, Mallého 2, 909 01 Skalica hľadá... (PDF, 135 kB)

15.10.2019 Základná škola Strážnická Skalica prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta. Termín nástupu: ihneď. Požiadavky na uchádzača: kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.10.2019 Základná škola Strážnická Skalica prijme do pracovného pomeru mzdovú účtovníčku. Požiadavky na uchádzačku: stredoškolské vzdelanie s maturitou, zodpovednosť, precíznosť. Termín nástupu: 1. 12. 2019. Plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.10.2019 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany hľadá... (PDF, 120 kB)

8.10.2019 Základná škola, Vajanského 2, Skalica hľadá... (PDF, 401 kB)

1.10.2019 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 104 kB)

1.10.2019 Základná škola s materskou školou, 919 54 Dobrá Voda hľadá... (PDF, 133 kB)

26.9.2019 Materská škola I, Školská 785/4 , 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 184 kB)

26.9.2019 Materská škola II, Poľná cesta 795/3, 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 186 kB)

26.9.2019 Materská škola I, Školská 785/4 , 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 186 kB)

26.9.2019 ZŠ Jána Palárika Majcichov prijme od 1.10.2019 kategória: pedagogický asistent . Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( SŠ vzdelanie - pedagogické zameranie). Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, Výpis z registra trestov, Životopis, Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overené u notára alebo na matrike), Vyplnený priebeh zamestnaní, Posledný zápočtový list, Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej), Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný). Bližšie info: riaditel@zsjpmajcichov.sk

23.9.2019 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda prijme do pracovného pomeru na 100% úväzok (zastupovanie počas MD) s nástupom od 01.01.2020 asistentku učiteľa. Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie alebo Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Prax vítaná.  Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte na adresu Základná škola s materskou školou Dobrá Voda 150, 91954 Dobrá Voda alebo na mail skoladvoda@gmail.com. Odmeňovanie podľa zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 13/2019 Z.z. Kontakt: Mgr. Mária Valjentová, tel. kontakt 033/55 47 106, 0911 908 487. 

16.9.2019 Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou príjme od 8.1. 2020 do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  2.stupňa na vyučovanie predmetu výtvarná výchova v kombinácii s iným predmetom na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky. 100% úväzok. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy.  Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej triedy v závislosti od vzdelania a podľa počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:  zssuchanadparnou@gmail.com, alebo ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou,Suchá nad Parnou 55, 919 01 Suchá nad Parnou tel.č. 033/5580155 alebo 0903 580 155.    

13.9.2019 Základná škola s materskou školou Dolná Krupá príjme od 01.10.2019 do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  2.stupňa na vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra najlepšie s aprobáciou dejepis, alebo hudobná / výtvarná výchova. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy.  Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej triedy v závislosti od vzdelania a podľa počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:  zsdkrupa@gmail.com, alebo ZŠ s MŠ Dolná Krupá, Školská 439/12, 919 65 Dolná Krupá, tel.č. 033/5577153.

13.9.2019 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda prijme do pracovného pomeru (zastupovanie počas MD) s nástupom od 01.11.2019 učiteľku II. stupňa s aprobáciou BIO/CHEM, BIO/INFO. Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte na adresu Základná škola s materskou školou Dobrá Voda 150, 91954 Dobrá Voda alebo na mail skoladvoda@gmail.com. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov

12.9.2019 Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 01 Trnava prijme do pracovného pomeru na zastupovanie učiteľa s kombináciou matematika - informatika s nástupom ihneď. Platové podmienky : od 831,50 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Požiadavky na uchádzača: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu admin@zsvancurovatt.edu.sk . Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor.

4.9.2019 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce príjme do pracovného pomeru ihneď učiteľa / učiteľku anglického jazyka.  Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej triedy v závislosti od vzdelania a podľa počtu odpracovaných rokov. Záujemci doručia žiadosť o prijatie, životopis a súhlas  so spracovaním osobných údajov na adresu zssurovce@atlas.sk, tel. kontakt: 0905758 894

4.9.2019 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 103 kB)

2.9.2019 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Robotnícka 62, Senica prijme do pracovného pomeru špeciálneho pedagóga. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia do platovej triedy, v závislosti od vzdelania a dĺžky odbornej praxe. Žiadosť o prijatie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: pppsenica@centrum.sk, tel.č. 0346512061.

