Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Pre obce

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLUPRÁCI MV SR A OBCE/MESTA

Spolupráca medzi obcou a MINV/ÚSVRK prebieha na základe Zmluvy o spolupráci, pričom obce postupujú v súlade so Sprievodcom pre užívateľov zapojených do NP PRIM a ďalšími relevantnými dokumentmi potrebnými pri realizácii  projektu.

Obce nepredkladajú žiadosti o platbu, monitorovacie správy a inú podpornú dokumentáciu. Administratívne úkony spojené so žiadosťami o platbu, monitorovaním projektu, ITMS a ďalšími povinnosťami spojenými s implementáciou projektu z OP ĽZ, vykonáva MV SR/ÚSVRK ako prijímateľ NFP.

MV SR/ÚSVRK poskytuje obci zapojenej do NP PRIM  finančné prostriedky na výkon práce:

 • asistenta učiteľa (AsU),
 • odborného zamestnanca (OZ),
 • koordinátora inkluzívneho vzdelávania (KIV) refundáciou prostredníctvom finančných transferov.

Finančné prostriedky sú zasielané na účet obce spätne za každý ukončený mesiac, po splnení všetkých predpokladov na úhradu a predložením kompletnej dokumentácie. 

 Obec predloží MV SR/USVRK tieto doklady:

a)      Pri prvom poskytnutí transferu a pri každej zmene zamestnanca:

 • Menný zoznam zamestnancov v obci pred začatím projektu (obsahuje zoznam všetkých doterajších zamestnancov vrátane tých, čo už na projekte nepracujú) častá chyba
 • Pracovnú zmluvu zamestnanca (s textom "Súhlasí s originálom" + pečiatka a podpis zodpovednej osoby)
 • Náplň práce zamestnanca (podpísanú zamestnancom aj zamestnávateľom - pokiaľ nie je súčasťou Pracovnej zmluvy alebo dohody)
 • Platový dekrét ustanovujúci výšku a zloženie funkčného platu zamestnanca (s textom "Súhlasí s originálom" + pečiatka a podpis zodpovednej osoby)
 • Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov
 • Prehlásenie o účte na ktorý bude pravidelne (mesačne) uhrádzaná mzda zamestnanca. Ako organizácia musí byť uvedený názov zamestnávateľa, t.j. obec  príp. škola.
 • Čestné prehlásenie o pracovnom pomere/pomeroch
 • Kópia dokumentu/dokumentov preukazujúce/potvrdzujúcu kvalifikáciu AsU, OZ
 • Informáciu o zdravotnej poisťovni (stačí mailová informácia)
 • V prípade poberania invalidného, resp. čiastočne invalidného dôchodku, starobného dôchodku, overenú kópiu rozhodnutia zo SP z dôvodu zníženie odvodového zaťaženia do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

b)      Mesačne:

 • Žiadosť oprávneného užívateľa o finančnú náhradu osobných nákladov zamestnancov
 • Výplatné pásky
 • Bankový výpis – s vyznačením miezd jednotlivých zamestnancov v projekte a odvodov do poisťovní a dane z príjmu
 • Pracovný výkaz  – overený podpisom zodpovednej osoby

 Viac informácií nájdu záujemcovia v Sprievodcovi pre užívateľov NP PRIM (v časti Základné dokumenty).

PREHLÁSENIE O POČTE DETÍ z MRK  K 15.09.2019

Obce a mestá zapojené do NP PRIM nahlasujú stavy v počtoch detí z MRK prijatých do materských škôl k termínu 15.09.2019. Je to jedna z podmienok zmluvy o spolupráci (bod 4.3.), ktorá potvrdzuje oprávnenosť konkrétneho počtu zamestnancov financovaných z OP ĽZ. Prehlásenie je potrebné zaslať na predpripravenom formulári (DOC, 163 kB)(DOC, 163 kB) najneskôr do 20.09.2019.

Súvisiace dokumenty (od najaktuálnejších)

 1. Usmernenie k výkonu činnosti koordinátorov práce s rodinou pôsobiacich v rámci NP PRIM počas epidemiologickej situácie a v súvislosti s šírením vírusového ochorenia COVID-19. (PDF, 293 kB) (06.04.2020)
 2. Informácia pre zamestnávateľov o  refundácii mzdy zamestnancov zapojených do NP PRIM  počas mimoriadneho prerušenia priamej činnosti materských škôl v súvislosti s epidémiou COVID -19 (02.04.2020) (PDF, 437 kB)
 3. Oznámenie o preplatení transferov za november a december 2019 na začiatku roku 2020 (PDF, 1 MB) (04.11.2019)
 4. Prehlásenie o počte detí z MRK prijatých do materskej školy k 15.9.2019 (DOC, 163 kB) (05.09.2019)
 5. Usmernenie k obsahu zmlúv s asistentmi učiteľa v NP PRIM (PDF, 551 kB)(10.2018)
 6. Usmernenie k oprávneným výdavkom v zložkách mzdy zamestnancov v NP PRIM (DOCX, 89 kB)

 

pôsobiacich v rámci NP PRIM počas epidemiologickej situácie a v súvislosti s šírením vírusového ochorenia COVID-19.