2.9.2019 Základná škola s materskou školou Boleráz 456 príjme od 01.09.2019 do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  2.stupňa na vyučovanie predmetov telesnáa etická výchova. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:  admin@zsboleraz.edu.sk. Tel. č.: 033/5579113

2.9.2019 Základná škola s materskou školou Boleráz  príjme od 01.09.2019 do pracovného pomeru  učiteľa/učiteľku 2. stupňa na vyučovanie predmetov  telesná výchova a etická výchova. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:  admin@zsboleraz.edu.sk. Tel. č.: 033/5579113

27.8.2019 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 104 kB)

26.8.2019 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 370 kB)

26.8.2019 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 371 kB)

26.8.2019 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 371 kB)

26.8.2019 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 370 kB)

26.8.2019 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 370 kB)

26.8.2019 Základná škola s materskou školou Boleráz 456 príjme od 01.09.2019 do pracovného pomeru učiteľku do MŠ .  Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na  e-mail: admin@zsboleraz.edu.sk.

26.8.2019 Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda, prijme do  pracovného  pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie ( učiteľ 2.  stupňa) s aprobáciou Telesná výchova/Technika na 100% úväzok. Predpokladaný termín nástupu : 26.8.2019.Kvalifikačné predpoklady:  podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie požiadavky : znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet), flexibilita, kreativita, zodpovednosť, kladný vzťah k deťom, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Požadované doklady posielajte  na adresu školy: Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda alebo na e-mail : gajdospet@stonline.sk

22.8.2019 Materská škola s VJM, 929 01 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 31 kB)

21.8.2019 Základná škola s MŠ, Mierové nám. 10, 92551 Šintava hľadá... (PDF, 241 kB)

19.8.2019 Základná škola, Školská 399/1, 925 23 Jelka, prijme do pracovného pomeru učiteľku/ učiteľa pre primárne vzdelávanie  (nástup od 1.9.2019). Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: info@zsjelka.sk

19.8.2019 Základná škola s materskou školou, 920 63 Pastuchov 210 prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1. 9. 2019 kvalifikovaného učiteľa/učiteľku pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou MATEMATIKA + iný predmet počas zastupovania RD. Svoje žiadosti spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: zs.ms.pastuchov@gmail.com do 28. 08. 2019. Predpokladaný plat - v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 766 367. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

15.8.2019 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce príjme do pracovného pomeru od 1.9. 2019 učiteľa/ učiteľku pre primárne vzdelávanie. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Záujemci doručia žiadosť o prijatie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu zssurovce@atlas.sk. Tel. kontakt: 0905758894

15.8.2019 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce príjme do pracovného pomeru od 1.9. 2019 učiteľa/ učiteľku pre predprimárne vzdelávanie - zastupovanie počas materskej dovolenky. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Záujemci doručia žiadosť o prijatie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu  zssurovce@atlas.sk  Tel. kontakt: 0905758894

15.8.2019 Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce príjme do pracovného pomeru od 1.9. 2019 pomocnú kuchárku, vyučenie v odbore výhodou. Platové podmienky podľa zákona 553/ 2003 v znení neskorších predpisov. Záujemci doručia žiadosť o prijatie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu zssurovce@atlas.sk  Tel. kontakt: 0905758894  

14.8.2019 Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme od 1. septembra 2019 do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku nižšieho stredného vzdelávania s aprobáciou geografia na skrátený úväzok. Mzda sa určí podľa platných platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov a bude vyrátaná po zaradení zamestnanca do platovej triedy, započítaní praxe a kreditového príplatku. Kontakt +421 905 507 697.

14.8.2019 Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme od 1. septembra 2019 do pracovného pomeru asistenta/asistentku učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Mzda sa určí podľa platných platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov a bude vyrátaná po zaradení zamestnanca do platovej triedy, započítaní praxe a kreditového príplatku. Kontakt +421 905 507 697.

7.8.2019 Riaditeľstvo Spojenej školy, Beethovenova 27 Trnava, prijme do pracovného pomeru asistentku učiteľa od 1.9.2019. Životopisy posielať na uhrikova.tatiana@gmail.com

7.8.2019 Základná škola s materskou školou Dolná Krupá príjme do pracovného pomeru 2 asistentov učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov doručiť treba na adresu: zsdkrupa@gmail.com, 033/5577153

6.8.2019 Základná škola, M.R.Štefánika 30, 920 01 Hlohovec hľadá...

6.8.2019 Základná škola, M.R.Štefánika 30, 92001 Hlohovec hľadá...

5.8.2019 Materská škola pri ZŠ, Mierové nám. 10, 925 51 Šintava hľadá... (PDF, 240 kB)

2.8.2019 Základná škola vo Vrbovom, Školská ul.4 prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou SJL – ANJ a TSV – INF (alebo TSV s iným predmetom) s nástupom od 2.9.2019.Požiadavky na uchádzačov – vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania. Žiadosti o prijatie, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zasielať na adresu Základná škola, Školská ul.4,922 03 Vrbové, kontakt: 033 – 7718 007,0911 206 072.

2.8.2019 ZŠ pri Liečebno - výchovnom sanatóriu, Čakany č. 7, 930 40 Čakany hľadá... (PDF, 170 kB)

2.8.2019 Materská škola, Školská 785/4, 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 314 kB)

1.8.2019 Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou príjme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Výhodou  by mohol byť učiteľ so špeciálnou pedagogikou.  Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov doručiť treba na adresu: admin@zsbohdanovcett.edu.sk. Tel. 033/5529116, 033/5529185

30.7.2019 Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava hľadá... (PDF, 150 kB)

30.7.2019 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 104 kB)

26.7.2019 Súkromná materská škola BESST Trnava prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady, znalosť anglického jazyka na úrovni B2 je výhodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis posielajte na mailovú adresu: jurisova@besst.sk. Telefónny kontakt: 0948 389 250

24.7.2019 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150 Dobrá Voda 919 54 prijme do pracovného pomeru s nástupom od 26. 08. 2019 vychovávateľku do ŠKD s požadovaným vzdelaním v zmysle zákona. Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte na adresu Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150 Dobrá Voda, 919 54. Tel. kontakt na riaditeľku školy Mgr. Mária Valjentová 0907 492 152, 0911 908 487. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov.

18.7.2019 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HLAVNÁ 787/25, 930 39 ZLATÉ KLASY hľadá učiteľa/ku/ pre primárne vzdelávanie, od 01.09.2019,učiteľa(ku) s aprobáciou MAT,INF,FYZ. POŽIADAVKA NA UCHÁDZAČOV –vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. ĎALŠIE POŽIADAVKY:  súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady  o vzdelaní, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania. Učiteľský byt k dispozícii.  Kontakt: Farkašová, riad. ZŠ, č. mob. 0907717812, mail: skola@zszlateklasy.net

15.7.2019 Základná škola s materskou školou, 919 01 Suchá nad Parnou 55 hľadá... (PDF, 425 kB)

15.7.2019 ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch prijme UČITEĽA PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, v študijnom odbore: chémia/angličtina. Nástup možný od: september 2019. Žiadosti zasielajte na: ZŠ s VJM, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy, mail: zsvjm.zklasy@atlas.sk, tel.: 0911 569 230.

12.7.2019 Základná umelecká škola, Teplická č. 50, 92101 Piešťany hľadá... (PDF, 173 kB)

12.7.2019 Základná umelecká škola, Teplická č. 50, 92101 Piešťany hľadá... (PDF, 174 kB)

12.7.2019 Základná umelecká škola, Teplická č. 50, 92101 Piešťany hľadá... (PDF, 174 kB)

12.7.2019 Základná škola s materskou školou Boleráz 456 príjme od 01.09.2019 do pracovného pomeru učiteľku do MŠ a asistenta učiteľa.  Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na  e-mail: admin@zsboleraz.edu.sk.

10.7.2019 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, Galanta prijme UČITEĽ/KA PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE: Pedagogický zamestnanec – kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa, v študijnom odbore: matematika/biológia. Nástup možný od: september 2019. Žiadosti zasielajte na: ZŠ Sídl. SNP 1415/49, 92401 Galanta. mail: riaditelka@zssnpga.edu.sk, tel.: 031/780 41 37

10.7.2019 Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa, Komenského 1136/36,926 01 Sereď hľadá... (PDF, 209 kB)

10.7.2019 Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava prijme so pracovného pomeru s nástupom od 26.08.2019 vychovávateľku do ŠKD s požadovaným vzdelaním v zmysle zákona. Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte na adresu: ZSKUBINU@pobox.sk. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov.

10.7.2019 Základná škola s MŠ Smolenice prijme učiteľa primárneho vzdelania /1. stupeň ZŠ/ s nástupom od 1.9.2019. Požadované vzdelanie pedagogického smeru v zmysle platnej legislatívy. Bližšie informácie na e-maili: zssmolenice@smolenice.com alebo tel. 0911 327 494.

9.7.2019 Spojená škola, Lomonosovova 8, 917 08 Trnava príjme do pracovného pomeru kuchárku na dve zmeny. Požadujeme vyučenie v odbore. Nástup 26.08.2019 po predložení požadovaných dokladov. Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na: skola@oui.sk . Telefónny kontakt: 0917094890, 0911977060, 033/5521150.

9.7.2019 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda hľadá... (PDF, 148 kB)

8.7.2019 ZŠ s MŠ Štefanov, 906 45 Štefanov 329 prijme učiteľku pre primárne vzdelávanie s nástupom od 1.9. 2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosti o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu : zsms.stefanov@gmail.com, tel. kontakt: 0911 328 101 

8.7.2019 ZŠ s MŠ Štefanov, 906 45 Štefanov 329 prijme do pracovného pomeru vyučenú kuchárku na znížený úväzok s nástupom od 1.9. 2019. Žiadosti o prijatie do zamestnania zasielajte na adresu: zsms.stefanov@gmail.com, tel. kontakt: 0911 328 101

8.7.2019 Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 187 kB)

8.7.2019 Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 187 kB)

8.7.2019 Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 188 kB)

8.7.2019 Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 188 kB)

8.7.2019 Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 188 kB)

8.7.2019 Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 186 kB)

8.7.2019 Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 187 kB)

8.7.2019 Základná škola s materskou školou, 900 85 Vištuk č. 44 prijme učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 22.8.2019 (prípadne dohodou). Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: msvistuk@azet.sk, kontakt: tel. 0918 901 019.  

8.7.2019 Materská škola, Školská ulica 785/4, 930 39 Zlaté Klasy hľadá...  (PDF, 1 MB)

8.7.2019 Materská škola, Školská ulica 785/4, 930 39 Zlaté Klasy hľadá...  (PDF, 1 MB)

5.7.2019 Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava prijme do pracovného pomeru kuchárku. Požadujeme vyučenie v odbore. Nástup 19.08.2019 po predložení požadovaných dokladov. Kontakty: č.t. 033/3236943, email: ZSKUBINU@pobox.sk

2.7.2019 Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava prijme od 1.9.2019 vychovávateľku do ŠKD. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia do platovej triedy, v závislosti od vzdelania  a odpracovaných rokov. Žiadosti o prijatie, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov poslať na: uhrikova.tatiana@gmail.com

2.7.2019 Riaditeľstvo Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava prijme do pracovného pomeru logopéda, ktorý bude pracovať v CŠPP ako odborný zamestnanec. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky: od 810, 50,€ podľa zaradenia do platovej triedy v závislosti od vzdelania a odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie, životopis zasielajte na adresu: uhrikova.tatiana@gmail.com, tel.č. 0904282661

2.7.2019 Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce  prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku náboženskej výchovy na čiastočný úväzok   od 01.09.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na : zskatlovce@gmail.com, Kontakt: 033/5576129,  0944 420 557 

2.7.2019 Materská škola, 919 01 Dlhá príjme učiteľku predprimárneho vzdelávania. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte na: podatelna@dlha.sk, tel.č.: 033/5580437

1.7.2019 Základná škola, Školská 399/1, 925 23 Jelka, prijme do pracovného pomeru učiteľku/ učiteľa pre primárne vzdelávanie  (nástup od 1.9.2019). Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: info@zsjelka.sk

26.6.2019 Základná škola s materskou školou Boleráz  príjme od 01.09.2019 do pracovného pomeru  učiteľa/učiteľku 2. stupňa na vyučovanie predmetov technika a výtvarná výchova. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:  admin@zsboleraz.edu.sk.    Tel. č.: 033/5579113

26.6.2019 Spojená škola, Lomonosovova 8, 917 08 Trnava príjme do pracovného pomeru vychovávateľa do školského internátu s nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: skola@oui.sk .Výberové konanie sa uskutoční 03.07.2019 od 9,00 hod.

24.6.2019 Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427, 951 21  Rišňovce hľadá... (PDF, 204 kB)

21.6.2019 Základná škola s materskou školou Malženice, 919 29 Malženice 203, prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie, s nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: skolamalzenice@gmail.com

21.6.2019 Základná škola s materskou školou Malženice, 919 29 Malženice 203, prijme na zastupovanie počas MD/RD učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie, s nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: skolamalzenice@gmail.com

20.6.2019 Základná škola, Sídl.SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 445 kB)

18.6.2019 Základná škola, Sídl.SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 445 kB)

18.6.2019 Základná škola, Školská 281, Brodské, prijme učiteľa/ku primárneho vzdelávania (I. stupeň) a učiteľa/ku slovenského jazyka s nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: zsbrodske@gmail.com

14.6.2019 Základná škola Trakovice, č 10, 919 33 príjme do pracovného pomeru učiteľa pre II. stupeň ZŠ od 1.9.2019, v aprobačných predmetoch : geografia, informatika, hudobná výchova. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: zstrakovice@gmail.com

14.6.2019 Základná škola s MŠ, Mierové námestie 10, 925 51 Šintava hľadá... (PDF, 130 kB)

14.6.2019 Centrum voľného času AHOJ, Teplická 83, 921 01 Piešťany hľadá... (PDF, 133 kB)

13.6.2019 Základná škola Prievaly prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku pre primárne vzdelávanie od 1. septembra 2019 na obdobie minimálne dvoch rokov. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: svetlanavach@gmail.com , tel. 0903 768 253. 

12.6.2019 Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď hľadá... (PDF, 210 kB)

12.6.2019 Materská škola pri ZŠ, Mierové námestie 10, 925 51 Šintava hľadá... (PDF, 242 kB)

11.6.2019 Základná škola, Sídl.SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 428 kB)

5.6.2019 Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava hľadá... (PDF, 560 kB)

4.6.2019 Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme učiteľa/ku primárneho vzdelávania (I. stupeň) s nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: riaditelzszemsady@gmail.com do 26.06.2019 

4.6.2019 Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme učiteľa/ku s aprobáciou anglický jazyk v kombinácii s iným predmetom s nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: riaditelzszemsady@gmail.com do 26.06.2019.

4.6.2019 Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme učiteľa/ku s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s geografiou, fyzikou alebo chémiou s nástupom od 1.9.2019. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: riaditelzszemsady@gmail.com do 26.06.2019 

4.6.2019 Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme  do pracovného pomeru kuchárku na celý pracovný úväzok s nástupom od 1.9.2019.Uchádzači musia byť vyučení v odbore. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: jedalenmszemsady@azet.sk do 26.06.2019.

4.6.2019 Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme  do pracovného pomeru upratovačku na polovičný pracovný úväzok s nástupom od 1.9.2019. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: : riaditelzszemsady@gmail.com   do 26.06.2019

4.6.2019 Základná škola s materskou školou, Suchá nad Parnou 55, 919 01 Suchá nad Parnou hľadá... (PDF, 436 kB)

4.6.2019 Základná škola s materskou školou, Suchá nad Parnou 55, 919 01 Suchá nad Parnou hľadá... (PDF, 496 kB)

3.6.2019 Základná škola s materskou školou vo Voderadoch prijme do pracovného pomeru učiteľa na vyučovanie predmetov telesná výchova, geografia s  nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify, v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: zs.voderady@gmail.com. Tel. 033/5590123